Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
HUX-1-111-s
Name:
Metody badań jakościowych
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
1
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Academic teachers:
dr hab. Grotowska Stella (stella.grotowska@gmail.com)
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Module summary

Metody badań jakościowych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi współpracować z innymi członkami zespołu przy realizacji projektów oraz prezentować rezultaty pracy. UX1P_K02, UX1P_K05 Project
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować badanie jakościowe, zrealizować je i zanalizować jego wyniki. UX1P_U01, UX1P_U09, UX1P_K07 Project
M_U002 Student umie zaplanować i zrealizować badania jakościowe dotyczącego wybranego fragmentu rzeczywistości. Posiada umiejętnośc analizy powstających problemów oraz sposoby radzenia sobie z nimi. UX1P_U05, UX1P_U03 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student zna zasady prowadzenia badań jakościowych. UX1P_W13, UX1P_W04, UX1P_W09 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi współpracować z innymi członkami zespołu przy realizacji projektów oraz prezentować rezultaty pracy. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować badanie jakościowe, zrealizować je i zanalizować jego wyniki. - - - - + - - - - - -
M_U002 Student umie zaplanować i zrealizować badania jakościowe dotyczącego wybranego fragmentu rzeczywistości. Posiada umiejętnośc analizy powstających problemów oraz sposoby radzenia sobie z nimi. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady prowadzenia badań jakościowych. - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:
Metody badań jakościowych

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów umiejętności projektowania, realizacji i analizy wyników badań jakościowych: wywiadów pogłębionych i grupowych oraz obserwacji. W trakcie zajęć studenci zarówno zapoznają się z podstawami teoretycznymi wybranych metod i technik badań jakościowych, jak i zaprojektują i zrealizują własne badanie jakościowe. W trakcie zajęć szczególny nacisk zostanie położony na badanie interakcji ludzi z przedmiotami i technologią.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in conversation seminars 30 h
Contact hours 2 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Oceną końcowa będzie średnią ważoną ocen za raport z przeprowadzonego projektu badawczego (60%) i kolokwium zaliczeniowe (40%).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Babbie, Earl. 2008. Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdz. 9. Badania sondażowe (s. 274-319), fragment rozdz. 10. Prowadzenie jakościowych badań terenowych (s. 340-355).

Barbour, Rosaline. 2011. Badania fokusowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, Dariusz (red.). 2012. Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Tom 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 131-162.

Hammerslay, Martin i Paul Atkinson. 2010. Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Kwiatkowski, P. T. 2007. Etnograficzne badania marketingowe. W: Badania marketingowe.
Od teorii do praktyki, D. Maison, A. Noga-Bogomilski (red.). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (s. 26-45).

Maison, Dominika. 2001. Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Rudnicki S. (2013). Ciało i tożsamość w internecie. Teoria, dyskurs, codzienność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Rudnicki S. (red.) (2013). Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy. Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.

Rudnicki S. (red.). (2011). Nowe perspektywy: nauki społeczne dla gospodarki. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera. (casebook, s. 413).

Additional information:

brak