Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
HUX-1-304-s
Name:
Service design
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
3
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Maciejewski Marcin (marcin@hubraum.com)
Academic teachers:
mgr Maciejewski Marcin (marcin@hubraum.com)
Module summary

Service design

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi rozpoznać strategię biznesową UX1P_K01 Activity during classes
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role UX1P_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Student umie pracować w interdyscyplinarnym zespole i potrafi zastosować narzędzia service design. UX1P_U03, UX1P_U01 Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student zna narzędzia servis designu oraz zasady projektowania propozycji wartości UX1P_W03 Execution of a project,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi rozpoznać strategię biznesową - - - - - - - - + - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Student umie pracować w interdyscyplinarnym zespole i potrafi zastosować narzędzia service design. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Student zna narzędzia servis designu oraz zasady projektowania propozycji wartości - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

Celem zajęć jest zastosowanie koncepcji tworzenia wartości, zarządzania doświadczeniami użytkownika i zrozumienia sposobów projektowania jakości w sektorze usług.
1. Wstęp:
Zrozumienie właściwości, roli i znaczenia architektury usługowej – jak odnosi się ona do wartości usług dla klientów oraz usługodawców. Wątek krytycznego myślenia i dyskurs, koncentrujący się na branży projektowania, innowacji społecznych i publicznych, a także usługi cyfrowej i gospodarce doświadczeń (studia przypadków zrealizowanych przedsięwzięć w metodyce service design).
Warsztaty obejmują tematy: zrównoważonego rozwoju, innowacji społecznych, innowacji zorientowanej na dane (data driven innovation), cyfrowe i fizyczne środowiska w krajobrazie usług.
2. Proces projektowania usług:
a) Odkrywanie // obserwacja:
budowa interdyscyplinarnych zespołów – podział na grupy projektowe 1-5 osób,
rozdzielenie zadanych usług do zaprojektowania,
zdefiniowanie problemu projektowanej usługi,
b) Interpretacja
wyznaczenie ram organizacyjnych i interesariuszy projektowanej usługi,
zaangażowanie interesariuszy (stakeholders map),
analiza i zbiór wniosków z zrealizowanych wcześniej badań jakościowych pod kątem projektowanej usługi (w porozumieniu z dr S. Rudnicki w ramach zajęć „Metody badań jakościowych”),
budowa person: kontekstowa identyfikacja odbiorców usługi,
sposoby tworzenia propozycji wartości (value proposition design),
c) Idea // kreacja
mapowanie ścieżki użytkownika/customer journey map/service blueprint,
generator pomysłów,
d) Eksperyment // prototypowanie
prototypowanie low-fidelity – budowa podstawowych założeń wygenerowanych pomysłów usługi,
definicja funkcji prototypu usługi i budowa scenariusza testów,
przykłady mierników efektywności usług,
badanie etnograficzne i obserwacja użytkownika,
zbiór wniosków i poprawa prototypów,
e) Wdrożenie // ewolucja
Prezentacja zaliczeniowa: prezentacja wyników prac grup projektowych (1-5 osób)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Workshops participation 30 h
Contact hours 2 h
Completion of a project 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Egzamin – 50% oceny
Prezentacja procesu i wyników projektowanej usługi przez grupy projektowe (1-5 osób). – 50% oceny

Na ocenę składać się będą: właściwie zdefiniowany problem projektowanej usługi, umiejętność zastosowania

narzędzi service design, właściwe i wyczerpujące określenie propozycji wartości, poziom możliwości

implementacji usługi.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

„Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie.” Shinkins Sadie, Hollins Bill; Wydawca: PWE Polskie

wydawnictwo ekonomiczne,

„This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases” Marc Stickdorn, Jakob Schneider

„Value Proposition Design – How to Make Stuff People Want” Bernarda Greg, Pigneur Yves, Smith Alan,

Osterwalder Alexander; Wydawca: Wiley John + Sons

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Marcin Maciejewski prowadzi działania związane z procesami innowacji w studiu wzornictwa przemysłowego i specjalistycznego SOKKA (laureaci tegorocznej edycji Plebiscytu PKN ORLEN Polacy z Werwą). Jako Business & Service Design Director odpowiada za działania związane z poszukiwaniem i wyznaczaniem doświadczeń marek, produktów oraz usług wraz z budową ich strategii. Moderuje prace zespołów projektowych w procesach kreatywnych, wykorzystując wiedzę oraz potencjał płynący z interdyscyplinarności.
Współpracował z katowicką pracownią projektową CODE Design, która jest laureatem najważniejszej nagrody w dziedzinie projektowania na świecie Red Dot Design Awards. Prowadził pierwszy w Polsce proces projektowania usług w sektorze publicznym dla Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz prace laboratorium nakowo-badawczego w projekcie “Kuchnia Przyszłości”.
Działając jako Pan Slogan pomaga mikro i małym przedsiębiorstwom w stymulowaniu ich rozwoju: od wyznaczania celów, tworzenia komunikacji, zmian organizacyjnych po zarządzanie procesami firm istniejących lub dopiero powstających.
Przez 8 lat współorganizował oraz tworzył struktury realizujące usługi i produkcję UNSOUND Festival.

Autor: FUTU paper (03/2013) – Future Labs – Kuchnia Przyszłości

Additional information:

None