Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Scientific Research Module
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-2-305-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Górski Piotr (pgorski@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Zajęcia mają na celu dostarczenie podstaw projektowania, realizacji badań oraz analizy i prezentacji ich wyników dla potrzeb samodzielnej pracy przygotowanej w celu ukończenia studiów II stopnia.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą zagadnień z zakresu tematyki pracy IE2A_U06 Presentation
M_U002 Potrafi, w oparciu o poznaną ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych, skonstruować logiczny układ strukturalny pracy IE2A_U06 Presentation
M_U003 Potrafi samodzielnie prowadzić badania naukowe z wybranego obszaru badawczego IE2A_U06 Scientific paper
M_U004 Potrafi określać priorytety związane z wybranym obszarem badań oraz rozumie potrzebę samokształcenia się dla ich skutecznej realizacji IE2A_U06 Scientific paper
M_U005 Potrafi samodzielnie studiować literaturę oraz uzupełniać wiedzę i umiejętności w zakresie podjętego zadania IE2A_U06 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą zagadnień z zakresu tematyki pracy + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi, w oparciu o poznaną ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych, skonstruować logiczny układ strukturalny pracy + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie prowadzić badania naukowe z wybranego obszaru badawczego + + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi określać priorytety związane z wybranym obszarem badań oraz rozumie potrzebę samokształcenia się dla ich skutecznej realizacji + - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi samodzielnie studiować literaturę oraz uzupełniać wiedzę i umiejętności w zakresie podjętego zadania + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Moduł seminaryjny (28 godzin) 14W\14EL

  W ramach modułu studenci:
  - zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami przeprowadzania egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej,
  - zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami pisania pracy dyplomowej,
  - uczą się poprawnej konstrukcji planu i struktury pracy,
  - uczą się wyboru i selekcji źródeł literatury oraz ich poprawnego wykorzystania,
  - wymieniają poglądy w problematyce poruszanej w swoich obszarach badawczych.

 2. Moduł prowadzenia badań (28 godzin) 14W/14EL

  W ramach modułu studenci:
  - pracują o wybranym kole naukowym lub
  - uczestniczą w pracach badawczych lub
  - uczęszczają na przedmiot obieralny, w ramach którego: wykorzystują metody prowadzenia badań naukowych w obszarze studiowanego kierunku, uczestniczą w dyskusji związanej z właściwym wykorzystaniem metod badań naukowych w obszarach związanych ze studiowanym kierunkiem i specjalnością, przygotowują samodzielny tekst naukowy.

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 99 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Contact hours 4 h
Preparation for classes 10 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Do uzyskania zaliczenia niezbędne jest zrealizowanie: modułu seminaryjnego (na zaliczenie) oraz modułu prowadzenia badań (na zaliczenie).
Zaliczenie modułu prowadzenia badań możliwe jest w oparciu o:
- deklarację opiekuna Koła Naukowego (na podstawie wytycznych zaliczania modułu pracą w Kole Naukowym) lub
- deklarację opiekuna prac badawczych (na podstawie wytycznych zaliczania modułu pracą w zespole badawczym) lub
- zaliczenie przedmiotu obieralnego przewidzianego w ramach tego modułu.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność samodzielnego doboru literatury przedmiotu i samodzielnego jej studiowania. Umiejętności łączenia wiedzy specjalistycznej z zarządzania z wiedzą z metodologii i metod badań. Zdyscyplinowanie i wywiązywanie się z ustalonych terminów.

Recommended literature and teaching resources:

Babbie Earl, Podstawy badań społecznych , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 oraz
literatura zawierająca pozycje oparte na badaniach empirycznych dobierana indywidualnie przez uczestników, zgodnie z tematem realizowanej pracy badawczej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

P. Górski, Rola przedsiębiorstw w kształtowaniu rynku pracy w Polsce w latach 90, (w) Śląsk – Polska – Europa Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej Xięga X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Do druku przygotowali A. Sułek i M.S. Szczepański, Katowice, s. 240 – 256.
Aspiracje zawodowe przyszłych inżynierów. Na podstawie badań
przeprowadzonych w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1999 , nr 13, s. 91 – 102.
K. Plebańczyk, P. Górski, Oferta kulturalna Krakowa 2005 w opinii jej odbiorców. Kraków 2005. s. 173.
P. Górski, Profesjonalizm zarządzania. Wyobrażenia studentów i menedżerów. [w] Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy. Pod redakcją Marii Fic. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra 2008.
P. Górski, A. Klama, Wzór medialny specjalisty personalnego i samoocena przygotowania zawodowego absolwentów specjalności ,,Zarządzanie kadrami” : społeczno-kulturowe aspekty współpracy szkoły wyższej z pracodawcami. “Zarządzanie Publiczne” : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ;2010 [wyd. 2011] nr 3 s. 97–108
Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej — [Graduates of the AGH Faculty of Management at the beginning of their professional career] / Piotr GÓRSKI, Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów