Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WGG-2-303-GZ-s
Name:
Testowanie odwiertów II
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Natural Gas Engineering
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
prof. zw. dr hab. inż. Siemek Jakub (siemek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student bedzie miał świadomość wagi wykonywania testów hydrodynamicznych wykonywanych na odwiertach GG2A_K01, GG2A_K02, GG2A_K03 Activity during classes,
Test,
Test results
Skills
M_U001 Student bedzie miał umiejetności wykorzystania programów komputerowych do interpretacji testów hydrodynamicznych GG2A_U01, GG2A_U02, GG2A_U10, GG2A_U11 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes,
Test results,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student bedzie miał wiedzę na temat celowości wykonywania testowania odwiertów GG2A_W01, GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_W04, GG2A_W05 Execution of laboratory classes,
Activity during classes,
Test,
Test results
M_W002 Student będzie miał wiedzę na temat podziału testów hydrodynamicznych oraz metod ich interpretacji oraz wykorzystania wyników. GG2A_W01, GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_W04, GG2A_W05 Execution of laboratory classes,
Activity during classes,
Test,
Test results
M_W003 Student będzie miał wiedzę na temat wykorzystania krzywych diagnostycznych i specjalistycznych dla wyznaczenia cech charakteru złoża. GG2A_W01, GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_W04, GG2A_W05 Activity during classes,
Test,
Test results,
Execution of laboratory classes
M_W004 Student bedzie znał główne typy testów specjalistycznych, cel ich wykonania GG2A_W01, GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_W04, GG2A_W05 Activity during classes,
Test,
Test results
M_W005 Student bedzie miał wiedzę w zakresie wykonywania testów przez rurowy próbnik złoża (DST) GG2A_W01, GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_W04, GG2A_W05 Activity during classes,
Test,
Test results,
Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student bedzie miał świadomość wagi wykonywania testów hydrodynamicznych wykonywanych na odwiertach - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student bedzie miał umiejetności wykorzystania programów komputerowych do interpretacji testów hydrodynamicznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student bedzie miał wiedzę na temat celowości wykonywania testowania odwiertów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student będzie miał wiedzę na temat podziału testów hydrodynamicznych oraz metod ich interpretacji oraz wykorzystania wyników. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student będzie miał wiedzę na temat wykorzystania krzywych diagnostycznych i specjalistycznych dla wyznaczenia cech charakteru złoża. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student bedzie znał główne typy testów specjalistycznych, cel ich wykonania + - - - - - - - - - -
M_W005 Student bedzie miał wiedzę w zakresie wykonywania testów przez rurowy próbnik złoża (DST) + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Testy hydrodynamiczne

1.Metodyka krzywych diagnostycznych,
2.Interpretacja testów odbudowy i spadku ciśnienia przy użyciu krzywych diagnostycznych specjalistycznych,
3.Pojemność magazynowa odwiertu,
4.Określanie granic złoża i nieciągłości,
5.Określanie stopnia przewiercenia horyzontu,
6.Testy specjalne – test pulsacyjny i test interferencyjny.
7.Określanie wzajemnego współdziałania odwiertów na złożu
8.Testy przez rurowy próbnik złoża. Interpretacja przy użyciu krzywych Gringartena’a,
9. Programy komputerowe do interpretacji wynikow testów hydrodynamicznych
9.Sprzęt do testowania odwiertów.
10.Projektowanie testów hydrodynamicznych.

Laboratory classes:

W ramach ćwiczeń laboratorjnych student bedzie wykonywał interpretacje przykładowych testów hydrodynamicznych przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych wraz z oceną wiarygodnosci wyników.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Contact hours 15 h
Examination or Final test 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in laboratory classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa przedmiotu będzie średnią ocena: zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0.6) i zaliczenia testu zaliczeniowego z wykładów (waga 0.4)

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana jest obligatoryjnie obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych oraz znajomośc materiału podanego na wykładach.

Recommended literature and teaching resources:

1. Materiał dydaktyczny z wykładów
2. G. Bourdarot, Well Testing: Interpretation Methods,IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W05ditions Techhnip Paris 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None