Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Software engineering
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-2-104-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Jędrusik Stanisław (jedrusik@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Gaweł Bartłomiej (bgawel@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Macioł Andrzej (amaciol@zarz.agh.edu.pl)
Jędrusik Stanisław (jedrusik@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji swojej wiedzy i nabywania nowych umiejętności w związku ze zmieniającym się technologiami i oczekiwaniami organizacji IE2A_K06, IE2A_K07 Examination
M_K002 potrafi współdziałać w grupie; potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy; potrafi prezentować efekty swojej pracy IE2A_K06, IE2A_K02 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Scientific paper,
Presentation,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 umie implementować systemy informatyczne w oparciu o dostarczony projekt IE2A_U07, IE2A_U04 Project
M_U002 umie projektować systemy informatyczne IE2A_U04 Test
Knowledge
M_W001 zna i rozumie obiektowe metody projektowania i implementacji systemów informatycznych IE2A_W02 Examination,
Test,
Project
M_W003 zna metodykę modelowania procesów biznesowych IE2A_W02 Test,
Project
M_W004 zna metodykę analizowania i projektowania systemów informatycznych IE2A_W06, IE2A_W07, IE2A_W02 Examination,
Test
M_W005 potrafi ocenić rolę i znaczenie systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych IE2A_W02 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji swojej wiedzy i nabywania nowych umiejętności w związku ze zmieniającym się technologiami i oczekiwaniami organizacji + - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi współdziałać w grupie; potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy; potrafi prezentować efekty swojej pracy - + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 umie implementować systemy informatyczne w oparciu o dostarczony projekt - - - + - - - - - - -
M_U002 umie projektować systemy informatyczne - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie obiektowe metody projektowania i implementacji systemów informatycznych + + - + - - - - - - -
M_W003 zna metodykę modelowania procesów biznesowych + + - - - - - - - - -
M_W004 zna metodykę analizowania i projektowania systemów informatycznych + + - + - - - - - - -
M_W005 potrafi ocenić rolę i znaczenie systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do zagadnień inżynierii oprogramowania.
2. Język UML w inżynierii oprogramowania
3. Wzorce projektowe
4. Metody i techniki inżynierii wymagań
5. Komputerowe wsparcie inżynierii wymagań
6. Metody szacowania rozmiaru i kosztów wytwarzania oprogramowania
7. Testowanie i automatyzacja testowania
8. Ewolucja oprogramowania i refaktoryzacja

Project classes:

1. Model projektowy klas w jezyku UML
2. Implementacja wybranych wzorców projektowych
3. Projekt i implementacja testów jednostkowych
4. Refaktoryzacja istniejącego kodu z wykorzystanie wzorców

Auditorium classes:

1. Identyfikacja wymagań dla wybranych dziedzin problemu
2. Specyfikacja przypadków użycia według podanego wzorca
3. Tworzenie dokumentacji analitycznej
4. Protypowanie interfejsu użytkownika
5. Szacowanie rozmiaru oprogramowania

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 10 h
Participation in auditorium classes 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 20 h
Contact hours 2 h
Participation in lectures 14 h
Participation in e-learning classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia z ocen z egzaminu oraz ocen z ćwiczeń projektowych i audytoryjnych. Oceny z ćwiczeń projektowych i audytoryjnych wystawiane są na podstawie ocen z kolokwiów i ocen z projektów.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość podstaw analizy i projektowania systemów informatycznych oraz podstaw programowania obiektowego

Recommended literature and teaching resources:

Literatura
1. Beynon-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
2. Fowler M., Scott K., UML w kropelce, Oficyna Wydawnicza LTP, Warszawa 2002.
3. Lasek M., Otmianowski B., BPMN – standard opisywania procesów biznesowych. Budowa modeli proce-sów BPMN w iGrafx, Oficyna Wydawnicza WIT, Warszawa 2007.
4. Martin C.M., Martin M., Agile. Programowanie zwinne, Helion 2008.
5. Szejko S. (red.), Metody wytwarzania oprogramowania, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2002.
6. Stevens P., UML. Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007., WNT, Warszawa 2000 (seria: Klasyka Informatyki).
7. Adam Roman: Testowanie i jakość oprogramowania. Metody, narzędzia, techniki
8. Glenford J. Myers, Corey Sandler, Tom BadGett, Todd M. Thomas: Sztuka testowania oprogramowania

Oprogramowanie
1. Narzędzia CASE np. Altova. Enterprise Architect
2. Narżędzia do projektowania diagramów UML, np. StarUML
3. Microsoft Visual Studio

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Radosław KLIMEK, Piotr SZWED, Stanisław JĘDRUSIK: Application of deductive reasoning to the verification of ArchiMate behavioral elements, Research Papers of Wrocław University of Economics; ISSN 1899-3192; 29. Business Informatics; ISSN 1507-3858. — 2013 nr 3, s. 76–97, AITM’2013 : 11th conference on Advanced Information Technologies for Management : Cracow, September 8–11, 2013

Additional information:

None