Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Master's thesis
Course of study:
2017/2018
Code:
JFT-2-303-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Praca dyplomowa, jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej FT2A_K03 Review of a thesis
M_K004 Student potrafi pracować tak samodzielnie jak i pod kierunkiem doświadczonego opiekuna i dotrzymywać wyznaczonych przez niego terminów FT2A_K01, FT2A_K04 Diploma thesis preparation,
Execution of a project
M_K005 Student potrafi w sposób zwięzły, atrakcyjny i zrozumiały przekazywać wiedzę z fizyki technicznej FT2A_K05 Examination
Skills
M_U004 Student potrafi planować i rozwiązywać złożone zadania inżynierskie dobierając do ich planowania i rozwiązania optymalne metody i narzędzia FT2A_U06, FT2A_U08, FT2A_U14, FT2A_U05, FT2A_U16 Diploma thesis preparation,
Execution of a project
M_U005 Student potrafi korzystać z naukowych baz danych, z ich wykorzystaniem dobrać materiały źródłowe do przeglądowej, wstępnej części pracy i poprawnie zacytować je w pracy FT2A_U04, FT2A_U02 Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
M_U006 Student potrafi przygotować krótką pracę monograficzną bądź dokumentację techniczną projektu inżynierskiego i przedstawić jej główne tezy z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej FT2A_U09, FT2A_U01 Examination,
Review of a thesis
Knowledge
M_W003 Student ma pogłębioną wiedzę w problematyce, której dotyczy problem pracy magisterskiej oraz zna metody, techniki i narzędzia służące do problemu tego rozwiązania FT2A_W11, FT2A_W01, FT2A_W04, FT2A_W05, FT2A_W08, FT2A_W10, FT2A_W02 Examination,
Review of a thesis
M_W004 Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich FT2A_W13 Review of a thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej - - - + - - - - - - -
M_K004 Student potrafi pracować tak samodzielnie jak i pod kierunkiem doświadczonego opiekuna i dotrzymywać wyznaczonych przez niego terminów - - - + - - - - - - -
M_K005 Student potrafi w sposób zwięzły, atrakcyjny i zrozumiały przekazywać wiedzę z fizyki technicznej - - - + - - - - - - -
Skills
M_U004 Student potrafi planować i rozwiązywać złożone zadania inżynierskie dobierając do ich planowania i rozwiązania optymalne metody i narzędzia - - - + - - - - - - -
M_U005 Student potrafi korzystać z naukowych baz danych, z ich wykorzystaniem dobrać materiały źródłowe do przeglądowej, wstępnej części pracy i poprawnie zacytować je w pracy - - - + - - - - - - -
M_U006 Student potrafi przygotować krótką pracę monograficzną bądź dokumentację techniczną projektu inżynierskiego i przedstawić jej główne tezy z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W003 Student ma pogłębioną wiedzę w problematyce, której dotyczy problem pracy magisterskiej oraz zna metody, techniki i narzędzia służące do problemu tego rozwiązania - - - + - - - - - - -
M_W004 Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:
Przygotowanie pracy magisterskiej

 • Omówienie realizacji pracy z opiekunem
 • Zebranie i opracowanie literatury związanej z tematem pracy
 • Studia literaturowe / uczestnictwo w eksperymentach / tworzenie oprogramowania niezbędnego do przygotowania pracy
 • Opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków
 • Opracowanie redakcyjne pracy

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 500 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Participation in project classes 100 h
Completion of a project 150 h
Contact hours 100 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 150 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
 • Praca dyplomowa oraz praktyki zawodowe, jako moduły zajęć, podlegają zaliczeniu przy użyciu zapisu zaliczono („zal.”) albo nie zaliczono („nzal.”).
 • Zapis słowny „zal.” nie ma żadnego odpowiednika w ocenie liczbowej i nie może być uwzględniany przy obliczeniu średniej ocen za określony okres studiów.
 • Punkty ECTS za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej przyznawane są przez Dziekana Wydziału z chwilą złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie (rejestracji pracy dyplomowej).
Prerequisites and additional requirements:
 • Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie (zarejestrować) jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie pisemnej oraz jeden egzemplarz w ustalonym formacie elektronicznym nie później niż w terminie:
 • do końca lutego – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;
 • do końca września – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
 • Student zobowiązany jest przedłożyć pracę dyplomową opiekunowi pracy celem jej oceny przed upływem terminów, o których mowa powyżej.
 • Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta. Od negatywnej oceny pracy studentowi przysługuje odwołanie w ciągu czternastu dni do kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca.
Recommended literature and teaching resources:
 • Leslie Lamport, LaTeX: A Document Preparation System (2nd edition), Addison-Wesley Professional, 1994
 • Literatura zalecana przez opiekuna pracy
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bibliografia pracowników WFiIS AGH na stronach Biblioteki Głównej AGH:
http://www.bpp.agh.edu.pl/?wydz=13&odR=0&doR=2017&lang=pl

Additional information:
 • Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Szczegółowe zasady weryfikacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego określa Rektor w drodze zarządzenia.
 • Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, a która zaliczyła wszystkie przedmioty i praktyki zgodnie z programem studiów, w tym planem studiów, może za zgodą Dziekana Wydziału wznowić studia w celu złożenia pracy i przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Prawo to przysługuje studentom jednorazowo, w okresie do jednego roku od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z tego powodu stała się ostateczna. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego w tym trybie, w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału, student traci prawo do poprawkowego egzaminu dyplomowego.