Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Money and Capital Market
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-2-107-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma przybliżyć zagadnienia dot. funkcjonowania rynku papierów wartościowych i pomóc właściwie ocenić sytuację na rynku finansowym podmiotom planującym sfinansować inwestycje lub ulokować środki

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi podejmować decyzje gospodarcze w sposób przedsiębiorczy. IE2A_K06 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Potrafi analizować i interpretować procesy i zjawiska ekonomiczne zachodzące na rynku pieniężnym i kapitałowym. IE2A_U01 Activity during classes,
Test
M_U002 Umie wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do prognozowania procesów na rynku finansowym. IE2A_U11 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o strukturze i zasadach funkcjonowania rynku finansowego w skali krajowej i globalnej. IE2A_W01 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi podejmować decyzje gospodarcze w sposób przedsiębiorczy. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi analizować i interpretować procesy i zjawiska ekonomiczne zachodzące na rynku pieniężnym i kapitałowym. - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do prognozowania procesów na rynku finansowym. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o strukturze i zasadach funkcjonowania rynku finansowego w skali krajowej i globalnej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pojęcie rynku finansowego i jego obszary. Rynek pieniężny i kapitałowy. Rynek kasowy i terminowy. Instrumenty rynku kasowego: papiery udziałowe i dłużne.
2. Rynek pierwotny. Zasady emisji papierów wartościowych. Emitenci i subskrybenci na rynku pierwotnym.
3. Wtórny rynek papierów wartościowych. Motywy zawierania transakcji na rynku wtórnym.
4. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni: banki inwestycyjne i uniwersalne, fundusze inwestycyjne (zamknięte, otwarte, mieszane), fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe.
5. Charakterystyka, cena i rentowność lokacyjnych papierów wartościowych.
6. Obligacja i jej rodzaje. Pojęcie, znaczenie, zasady emisji i wyceny obligacji. Cena nominalna, emisyjna i rynkowa. Czynniki wpływające na wartość rynkową obligacji.
7. Listy zastawne (publiczne i hipoteczne). Zasady emisji i obrotu.
8. Krótkoterminowe papiery dłużne. Bony skarbowe, bony bankowe oraz weksle (bony) komercyjne.
9. Akcje. Spółka akcyjna, Zasady jej organizacji i funkcjonowania.
10. Pojęcie akcji, ich znaczenie dla emitenta, inwestora i gospodarki. Zasady emisji akcji, ich sprzedaży na rynku pierwotnym i wtórnym.
11. Rodzaje akcji i sposoby ich wyceny. Cena nominalna, emisyjna i rynkowa. Czynniki wpływające na wartość rynkową akcji. Split akcji.
12. Weksel. Jego znaczenie dla gospodarki. Czek gotówkowy i rozliczeniowy.
13. Rynek giełdowy i pozagiełdowy. Organizacja giełdy i przebieg jej sesji. Podstawowe operacje giełdowe. Indeksy giełdowe.
14. Rynek instrumentów pochodnych. Aktywa pierwotne instrumentów pochodnych. Kontrakty forward, futures, opcje i swap.

Auditorium classes:

1. Pojęcie rynku finansowego i jego obszary.
2. Zasady emisji papierów wartościowych.
3. Transakcje na rynku wtórnym.
4. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni.
5. Lokacyjne papiery wartościowe.
6. Obligacja i jej rodzaje. Ceny obligacji.
7. Listy zastawne.
8. Krótkoterminowe papiery dłużne.
9. Spółka akcyjna. Zasady emisji i sprzedaży akcji. Znaczenie akcji dla emitenta, inwestora i gospodarki.
10. Rodzaje akcji i sposoby ich wyceny. Ceny akcji.
11. Weksel .
12. Czek.
13. Organizacja giełdy, podstawowe operacje giełdowe.
14. Instrumenty pochodne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnej oceny podsumowującej z ćwiczeń i pozytywnej oceny z testu zaliczeniowego.
Podsumowująca ocena z ćwiczeń jest obliczana na podstawie pozytywnych ocen z kolokwiów.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu podstaw ekonomii

Recommended literature and teaching resources:

1. Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki / W. Dębski. – W.: Wydaw. Naukowe PWN. 2007
2. Globalny rynek finansowy / J. Narewski, K. Zabielski. – Łódź: Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej. 2007
3. Sopoćko A. Rynkowe instrumenty finansowe, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2005.
4. Rynek finansowy: instytucje, strategie, instrumenty / Pod red. P. Kapusia. – Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2003
5. Finanse i instrumenty finansowe / M. Wypych. – Łódź: „Absolwent”: SWSPiZ. 2001
6. Finansowe instrumenty pochodne / Red. nauk. J. Grzywacz. – W.: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza. 2009
7. Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie / J. Hull. – W.: WIG-Press. 1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Iwaszczuk N., Łamasz B., Wzorek A., Wykorzystanie opcji barierowych w strategiach zabezpieczających przed ryzykiem zmiany cen paliw silnikowych // Logistyka, 2015, nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka: artykuły recenzowane, s. 8980–8989.
2. Iwaszczuk N., Łamasz B., Orłowska-Puzio J., Wykorzystanie kontraktów terminowych typu forward w strategiach zarządzania ryzykiem walutowym / [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka 2014 / red. P. Łebkowski, s. 227-240.
3. Iwaszczuk N., Łamasz B., Wzorek A., Szacowanie cen kontraktów opcyjnych opartych na indeksie temperatury powietrza HDD // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 2014 R. 59 nr 8, s. 407–414.
4. Iwaszczuk N., Solovei T., Stan rynku finansowego jako determinanta rozwoju gospodarczego kraju // Vìsnik Nacìonalʹnogo unìversitetu L’vìvs’ka politechnika „Menedžment ta pìdriêmnictvo v Ukraïnì: etapi stanovlennâ ì problemi rozbitku”, 2014, no 797, s. 177–186.
5. Iwaszczuk N., Łamasz B., Wzorek A., Derywaty jako instrumenty zarządzania ryzykiem pogodowym / [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka 2014 / red. P.Łebkowski, s. 214-226.
6. Iwaszczuk N., Pusz R., Opcyjne strategie hedgingowe w zarządzaniu ryzykiem inwestycji kapitałowych / Innowacje w bankowości i finansach, Studia ekonomiczne Nr 174, tom II, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s. 143-159.
7. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Exchange risk management in companies-exporters with currency option strategies / [w:] „Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości” / red. P. Pusz, 4/2012, s. 73-87.
8. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Badania hedgingowych strategii opcyjnych za pomocą współczynników wrażliwości opcji // System finansowy – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 27, s. 287-300.
9. Iwaszczuk N., Zima P., Iwaszczuk O.W., Badanie wpływu ryzyka procentowego na wyniki finansowe emitenta obligacji korporacyjnych na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu naftowego i gazowego // Zeszyty Naukowe Lwowskiego Uniwersytetu Biznesu i Prawa. – 2012. – № 9. – S. 220-230.
10. Iwaszczuk N., Pusz R., Investment risk management on capital markets with call Asian options / [w:] Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości, red. P. Pusz, 4/2012, s. 89-103.
11. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Matematyczne aspekty wyceny wybranych opcji walutowych / [w:] Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości, red. P. Pusz, 4/2012, s. 49-72.
12. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Pusz R., Zaręba L., Zarządzanie ryzykiem podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, Kraków, Wydawnictwo AGH, 2012.
13. Iwaszczuk N., Pusz R., Mathematical methods and models in pricing of average path dependent options / [w:] Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości, red. P. Pusz, 4/2012, s. 105-135.
14. Iwaszczuk N., Zastosowanie opcji azjatyckich jako metoda ograniczenia ryzyka gwałtownych zmian na rynkach finansowych // Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 19, 2011, s. 139-150.
15. Iwaszczuk N., Łopuszański O., Zima P., Risk management of the portfolio containing lookback options / [w:] Aspects of Production Engineering and Management / red. P. Łebkowski / AGH University of Science and Technology Press, Kraków, 2011, s. 179-193.
16. Iwaszczuk N., Innowacyjne sposoby zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstw przy pomocy strategii opcyjnych // Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 17, 2010, s. 239-251.
17. Iwaszczuk N., Szydło S., Iwaszczuk O. Instrumenty pochodne – szanse i zagrożenia dla podmiotów gospodarczych / [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja: aspekty miko- i mezoekonomiczne /red. J. Czech-Rogosz, S. Swadźba, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s.139–150.

Additional information:

1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
- efekty z wiedzy będą weryfikowane w postaci testu zaliczeniowego;
- efekty umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane będą na ćwiczeniach i kolokwiach.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe;
- ćwiczenia są obowiązkowe;
- warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
- podejście do testu zaliczeniowego wymaga pozytywnej oceny podsumowującej z ćwiczeń;
- poprawa niedostatecznej oceny podsumowującej z ćwiczeń jest możliwa tylko jeden raz;
- ocena podsumowująca z ćwiczeń, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.