Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Social Network Analysis (SNA)
Course of study:
2017/2018
Code:
HUX-1-201-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
2
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom niezbędnej wiedzy i umiejętności do przeprowadzenia analizy sieci społecznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie przy tworzeniu projektu i przygotowaniu prezentacji UX1P_K02 Activity during classes,
Involvement in teamwork,
Presentation,
Project
M_K002 Student potrafi określić priorytety pracując nad wykonaniem projektu i jego prezentacją. UX1P_K03 Activity during classes,
Presentation,
Project
M_K003 Student ma świadomość szybkiego rozwoju koncepcji teoretycznych i badawczego ich wykorzystania, związanych z sieciami społecznymi oraz rozumie konieczność samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności UX1P_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność analizy konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność projektowania i wdrażania proponowanych rozwiązań w odniesieniu do analizy sieci społecznych. UX1P_U05 Project,
Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi właściwie stawiać hipotezy, analizować przyczyny i przebieg obserwowanych zjawisk w zakresie analiz sieciowych UX1P_U09 Presentation,
Project,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_U003 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy procesów związanych z usieciowaniem kontaktów i przepływem informacji we współczesnych społeczeństwach UX1P_U01 Execution of a project,
Activity during classes,
Presentation,
Project,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi powiązanymi w sieci zależności kształtowanych w procesie konkurencji i współpracy UX1P_W08 Project,
Test
M_W002 Student ma wiedzę o zmianach zachodzących współcześnie w strukturach komunikacyjnych pod wpływem nowych technologii medialnych i informatycznych i zna metody ich analizy UX1P_W13, UX1P_W11 Project,
Test
M_W003 Student ma wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym i uczestniczącym w strukturach sieciowych kształtujących się pod wpływem nowych technologii. UX1P_W12 Project,
Test
M_W004 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na dobór metod analizy sieci społecznych i interpretacje zachodzących w nich procesów. UX1P_W04 Execution of a project,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie przy tworzeniu projektu i przygotowaniu prezentacji - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi określić priorytety pracując nad wykonaniem projektu i jego prezentacją. - - - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość szybkiego rozwoju koncepcji teoretycznych i badawczego ich wykorzystania, związanych z sieciami społecznymi oraz rozumie konieczność samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność analizy konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność projektowania i wdrażania proponowanych rozwiązań w odniesieniu do analizy sieci społecznych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi właściwie stawiać hipotezy, analizować przyczyny i przebieg obserwowanych zjawisk w zakresie analiz sieciowych - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy procesów związanych z usieciowaniem kontaktów i przepływem informacji we współczesnych społeczeństwach + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi powiązanymi w sieci zależności kształtowanych w procesie konkurencji i współpracy + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o zmianach zachodzących współcześnie w strukturach komunikacyjnych pod wpływem nowych technologii medialnych i informatycznych i zna metody ich analizy + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym i uczestniczącym w strukturach sieciowych kształtujących się pod wpływem nowych technologii. + - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na dobór metod analizy sieci społecznych i interpretacje zachodzących w nich procesów. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
Analiza sieci

Dzisiejsze społeczeństwo to społeczeństwo sieci. Logika sieci organizuje je na wszystkich poziomach. Analiza sieci społecznych (SNA) jest metodą badania struktury społecznej i wzorów relacji pomiędzy ludźmi i grupami, pozwala również na badanie społecznych konsekwencji tych struktur (np.: alokacji zasobów, przepływów informacji, zmiany poglądów, itd.).
1. Społeczeństwo sieci charakterystyka i podstawowe pojęcia
2. Od web 1.0 do web 2.0 technologiczny wymiar sieci społecznych
3. Teorie sieci społecznych: nowy paradygmat w socjologii?
4. Sieci w społeczeństwie: Analiza sieci społecznych (SNA) i sieciowa teoria wymiany (NET)
5. Teoria społeczeństwa sieci (TNS)
6. Sieci ludzkie i nieludzkie: Teoria aktora sieci (ANT) i
7. Sieci ludzkie i nieludzkie:Nowa Nauka Sieci (NST)
8. Jak badać sieci społeczne – próba podsumowania (kolokwium)

Project classes:
Analiza sieci – aspekty praktyczne

Analiza sieci społecznych umożliwia badanie właściwości sieci i interpretujących rolę jej węzłów jak również łączących ich relacji. Zajęcia będą podzielona na cztery zasadnicze bloki. Trzy służące poznaniu przez studentów trzech wymiarów analizy sieci społecznych oraz czwarty mający na celu zaprojektowanie i przygotowanie własnego projektu badań opartej na analizie sieci:
I. Zajęcia wprowadzające: omówienie zasad zaliczenia i tematyki zajęć

II. W sieci społecznej

1. Wprowadzenie do analizy sieci społecznych
Christakis N. A., Fowler J.H. 2011. W sieci, Sopot, rozdział 1. Zaplątani w sieć
2. W sieci przepływów: charakterystyka procesów zachodzących w sieciach
Christakis N. A., Fowler J.H. 2011. W sieci, Sopot, rozdział 2. Zaraźliwy śmiech i rozdział 4.To boli mnie tak samo jak ciebie
3. Mocne i słabe więzi a kapitał społeczny w sieciach
Sierocińska, K. Kapitał społeczny, definiowanie, pomiar i typy
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwja8fuW2cPSAhXoB5oKHRSPAvMQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.inepan.pl%2Fpliki%2Fstudia_ekonomiczne%2FStudia%25202011%25201%25204%2520sierocinska.pdf&usg=AFQjCNHjJkyDobtcU9yuOxhKT4fjGF6kZQ&sig2=yFm3qexEJWC3IFZAA6eeEg&cad=rja
4. Supersieć
Christakis N. A., Fowler J.H. 2011. W sieci, Sopot, rozdział 8

II. Analiza na poziomie poszczególnych części sieci (np. określenie relacji pomiędzy różnymi grupami, wskazywanie centralnych oraz wyizolowanych grup w sieci, wskazanie wąskich gardeł pomiędzy grupami etc.)
1. Struktura grup małych: struktura socjometryczna
Turner J, Struktura teorii socjologicznej, Rozdział 35, fragment Techniki socjometryczne – Moreno
2. Struktury komunikacji i władzy
Turner J, Struktura teorii socjologicznej, Rozdział 35, fragment Badania nad komunikacją w grupach
3. Od kontaktu społecznego do relacji. Czynniki wpływające na relacje w sieciach
Stephen W. G., Stephen CW.2007. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: rozdział III Hipoteza kontaktu międzygrupowego
4. Komunikacja miedzy grupowa:tożsamość grupowa, autokategoryzacja
Stephen W. G., Stephen C.W.2007. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: rozdział 4 Tożsamość społeczna, autokategoryzacja i postawy międzynarodowe
5. Relacje pomiędzy mikrostrukturami a makrostrukturami: próba podsumowania
Wysieńska, K. 2010. Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja – tożsamość,
preferencje i wzory relacji imigrantów w Polsce. ISP: Warszawa.

III. Jak badać sieci społeczne? Dane zastane czy wywołane
Zawisza K., Gałaś A., Tobiasz-Adamczyk B. (2014), Polska wersja Courage Social Network Index — skali do oceny poziomu sieci społecznych, „Gerontologia Polska”, nr 1(22), s.31-41.

IV. Przygotowanie samodzielnych projektów badawczych 8 godzin
Praca w grupach nad projektami pod opieką prowadzącego zajęcia
1. Sformułowanie tematu i koncepcji badań.
2. Określenie atrybutów i relacji w perspektywie badanego zagadnienia: jakie zależności będą badane. Dobór metody badawczej
3. Tworzenie narzędzia.
4. Prezentacja projektów grupowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Contact hours 4 h
Completion of a project 8 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: 50% kolokwium i 50% projekt

Ocena grupowo wykonanego projektu 50%, zawiera:
Prezentacja wykonanego projektu 20%
Aktywny udział w zajęciach i pracach nad wykonaniem projektu 30%
Zaliczenie w formie kolokwium (na ostatnich zajęciach) 50% – obejmuje treści przedstawione na wykładzie i literaturę obowiązkową.

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, na ćwiczeniach możliwe są dwie nieobecności.
Studenci nie realizujący projektu będą zaliczali ćwiczenia w sposób indywidualny.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
1. Pietrowicz K., 2016, Podejścia sieciowe w socjologii, Bydgoszcz: rozdział Podejścia sieciowe
2. Turner, J., Maryanski, A. Analiza sieciowa. W: J. Turner. Struktura teorii
socjologicznej. PWN: Warszawa

Literatura dodatkowa (pomocna przy tworzeniu własnych projektów badawczych):
Christakis N. A., Fowler J.H. 2011. W sieci, Sopot
Wellman, B. (1988). “Structural Analysis: From Method and Metaphor to Theory and Substance” Pp. 19-61 w Social Structures a Network Approach, pod redakcją Barry Wellman & S.D. Berkowitz. Cambridge, Cambridge University Press. [PDF]
O metodzie (Social Network Analysis), http://www.episteme.com.pl/obszary-wiedzy/SNA/o-metodzie.
R.A. Hanneman, M. Riddle, Introduction to social network methods, University of California, Riverside 2005, http://faculty.ucr.edu/~hanneman/.
M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.2008
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2008.
M. Castells. Sieci oburzenia, sieci nadziei. Warszawa: PWN 2012
J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa: Wydawnictwo PWN.2010
Kinga Wysieńska, O użyteczności analiz sieciowych. http://isp.org.pl/uploads/filemanager/pdf/sieci.pdf
Stępka P., Ponadgraniczna koncentracja własności mediów na przykładzie europejskiego sektora telewizyjnego – analiza sieci społecznych, Global Media Journal, Nr 1 (3), 2007
Stępka P., Sieć jako metafora systemu politycznego Unii Europejskiej, w: Przegląd Europejski 1(10) 2005, s. 106-118.
Stępka P, Subda K., Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, w E-Mentor, Numer: 1 (28)/2009
Stępka P., Subda K., Struktury sieciowe – możliwości pomiaru, analizy i zarządzania kapitałem relacyjnym przedsiębiorstwa, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 100, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, 2010, s. 199-210.
P.Stępka, K. Subda, Analiza Sieci Społecznych jako nowoczesne narzędzie pomiaru komunikacji wewnętrznej, w: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) , 2009, s. 123-138.
Wysieńska, K. 2010. Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja – tożsamość,
preferencje i wzory relacji imigrantów w Polsce. ISP: Warszawa.
Wysieńska K. 2012. Sprzedawać, gotować, budować? Plany i strategie Chińczyków i
Wietnamczyków w Polsce. ISP: Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Dorota Żuchowska-Skiba. 2008. Ruchy społeczne w Internecie : Internet: od kanału informacyjnego do przestrzeni społecznej dla nowych ruchów społecznych, w: Fenomen Internetu : monografia, T. 1, pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok Szczecin : Wydawnictwo Hogben, (s. 216–227). .
Dorota Żuchowska-Skiba. 2008. Globalne ruchy społeczne w społeczeństwie informacyjnym – przypadek Greenpeace w: Od robotnika do internauty, pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, (s. 371–381).
Dorota Żuchowska-Skiba. 2009. Alterglobaliści w sieci – Internet jako elektroniczna przestrzeń dla nowych ruchów społecznych, w: Sprostać zmianom : szkice o powinnościach współczesnej socjologii, pod red. Krystyny Slany i Zygmunta Seręgi. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, (s. 343–354).
Dorota Żuchowska-Skiba. 2011. Aktywność polityczna i społeczna w sieci – alterglobaliści w sieci : przypadek Polski, w: Aksjologiczny i pragmatyczny wymiar współczesnej polityki, pod red. Danuty Walczak-Duraj. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, (s. 155–172).
Dorota Żuchowska. 2015. W kierunku integracji środowiska osób niepełnosprawnych. Znaczenie internetu na dla formowania się wspólnot osób niepełnosprawnych, w:”Miscellanea Anthropologica et Sociologica” nr 2/15.
Jarosław Królewski, Tomasz Masłyk, Ewa Migaczewska, Maria Stojkow, Dorota Żuchowska. 2014. Potencjał Internetu i jego (nie)wykorzystanie w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych, w: Polscy Niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego, Kraków: Wydawnictwo AGH, (s.335-376).
Dorota Żuchowska –Skiba. 2015. Obraz aktywności osób z niepełnosprawnościami na profilach i forach w społeczeństwie sieci. w: „Polityka Społeczna”, nr 5-6 (współautor: Maria Stojkow) (s. 17-21)

Additional information:

brak