Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WGG-2-201-OS-s
Name:
Zarządzanie i marketing
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environment Protection in Economy
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Piotr Janusz (pjanusz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. Duse Dan-Maniu (prodid@ulbsibiu.ro)
dr inż. Piotr Janusz (pjanusz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracowac w grupie wykonując razem ćwiczenia i projekty GG2A_W12, GG2A_W13, GG2A_W14 Execution of exercises
Skills
M_U001 Rozumie znaczenie marketingowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem GG2A_W12, GG2A_W13, GG2A_W14 Test
M_U002 Zna części składowe procesu zarządzania oraz rozróżnia obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego GG2A_W12, GG2A_W13, GG2A_W14 Test
Knowledge
M_W001 Potrafi zdefiniować zarządzanie i opisać jego elementy GG2A_W12, GG2A_W13 Test
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia związane z marketingiem GG2A_W12, GG2A_W13, GG2A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracowac w grupie wykonując razem ćwiczenia i projekty - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Rozumie znaczenie marketingowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem + + - - - - - - - - -
M_U002 Zna części składowe procesu zarządzania oraz rozróżnia obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi zdefiniować zarządzanie i opisać jego elementy + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia związane z marketingiem + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Zarządzanie i marketing

1. Geneza nauk o zarządzaniu
2. Zarządzanie – jego istota i znaczenie
3. Organizacja i jej otoczenie
4. Podział struktur organizacyjnych, rodzaje struktur organizacyjnych
5. Style kierowania
6. Proces zarządzania.
8. Definicja i zakres marketingu, pojęcie zasady i funkcje.
9. Otoczenie marketingowe, nabywcy, segmentacji rynku.
10.Produkt: struktura, cykl życia, portfolio, marka

Auditorium classes:
Zarządzanie i marketing

1. Formułowanie misji i planu strategicznego.
2. Projektowanie struktur organizacyjnych.
3. Podejmowanie decyzji
4. Motywowanie.
5. Kontrolowanie.
6. Analiza istoty marketingu i podstawowych pojęć związanych z jego funkcjonowaniem
7. Zachowania nabywców i segmentacja rynku
8. Produkt

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia oceny z kolokwium zaliczeniowego (60%) i ocen za zadania realizowane na ćwiczeniach (40%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
Kotler Ph., Armstrong G., Marketing, Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2012
Altkorn J., Podstawy marketingu,Instytut Marketingu, Kraków 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenia tego materiału (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).
- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.