Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
HUX-1-317-s
Name:
Śmierć i żałoba w perspektywie tanatologicznej
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Machowska Magdalena (magdalena.etno@tlen.pl)
Academic teachers:
dr Machowska Magdalena (magdalena.etno@tlen.pl)
Module summary

Śmierć i żałoba w perspektywie tanatologicznej

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. UX1P_K06 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. UX1P_U06 Essay,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie UX1P_W05 Essay
M_W002 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. UX1P_W04 Essay
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Osią tematyczną wykładów jest śmierć i przeżywanie żałoby w kulturze polskiej, pokazane w perspektywie historycznej i współczesnej z wpisaniem ich w szeroko rozumiany kontekst antropologiczny, etnologiczny, medyczny, filozoficzno-religijny, psychologiczny i literaturoznawczy. Część wykładów będzie ilustrowana filmami i tekstami, które wspólnie omówimy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Formą zaliczenia jest kilkustronicowa praca, w której Student omawia samodzielnie wybrane przez siebie szczegółowe zagadnienie, powiązane z tematyką wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:

Literatura i źródła uzupełniające:

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

-