Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Scientific Text Edition and Presentation
Course of study:
2017/2018
Code:
JIS-1-028-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
dr inż. Kłodowski Krzysztof (Krzysztof.Klodowski@fis.agh.edu.pl)
mgr Pełszyńska Paulina (paupel@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot przygotowuje do samodzielnego profesjonalnego składu dokumentów (w tym tekstów i prezentacji naukowych) z wykorzystaniem programu LaTeX.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami do edycji tekstu Execution of laboratory classes,
Examination,
Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi wyszukać samodzielnie i opanować bardziej wyspecjalizowane narzędzia (pakiety) LaTeXa i zastosować je do edycji i/lub prezentacji specjalistycznego dokumentu. IS1A_W18 Activity during classes,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student stworzyć prezentację używając odpowiednich narzędzi LaTeXa IS1A_W18 Activity during classes,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi napisać dokument, używając systemu LaTeX IS1A_W18 Activity during classes,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student zna system LaTeX, służący do profesjonalnej edycji tekstów naukowych i technicznych IS1A_W18 Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami do edycji tekstu - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wyszukać samodzielnie i opanować bardziej wyspecjalizowane narzędzia (pakiety) LaTeXa i zastosować je do edycji i/lub prezentacji specjalistycznego dokumentu. + - + - - + - - - - -
M_U002 Student stworzyć prezentację używając odpowiednich narzędzi LaTeXa + - + - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi napisać dokument, używając systemu LaTeX + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna system LaTeX, służący do profesjonalnej edycji tekstów naukowych i technicznych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Spis tresci wykładów

1. Komputerowe systemy składania tekstów matematycznych i fizycznych: TeX i LaTeX.
2. LaTeX: krótki opis podstawowych struktur.
3. Struktury i symbole matematyczne.
4. Numerowanie, odnośniki wewnętrzne i zewnętrzne. Struktury typu list.
5. Tworzenie plików formatu pdf z możliwościami nawigacji wewnętrznej i zewnętrznej
6. Pakiety do prezentacji multimedialnych. Style składu artykułów udostępniane przez wydawców czasopism naukowych.
7. Tworzenie bibliografii. Ogólne uwagi o zasadach typografii.

Laboratory classes:
moduły dwugodzinne:

1. Uruchomienie.
2. Układ strony i formatowanie tekstu.
3. Matematyka.
4. Grafiki, tabele, pudełka, oblewanie, obracanie.
5. Tworzenie publikacji.
6. Tworzenie prezentacji.
7. Inne klasy predefiniowane.

Seminar classes:

Prezentacje pakietów specjalistycznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

- ocena z laboratorium = obliczana zgodnie z regulaminem studiów na podstawie średniej arytmetycznej ocen za realizacje poszczególnych zadań (każde zadanie oceniane jest w skali od 0%-100%). W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student otrzymuje za to zadanie 0%. W przypadku nieobecności na laboratoriach powyżej 20% student traci prawo do zaliczenia w terminie poprawkowym. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student samodzielnie realizuje zadania z opuszczonych zajęć i wysyła je prowadzącemu zajęcia laboratoryjne. Oceny z tak uzupełnionych zajęć nie są wliczane do oceny średniej z laboratorium.

- ocena z seminarium = obliczana zgodnie z regulaminem studiów na podstawie (biernego) udziału w seminariach oraz oceny prezentacji. Za 100% frekwencje można otrzymać do 30%. Przy ocenie prezentacji liczyć się będzie zawartość merytoryczna (do 30%), sposób i styl prezentacji (do 20%) oraz komunikatywność (do 10%) i zwartość czasowa (do 10%).

- ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen zaliczeń z seminarium i laboratorium.

- ocena zaliczenia laboratorium bądź seminarium rozumiana tu jest jako średnia ocen z teminu podstawowego i ewentualnego terminu poprawkowego zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa umiejętność obsługi komputera.
Umiejętność studiowania literatury anglojęzycznej.

Recommended literature and teaching resources:

1. LaTeX, a document preparation system, Leslie Lamport, Addison-Wesley 1994 (2nd ed.)
2. The LaTeX Companion, M.Goosens, F. Mittelbach, i in., Addison-Wesley 2004 (2nd ed.)
3. The LaTeX Graphics Companion, M.Goosens,F. Mittelbach, Addison-Wesley 2006 (2nd ed.)
4. More Math Into LaTeX, G.Graetzer, Springer, 2005 (4th ed.)
5. Materiały na stronie http://www.fis.agh.edu.pl/~Lenda/latex.pdf
6. Materiały na stronie http://home.agh.edu.pl/~malarz/dyd/eiptn/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
Nie posiadam publikacji naukowych związanych z rozwijaniem tego narzędzia.
Additional information:

Informacje o sposobie wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności określona jest w “Sposobie obliczania oceny końcowej”.