Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Multidimensional Analisys
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-2-102-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Czapkiewicz Anna (arembiec@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Wolak Jacek (jwolak@agh.edu.pl)
Czapkiewicz Anna (arembiec@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 umie wybrać właściwy test parametryczny w zastosowaniach praktycznych IE2A_U03 Project,
Test
M_U002 umie zastosować wybrane modele wielorównaniowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych. IE2A_U01 Test,
Project
M_U003 umie wykorzystać w praktyce własności rozkładów wielowymiarowych IE2A_U01 Test,
Project
Knowledge
M_W001 zna podstawowe rozkłady wielowymiarowe i ich własności IE2A_W03 Examination
M_W002 zna podstawowe testy parametryczne dla wielowymiarowej zmiennej losowej IE2A_W03 Examination
M_W003 zna metody konstrukcji modeli wielorównaniowych IE2A_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 umie wybrać właściwy test parametryczny w zastosowaniach praktycznych - + - + - - - - - - -
M_U002 umie zastosować wybrane modele wielorównaniowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych. - + - + - - - - - - -
M_U003 umie wykorzystać w praktyce własności rozkładów wielowymiarowych - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe rozkłady wielowymiarowe i ich własności + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe testy parametryczne dla wielowymiarowej zmiennej losowej + - - - - - - - - - -
M_W003 zna metody konstrukcji modeli wielorównaniowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wybrane rozkłady zmiennej losowej – przypadek jednowymiarowy

1.Wybrane rozkłady zmiennej losowej – przypadek jednowymiarowy
2.Wielowymiarowa zmienna losowa – własności.
3, Wybrane rozkłady wielowymiarowej zmiennej losowej.
4. Metoda największej wiarogodności
5. Wielowymiarowa analiza regresji.
6. Wybrane testy parametryczne.
7. Modele wielorównaniowe
8. Zastosowanie modeli wielorównaniowych w modelowaniu zjawisk ekonomicznych.
9. Stacjonarnośc procesów wielowymiarowych
10. Wybrane zagadnienia z analizy czynnikowej oraz dyskryminacyjnej.

Auditorium classes:
Jednowymiarowe rozkłady zmiennej losowej.

1. Jednowymiarowe rozkłady zmiennej losowej.
2. Wielowymiarowe rozkłady zmiennej losowej.
3. Wielowymiarowe testy jednej i dwóch średnich.
4. Metody największej wiarogodności.
5. Wielowymiarowa analiza regresji.
6. Modele VAR – badanie stacjonarności
7. Testy restrykcji – formułowanie hipotez zerowych

Project classes:
Wprowadzenie do Programowania w R

1. Wprowadzenie do Programowania w R.
2. Model CAPM.
3. Model AIDS.
4. Zastosowanie modelu VAR w badaniu przyczynowości.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena jest średnią ważoną oceny z egzaminu (egzamin pisemny) oraz ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

1. Znajomość statystyki matematycznej.
2, Znajomość rachunku różniczkowego.

Recommended literature and teaching resources:

1. M. Krzyśko, Wielowymiarowa analiza statystyczna, UAM, Poznań 2000,
2. K. Jajuga, Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993,
3.C.R. Rao, Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1982.
4.H. Lutkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer,2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. A Czapkiewicz, T. Wojtowicz, The four-factor asset pricing model on the Polish stock market , Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 2015, 27 (1), s. 771-783.
2. A. Czapkiewicz, I. Skalna, Selected Approaches for Testing Asset Pricing Models Rusing Polish Stock market Data ,Decision Making in Manufacturing and Services, 2011, 8(1), s. 23-38.
3. J. Wolak, Popyt na alkohol w Polsce: wyniki estymacji modelu QUAIDS, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 2015, 16(4), s.211–219.
4. K. Haładus, J. Wolak, Segmentacja rynku jednoobiektywowych lustrzanek cyfrowych z wykorzystaniem technik wielowymiarowej analizy danych, Krakow conference of young scientists, 2015

Additional information:

None