Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Perti Nets
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-2-209-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Łebkowski Piotr (plebkows@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Łebkowski Piotr (plebkows@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Gdowska Katarzyna (kgdowska@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Sieci Petriego są nowoczesnym narzędziem modelowania procesów wytwórczych i usługowych. Cykl zajęć obejmuje omówienie typowych rodzajów sieci Petriego oraz metod konstruowania tych sieci. Przedstawione zostaną nowoczesne komputerowe systemy konstrukcji i analizy sieci. Konstrukcja sieci pokazana jest na typowych systemach wytwórczych i usługowych. W dalszej części zajęć przeprowadzana jest analiza pracy wcześniej zamodelowanych systemów oraz przedstawione są metody poprawy błędnie działających systemów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi ocenić system przy wykorzystaniu sieci Petriego IE2A_U01 Project
M_U002 Wykorzystuje podstawowe techniki algebry liniowej do analizy sieci IE2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Definiuje rodzaje sieci IE2A_W03 Test
M_W002 Zna ilościowe oceny modeli sieci IE2A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi ocenić system przy wykorzystaniu sieci Petriego - - - + - - - - - - -
M_U002 Wykorzystuje podstawowe techniki algebry liniowej do analizy sieci - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje rodzaje sieci + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna ilościowe oceny modeli sieci + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Sieci i systemy sieciowe. Struktura sieci. Diagramy markowań.
2. Sieci ze wzbranianiem, sieci czasowe, sieci stochastyczne, sieci kolorowe.
3. Ilościowe oceny modeli sieci: analiza numeryczna, analiza poprzez transformację, analiza strukturalna, analiza poprzez symulację.
4. Techniki algebry liniowej, system redukcji sieci, graf osiągalności.
5. Podstawy systemu modelowania. Modelowanie systemów produkcyjnych.
6. Modelowanie procesów montażowych, systemów narzędziowych, systemów transportowych.
7. Ocena systemów produkcyjnych przy pomocy sieci Petriego.

Project classes:

1. Struktura sieci. Diagramy markowań.
2. Sieci ze wzbranianiem, sieci czasowe, sieci stochastyczne, sieci kolorowe.
3. Ilościowe oceny modeli sieci: analiza numeryczna, analiza poprzez transformację, analiza strukturalna, analiza poprzez symulację.
4. Techniki algebry liniowej, system redukcji sieci, graf osiągalności.
5. Modelowanie operacji dla maszyn jedno i wielozadaniowych, maszyn równoległych, modelowanie gniazda produkcyjnego.
6. Modelowanie procesów montażowych, systemów narzędziowych, systemów transportowych.
7. Ocena systemów wytwarzania przy pomocy sieci Petriego.
8. Demonstracja komputerowego system graficznej konstrukcji i analizy sieci Petriego. Konstruowanie sieci niehierarchicznych i hierarchicznych, analiza poprawności konstrukcji sieci, symulacja działania sieci, wykonanie tekstowych reprezentacji sieci.
9. Modelowanie wybranych rzeczywistych systemów produkcyjnych i systemów obsługi.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 13 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem uzyskania oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej ostatecznej oceny z ćwiczeń. Końcowa ocena jest średnią ważoną ocen pozytywnych z ćwiczeń (0,75) i projektu (współczynnik 0,25). Nie dopuszcza się poprawiania ocen pozytywnych.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Banaszak Z., Jampolski L.: Komputerowo wspomagane modelowanie elastycznych systemów produkcyjnych, WNT, Warszawa 1991.
2. Dicesare F., Harhalakis G., Proth J.M., Silva M., Vernadat F.B.: Practice of Petri Nets in Manufacturing, Chapmann & Hall 1993.
3. Łebkowski P.: Planowanie montażu mechanicznego w elastycznych systemach produkcyjnych, UWND AGH, Kraków 2002.
4. Szpyrka M.: Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów współbieżnych, WNT, Warszawa 2008
5. Starke P.H.: Sieci Petri. Podstawy, zastosowania, teoria, PWN, Warszawa 1997.
6. Zieliński C.: Podstawy projektowania układów cyfrowych, PWN, Warszawa 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Łebkowski P., Planowanie montażu mechanicznego w elastycznych systemach produkcyjnych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2002.

Additional information:

1. Forma weryfikacji efektów kształcenia:
- zaliczenie kolokwium z ćwiczeń z nabytych w trakcie zajęć umiejętności,
- samodzielne wykonanie projektu
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe.
- ćwiczenia obowiązkowe.
3. Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
4. Zasady zaliczeń:
- nieuzyskanie zaliczenia skutkuje nieotrzymaniem oceny końcowej.
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
5. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.