Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Thesis-oriented Internship
Course of study:
2017/2018
Code:
JFT-2-204-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Furman Leszek (Leszek.Furman@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności postępowania w sposób profesjonalny, w tym świadomość konieczności samodoskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. FT2A_K02, FT2A_K01 Participation in a discussion
M_K002 Student potrafi działać w sposób kreatywny, samodzielnie podejmować decyzje oraz współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym FT2A_K03, FT2A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia. FT2A_U06, FT2A_U08 Work done within the framework of a practical placement
M_U002 Student potrafi przeanalizować uzyskane dane oraz opracować i omówić uzyskane wyniki. FT2A_U05, FT2A_U08 Report on completion of a practical placement
M_U005 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić prace obliczeniowe lub eksperymentalne zgodnie z najnowszą wiedzą w zakresie fizyki i fizyki technicznej uwzględniając przy tym zalecenia związane z ergonomia i bezpieczeństwem pracy FT2A_U13, FT2A_U14 Work done within the framework of a practical placement,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę w obszarze fizyki i fizyki technicznej powiązanym z pracą wykonywaną w ramach praktyki dyplomowej FT2A_W01, FT2A_W08 Work done within the framework of a practical placement,
Participation in a discussion
M_W003 Student zna sposoby wykorzystania nowych trendów rozwojowych fizyki do rozwiązywania zadań inżynierskich. Wie jakie są ich zalety i ograniczenia. FT2A_W06, FT2A_W11 Work done within the framework of a practical placement,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności postępowania w sposób profesjonalny, w tym świadomość konieczności samodoskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. - - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi działać w sposób kreatywny, samodzielnie podejmować decyzje oraz współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeanalizować uzyskane dane oraz opracować i omówić uzyskane wyniki. - - - - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić prace obliczeniowe lub eksperymentalne zgodnie z najnowszą wiedzą w zakresie fizyki i fizyki technicznej uwzględniając przy tym zalecenia związane z ergonomia i bezpieczeństwem pracy - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę w obszarze fizyki i fizyki technicznej powiązanym z pracą wykonywaną w ramach praktyki dyplomowej - - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna sposoby wykorzystania nowych trendów rozwojowych fizyki do rozwiązywania zadań inżynierskich. Wie jakie są ich zalety i ograniczenia. - - - - - - - - - - -
Module content
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 110 h
Preparation for classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Student pisze krótkie sprawozdanie (max. 2 strony A4) z przebiegu praktyki. Opiekun praktyki akceptuje sprawozdanie i wystawia ocenę przebiegu praktyki. Sprawozdanie oceniane jest również przez Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych od opiekuna praktyki i od Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza w zakresie wybranych działów nauk technicznych.

Recommended literature and teaching resources:

Według zalecenia opiekuna w miejscu odbywania praktyki.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich. Wszelkie zmiany muszą być zgłoszone nie później niż do ostatniego dnia semestru letniego.