Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Copyright
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-2-205-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot poświęcony jest przedstawieniu podstawowych zagadnień z zakresu prawa autorskiego z uwzględnieniem problemów związanych z rozwojem techniki.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie i krytycznie oceniać skutki określonych norm prawnych, ma świadomość zmienności i rozwoju prawa. IE2A_K01, IE2A_K07 Activity during classes,
Test
M_K002 Potrafi samodzielnie i krytycznie poszerzać swoją wiedzę poszerzoną o wymiar interdyscyplinarny. IE2A_K01, IE2A_K07 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat przedmiotu praw autorskich i ich ochrony. IE2A_W08 Activity during classes,
Test
M_W002 Student rozumie, jakie znaczenie ma zakres ochrony własności intelektualnej i jej przedmiot dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Integruje wiedzę dotyczącą ochrony praw autorskich z innymi obszarami posiadanej wiedzy. IE2A_W08, IE2A_W11 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie i krytycznie oceniać skutki określonych norm prawnych, ma świadomość zmienności i rozwoju prawa. + + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi samodzielnie i krytycznie poszerzać swoją wiedzę poszerzoną o wymiar interdyscyplinarny. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat przedmiotu praw autorskich i ich ochrony. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie, jakie znaczenie ma zakres ochrony własności intelektualnej i jej przedmiot dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Integruje wiedzę dotyczącą ochrony praw autorskich z innymi obszarami posiadanej wiedzy. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Pojęcie i geneza ochrony własności intelektualnej.

  Rys historyczny, pojęcie własności intelektualnej.

 2. Przedmiot prawa autorskiego, podmiot praw autorskich, czas trwania ochrony; ochrona programów komputerowych

  Omówienie zakresu ochrony prawnej, podmiotów, którym przysługują prawa autorskie i skutków przyjętych rozwiązań.
  Problematyka ochrony prawnej programów komputerowych.
  Ochrona baz danych, ochrona danych osobowych

 3. Autorskie prawa majątkowe; autorskie prawa osobiste; normy szczególne dotyczące programów komputerowych; umowy prawa autorskiego;

  Wyjaśnienie pojęć, zakresu praw autorskich, omówienie umów dotyczących praw autorskich;
  Ochrona praw autorskich a ochrona dóbr osobistych.

 4. Dozwolony użytek w prawie autorskim; ochrona prawna praw autorskich

  Założenia koncepcji dozwolonego użytku; roszczenia cywilnoprawne z tytułu naruszenia praw autorskich; ochrona prawnokarna praw autorskich.

Auditorium classes:
 1. Prawa autorskie jako własność intelektualna

  Porównanie metod i zakresu ochrony praw autorskich i ochrony wynalazków.

 2. Autorskie prawa majątkowe; autorskie prawa osobiste
 3. Ochrona programów komputerowych
 4. Prawa autorskie z uwzględnieniem problemów z wykorzystanie utworów w internecie
 5. Ochrona prawnokarna praw autorskich

  Zakres ochrony prawnokarnej praw autorskich; przestępstwa ścigane z urzędu, przestępstwa ścigane na wniosek.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Contact hours 2 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

W celu uzyskania zaliczenia z ćwiczeń student prezentuje analizę wskazanego tematu z zakresu prawa autorskiego.
Ocena jest wystawiana na podstawie oceny uzyskanej z zaliczenia ćwiczeń.
Pozytywny wpływ na ocenę może mieć aktywność na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz 5 Wydanie
System Prawa Prywatnego, t. 13 Prawo autorskie, wyd. 2, Warszawa 2007

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych
Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej
Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym
Dyrektywa 93/98/EWG Rady Unii Europejskiej z dnia 29 października 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych
Dyrektywa 92/100/EWG Rady Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami — [Cultural and institutional backgrounds of modernization in Poland] / red. nauk. Piotr GÓRSKI ; Michał BROŻYNA, Mateusz CODOGNI, Piotr GÓRSKI, Marian Krupa, Elżbieta Krzemińska-Krupa, Rafał KUSA, Janusz MOLIS, Wojciech PAWNIK, Agnieszka M. ZIELIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 138 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-650-5

Additional information:

Aby zrozumieć problematykę przedmiotu, studenci powinni znać i rozumieć podstawowe pojęcia takie jak wykładnia prawa, system prawa, norma prawna, podmiot prawa.
Przewidywany jest termin zerowy zaliczenia.