Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
HUX-1-618-s
Name:
Posthumanism. Society, science and technology and contemporary debates between science and humanities
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Nowak Samuel (samuel.jonatan@gmail.com)
Academic teachers:
dr Nowak Samuel (samuel.jonatan@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 student/ka: jest nieufny/a i podejrzliwy/a wobec współczesnego kapitalizmu oraz jego instytucji politycznych; jest przygotowany/a do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych; zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólne; UX1P_K06 Report,
Activity during classes
Skills
M_U001 student/ka: potrafi pracować z tekstami kulturoznawczymi, socjologicznymi oraz filozoficznymi na poziomie średnio zaawansowanym; poprawnie stosuje pojęcia i terminy związane z postantropocentrycznymi badaniami nad kulturą i społeczeństwem; potrafi stosować wybrane teorie posthumanistyczne do analizy wybranego problemu; rozumie złożoność tego, co społeczne jako związków sprawczości ludzi i nie-ludzi; UX1P_U06 Activity during classes
Knowledge
M_W001 student/ka: zna główne pojęcia oraz teorie na przecięciu postmodernizmu / posthumanizmu oraz potrafi powiązać je z nurtami badawczymi; zna zależność pomiędzy przemianami społecznymi, technologicznymi a teoriami, je opisującymi; ma poszerzoną wiedzę z zakresu teorii krytycznych wobec postmodernizmu; ma poszerzoną wiedzę o relacjach między naukami społecznymi a humanistycznymi; zna źródła krytyki podmiotowości i przejście do paradygmatu post-antropocentrycznego UX1P_W04 Report,
Activity during classes
M_W002 Posiada ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o istotnych elementach tych struktur i instytucji; ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami; ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla różnorodnych grup społecznych. UX1P_W05 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 student/ka: jest nieufny/a i podejrzliwy/a wobec współczesnego kapitalizmu oraz jego instytucji politycznych; jest przygotowany/a do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych; zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólne; + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 student/ka: potrafi pracować z tekstami kulturoznawczymi, socjologicznymi oraz filozoficznymi na poziomie średnio zaawansowanym; poprawnie stosuje pojęcia i terminy związane z postantropocentrycznymi badaniami nad kulturą i społeczeństwem; potrafi stosować wybrane teorie posthumanistyczne do analizy wybranego problemu; rozumie złożoność tego, co społeczne jako związków sprawczości ludzi i nie-ludzi; + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student/ka: zna główne pojęcia oraz teorie na przecięciu postmodernizmu / posthumanizmu oraz potrafi powiązać je z nurtami badawczymi; zna zależność pomiędzy przemianami społecznymi, technologicznymi a teoriami, je opisującymi; ma poszerzoną wiedzę z zakresu teorii krytycznych wobec postmodernizmu; ma poszerzoną wiedzę o relacjach między naukami społecznymi a humanistycznymi; zna źródła krytyki podmiotowości i przejście do paradygmatu post-antropocentrycznego + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o istotnych elementach tych struktur i instytucji; ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami; ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla różnorodnych grup społecznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Kurs jest wprowadzeniem do szeroko rozumianej posthumanistyki — rozmaitych nurtów badawczych, które na różne sposoby usiłują zmienić spojrzenie na centralną rolę człowieka w świecie. Inaczej mówiąc, człowiek nie jedynym źródłem działania, a świat może się bez ludzkości obejść.

Posthumaniści odrzucają także przekonanie, że nie ma poznania innego niż to zapośredniczone przez kulturę i społeczeństwo — stąd zwrot ku realizmowi i przekonaniu, że istnieje pewna obiektywna rzeczywistość.

Podczas zajęć zastanowimy się nad takimi kwestiami jak: czy istnieje społeczeństwo? Czy krzesła, bakterie i zamki w drzwiach mogą być aktorami społecznym? Czy ludzie są naprawdę ludzcy? Czy istnieje granica między naturą i kulturą? Czy struktury społeczne chodzą po ulicach?

Zajęcia rozpoczniemy od uporządkowania pojęć — humanizm, nowoczesność, postmodernizm, posthumanizm. Przyjrzmy się postmodernistom, a następnie ich krytykom. Następnie przedyskutujemy rozmaite wersje posthumanizmu.
Problematyka szczegółowa:

1) wprowadzanie: humanizm — postmodernizm — posthumanizm; kontekst — debata o nie-ludzkich elementach ludzkiego genotypu
2) czy struktury społeczne chodzą po ulicach?: teoria aktora-sieci (B. Latour, A. Moll); kontekst — Internet rzeczy
3) nauka, technologia i społeczeństwo ryzyka (E. Bińczyk, R. Bhaskar);
4) animal studies a posthumanizm (P. Singer, C. Wolfe);
5) biopolityka R. Esposito i M. Foucaulta; kontekst — antyszczepionkowcy i nowe formy antyracjonalizmu
6) geologia nowych mediów (J. Parikka); kontekst materialne podłoże cyfrowych technologii
7) czy możliwa jest etyka posthumanistyczna? (J. Żylińska);
8) kto mówi?, co działa? — designer drugs i pytanie o sprawczość (M. Fuller);
9) cyberfeminizm i nowy materializm (K. Hayles, D. Harroway, R. Braidotti);
11) demokracja przedmiotów?: realizm spekulatywny i ontikologia (L. Bryant)
12) sztuczna inteligencja i osobliwość; inżynieria technologii cyfrowych i problem sztucznej inteligencji (M. Haiko)
13) akceleracjonizm: obietnica raju na ziemi? (M. Fisher, D. Sernicek)
14) posthumanizm a transhumanizm: historia nieporozumień (W. Davis)
15) praca afektywna i niematerialna — praca w cyfrowym świecie (J. Dean, T. Terranova. M. Hardt)
16) posthumanizm na codzień: technologie selftrackingu, oprzyrządowanie codzienności, algorytmizacja życia codziennego (A. Galloway, A. Rouvroy, L. Manovich)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na zaliczenie z oceną składa się:
—aktywność na zajęciach (25%), dopuszczalne 2 nieobecności
— 3 notatki o długości 700-800 słów (short reaction papers), oddawane po 4., 9., 13., zajęciach ( 3 × 25 p = 75%)
Oceny:
100 – 85: 5,0
84 – 82: 4,5
84 – 79: 4,0
78 – 71: 3,5
70 – 60: 3,0
59 – 0: 2,0

Prerequisites and additional requirements:

Kurs opiera się na tekstach w języku polskim i angielskim.

Recommended literature and teaching resources:

uwaga: zakres lektur uszczegółowimy po pierwszych zajęciach, w zależności od stopnia zaawansowania grupy

jedne zajęcia = jeden lub dwa teksty

Abriszewski K., 2008, Pozanie, zbiorowość polityka, Universitas, Kraków
Afeltowicz Ł., 2011, Laboratoria w działaniu, Oficyna naukowa,
Bhaskar R., 1998, A Realist Theory of Science, Routledge, New York
Bińczyk E., 2012, Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
Braidotti R., 2014. Po człowieku, przeł. J. Bednarek, PWN, Warszawa
Brassier R., Hamilton Grant I., Harman G., Meillassoux M., 2007, Speculative Realism „Collapse” vol. III, Athenaeum Press, Falmouth
Bryant L.R., The Democracy of objects, 2011, Open Humanities Press, London
Bryant L.R., Nick Srnicek N., Harman G., 2011, The Speculative Turn: Continental Materialism and Realism, re.press, Melbeourne
Domańska E., 2008, Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, „Kultura współczesna” nr 3
DeLanda M., 2002, Intensive Science & Virtual Philosophy, Continuum, New York
R. Esposito, 2015, Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka, Universitas, Kraków
M. Foucault, 1998, Trzeba bronić społeczeństwa, przeł. M. Kowalska, Alethia, Warszawa
Harman G., 2009, Prince of Networks: Bruno Latour and Metaphysics, Melbourne
Harman G., 2013 , Traktat o przedmiotach, przeł. M. Rychter, PWN, Warszawa
Heidegger M., 2004, Bycie i czas, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa
Knor Cetina K., 1999, Epistemic Cultures. How the Sciences Make Knowledge, Harcard Uni. Press, Cambridge
Latour B., 2009, Dajcie mi labolatorium, a podbiję świat, przeł. K. Abriszewski, „Teksty Drugie” nr 1/2, s. 163-192
Latour B., 2011, Nigdy nie byliśmy nowocześni – studium z antropologii symetrycznej, przeł. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa
Latour B., 2009, Polityka natury: nauki wkraczają do demokracji, przeł. M. Gdula, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
Latour B., 2010, Splatając na nowo to, co społeczne – wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Universitas, Kraków
Meillassoux Q., 2008, After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency, Continuum, New York
Moll AM., 2002, The Body Multiple, Duke University Press, Cambridge
Williams A., Srnicek A., #ACCELERATE MANIFESTO for an Accelerationist Politics
Terranova T., 2000, Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy, Social Text 63(18)2
Wolfe C., 2013, Animal studies, dyscyplinarność i post(humanizm), przeł. K. Krasuska, „Teksty drugie” 1-2
Wróbel Sz., 2013, Otchłań przedmiotu [w:] Harman G., Traktat o przedmiotach, przeł. M. Rychter, PWN, Warszawa
Zylinska J, 2013, Bioetyka w świecie nowych mediów, przeł. P. Poniatowska, IBL, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

M. Gulik, S. Nowak, 2014, Co nam zostało po studiach kulturowych. Teoria zaangażowana wobec materializmu posthumanizmu [w:] „Kultura popularna” 1(39)
M. Gulik, S. Nowak,, 2013: Zapomnijcie o dyskursie. Czy możliwy jest Latouriański feminizm? [w:] „Teksty drugie” 5(13)
S. Nowak, 2015, Ukryty wymiar. Media cyfrowe, pamięć i czas [w:] „Teksty Drugie” 3(15)

Additional information: