Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Financial reporting of insurance companies
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-2-006-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Dyduch Alina (adyduch@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Dyduch Alina (adyduch@zarz.agh.edu.pl)
dr Godawska Justyna (jdyduch@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ewidencją księgową i sprawozdawczością
finansową specyficznej jednostki, jaką jest zakład ubezpieczeń.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Przestrzega etycznych zasad związanych z wykonywaniem funkcji księgowego w zakładzie ubezpieczeń (kreatywna księgowość) IE2A_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 Umie ustalić wynik finansowy z działalności zakładu ubezpieczeń oraz ustalić wpływ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na wynik finansowy jednostki IE2A_U01 Test
M_U002 Potrafi sporządzać i analizować sprawozdania finansowe zakładu ubezpieczeń IE2A_U02 Test results
Knowledge
M_W001 Zna metody pomiaru i ewidencji operacji gospodarczych zakładu ubezpieczeń, ich ujęcie w ewidencji księgowej oraz sposób prezentacji informacji o majątku, źródłach finansowania i efektach działalności w sprawozdaniu finansowym IE2A_W01 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Przestrzega etycznych zasad związanych z wykonywaniem funkcji księgowego w zakładzie ubezpieczeń (kreatywna księgowość) - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie ustalić wynik finansowy z działalności zakładu ubezpieczeń oraz ustalić wpływ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na wynik finansowy jednostki - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sporządzać i analizować sprawozdania finansowe zakładu ubezpieczeń + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metody pomiaru i ewidencji operacji gospodarczych zakładu ubezpieczeń, ich ujęcie w ewidencji księgowej oraz sposób prezentacji informacji o majątku, źródłach finansowania i efektach działalności w sprawozdaniu finansowym + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Istota działalności zakładu ubezpieczeń i cechy charakterystyczne rachunkowości ubezpieczeniowej
  2. Bilans zakładu ubezpieczeń
  3. Techniczny rachunek ubezpieczeń
  4. Ogólny rachunek zysków i strat
  5. Rachunek przepływów pieniężnych
  6. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  7. Ocena sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń na podstawie sprawozdań finansowych
Auditorium classes:
Rozwiązywanie zadań dotyczących problematyki omawianej na wykładzie
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z kolokwium i testu zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

1. L. Gąsiorkiewicz, Analiza finansowa banków i zakładów ubezpieczeń, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2016
2. A. Hołda, A. Staszel, Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście pragmatyczne.
Teoria,zadania, testy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.
3. K. Jonas, A. Szkarłat-Koszałka, A. Mazurczak, Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych
funduszy emerytalnych. Zbiór zadań, „Debet”, Kraków 2012.
4. Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń, praca zbiorowa pod red. A. Karmańskiej, Difin,
Warszawa 2003.
5. Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, pod red. J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. A. Dyduch, Assessment of the financial situation of insurance companies, [w:] Aspects of production engineering and management , ed. P. Łebkowski, AGH University of Science and Technology Press, Kraków 2011, s. 123–137.
2. A. Dyduch, Znaczenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w gospodarce finansowej zakładów ubezpieczeń, [w:] Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, pod red. M. Czyż, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s. 47–63.
3. A. Dyduch, K. Mendys, Przydatność informacji dodatkowej w ocenie kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń [W: ] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, pod red. nauk. B. Micherdy ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, s. 77–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr
4. J. Dyduch, Pomiar w rachunkowości finansowej wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 2 (80) s. 55–63
5. J. Dyduch, Istota rezerw w różnych jednostkach [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003, s. 161-169.
6. J. Dyduch, Analiza rozwiązań dotyczących prezentacji praw do emisji zanieczyszczeń w sprawozdaniach finansowych, Studia i Prace UEK nr 14, „Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce”, tom I, pod red. B. Micherdy, Kraków 2010, s. 204-213.
7. J. Dyduch Ocena finansowa wybranych sekcji gospodarki narodowej [w:] Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, red. P.P. Małecki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Additional information:

Warunki odrabiania zajęć (tryb i sposób) ustala prowadzący