Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria złożowa
Course of study:
2017/2018
Code:
WGG-2-204-EZ-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Exploitation of Fluid Raw Mineral Deposits
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy (stopa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy (stopa@agh.edu.pl)
prof. Ursin Jann Rune (jann-rune.ursin@uis.no)
dr hab. inż. Wojnarowski Paweł (wojnar@agh.edu.pl)
dr inż. Janiga Damian (janiga@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie górnictwa ropy naftowej i doboru odpowiednich metod obliczeniowych GG2A_W04 Activity during classes,
Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi oszacować wydajność eksploatacyjną otworów o różnych konstrukcjach GG2A_W04 Test
M_U004 Potrafi wykonać prognozę przebiegu eksploatacji metodą krzywych spadku wydobycia. Potrafi wykonać obliczenia inżynierskie prognozy nawadniania złoża ropy naftowej GG2A_W05, GG2A_W04 Engineering project
Knowledge
M_W001 Zna metody określania własciwości płynów złożowych i umie stosować odpowiednie korelacje GG2A_W05, GG2A_W04, GG2A_W03 Examination,
Test
M_W002 Zna i rozumie modele matematyczne przepływów wielofazowych w złożach ropy i gazu GG2A_W05, GG2A_W04 Examination
M_W003 Zna i rozumie podstawy teoretyczne i założenia różnych formuł obliczania wydajności otworów eksploatacyjnych GG2A_W04 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie górnictwa ropy naftowej i doboru odpowiednich metod obliczeniowych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi oszacować wydajność eksploatacyjną otworów o różnych konstrukcjach - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykonać prognozę przebiegu eksploatacji metodą krzywych spadku wydobycia. Potrafi wykonać obliczenia inżynierskie prognozy nawadniania złoża ropy naftowej - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metody określania własciwości płynów złożowych i umie stosować odpowiednie korelacje + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie modele matematyczne przepływów wielofazowych w złożach ropy i gazu + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawy teoretyczne i założenia różnych formuł obliczania wydajności otworów eksploatacyjnych - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Właściwości skał i płynów złożowych i ich wpływ na procesy eksploatacji, zjawiska fazowe, przepływy wielofazowe w złożach. Teoria Buckle’ya-Leveretta nawadniania złóż ropy naftowej, podstawy fizyczne,model matematyczny, prognozowanie. Model przepływu płynów mieszających się, zastosowanie do prognozowania metod EOR

Auditorium classes:

Obliczanie właściwości płynów złożowych. Obliczenia wydajności otworów eksploatacyjnych: pionowych, poziomych,szczelinowanych hydraulicznie metodą Cinco-Ley, wyznaczanie krzywych IPR.

Project classes:

Prognoza nawadniania złoża ropy naftowej wg teorii Buckley’a-Leveretta. Modelowanie spadku wydajności złoża, dobór modelu matematycznego, interpretacja wyników. Obliczenia efektywności szczelinowania hydraulicznego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 4 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Contact hours 10 h
Preparation for classes 25 h
Participation in lectures 0 h
Participation in project classes 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych przy zaliczeniu zajęć projektowych, ćwiczeń audytoryjnych oraz egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy fizyki złoża, umiejętność stosowania metod numerycznych

Recommended literature and teaching resources:

Dake L.,P. ” Fundamentals of Reservoir Engineering
Ahmed T., McKinney P. “Advanced Reservoir Management and Engineering”
Bradley H. “Petroleum Engineering Handbook”
Economides M.J., “Petroleum Production Systems”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.