Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modeling of Financial Markets
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-2-303-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Wójtowicz Tomasz (twojtow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Wójtowicz Tomasz (twojtow@agh.edu.pl)
Suliga Milena (msuliga@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zaznajomienie z podstawowymi pojęciami związanymi z modelowaniem finansowych szeregów czasowych, metod wyceny instrumentów rynku kapitałowego i modeli służące do jego opisu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 wykorzystuje źródła informacji w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności IE2A_K01 Project
Skills
M_U001 potrafi zbadać zależności równoczesne lub dynamiczne opisujące proces przepływu informacji na rynku akcji IE2A_U05, IE2A_U03, IE2A_U01 Test,
Project
M_U002 potrafi zastosować odpowiedni model do wyceny instrumentu rynku kapitałowego lub oceny efektywności funduszu inwestycyjnego IE2A_U03, IE2A_U01 Test,
Project
M_U003 potrafi dokonać opisu i analizy kursu walutowego, kursu akcji, stóp zwrotu, zmienności i wielkości obrotów IE2A_U05, IE2A_U03, IE2A_U01 Test,
Project
Knowledge
M_W001 zna formy efektywności rynków kapitałowych i metody ich badania IE2A_W03 Test
M_W002 zna modele stosowane do opisu kursów walut, kursów akcji, ich zmienności, wolumenu IE2A_W03 Test
M_W003 zna modele wyceny aktywów kapitałowych IE2A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 wykorzystuje źródła informacji w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zbadać zależności równoczesne lub dynamiczne opisujące proces przepływu informacji na rynku akcji - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zastosować odpowiedni model do wyceny instrumentu rynku kapitałowego lub oceny efektywności funduszu inwestycyjnego - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi dokonać opisu i analizy kursu walutowego, kursu akcji, stóp zwrotu, zmienności i wielkości obrotów - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna formy efektywności rynków kapitałowych i metody ich badania + - - - - - - - - - -
M_W002 zna modele stosowane do opisu kursów walut, kursów akcji, ich zmienności, wolumenu + - - - - - - - - - -
M_W003 zna modele wyceny aktywów kapitałowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Rynek kapitałowy. Formy efektywności. Arbitraż.
2. Instrumenty rynku kapitałowego. Cena, stopa zwrotu, miary zmienności i wielkości obrotów.
3. Wartość pieniądza w czasie. Wycena instrumentów rynku kapitałowego.
4. Teoria portfela.
5. Modele rynku kapitałowego. Model CAPM. Modele czynnikowe.
6. Miary efektywności funduszy inwestycyjnych.
7. Modelowanie cen akcji i ich zmienności. Modelowanie kursów walutowych.

Project classes:

1.Własności statystyczne szeregów czasowych cen akcji, stóp zwrotu, zmienności i
wielkości obrotów.
2. Wycena obligacji, akcji, kontraktów, opcji.
3.Modelowanie i prognozowanie cen akcji, stóp zwrotu, zmienności i wielkości obrotów.
4.Zależności równoczesne i przyczynowe pomiędzy stopami zwrotu, zmiennością,
wielkością obrotów i czasem trwania ceny.
5.Estymacja parametrów wybranych modeli rynku kapitałowego.
6.Wycena spółki, efektywność funduszy inwestycyjnych.
7.Modelowanie i własności kursów walutowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Preparation for classes 7 h
Completion of a project 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jako średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich terminów zaliczeń ćwiczeń projektowych. Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest na podstawie punktów uzyskanych za wykonanie i prezentację projektu oraz punktów z kolokwium zaliczeniowego skorygowanych o ocenę aktywności na zajęciach. Do zaliczenia ćwiczeń projektowych konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium oraz z wykonania i prezentacji projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z podstaw ekonometrii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Brzeszczyński, R. Kelm: „Ekonometryczne modele rynków finansowych”.
2. W. Dębski: „Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki” PWN Warszawa 2001.
3. M. Doman: „Mikrostruktura giełd papierów wartościowych”, Poznań 2011.
4. K. Jajuga, T. Jajuga: „Inwestycje”, PWN Warszawa 2005
5. T.Kufel: „Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL”.
6. G.S. Maddala: „Ekonometria”.
7. M. Osińska: „Ekonometria finansowa”, PWE Warszawa 2006.
8. R. Tsay: „Analysis of Financial Time Series”.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ (2015) The response of intraday ATX returns to U. S. macroeconomic news. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, vol. 65 no. 3, s. 230–253.

Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ (2014) The impact of US macroeconomic news on the Polish stock market : the importance of company size to information flow. Central European Journal of Operations Research. vol. 22 (4), s. 795–817. tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10100-014-0343-x.pdf

Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ (2014) The four-factor asset pricing model on the Polish stock market. Economic Research, vol. 27 no. 1, s. 771–783

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym student ma prawo do dwukrotnego zaliczania ćwiczeń w terminach poprawkowych pod warunkiem wcześniejszego wyrównania ew. zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach. Tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustala prowadzący zajęcia uwzględniając specyfikę oraz wielkość powstałych zaległości.