Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Linear Algebra
Course of study:
2017/2018
Code:
JIS-1-102-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Orchel Beata (orchel@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Orchel Beata (orchel@agh.edu.pl)
Module summary

Działania na macierzach, wyznaczniki, układy równań liniowych. Struktury algebraiczne.
Liczby zespolone. Przestrzenie wektorowe i odwzorowania liniowe. Geometria analityczna w R3.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązującej problemy rachunkowe. Potrafi wyszukać w Internecie odpowiednie strony zawierające encyklopedyczne wiadomości z zakresu algebry liniowej i na ich podstawie opracować krótki referat. IS1A_K01, IS1A_K03, IS1A_K04 Participation in a discussion
Skills
M_U004 Student umie wykorzystać definicje podstawowych struktur algebraicznych w typowych zadaniach, jak również potrafi zastosować grupy permutacji n-elementowych do badania własności symetrii figur. Student umie przełożyć wybrane zagadnienia na język macierzowy i potrafi wykonywać operacje na macierzach. Student potrafi obliczyć wyznacznik jak i ślad macierzy IS1A_U08, IS1A_U01 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_U005 Student potrafi wykorzystać wiedzę na temat przestrzeni liniowych z iloczynem skalarnym do badania niskowymiarowych przestrzeni euklidesowych bazując na pojęciu iloczynu skalarnego i wektorowego. IS1A_U08, IS1A_U01 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_U006 Student potrafi rozwiązywać układy równań liniowych, umie zastosować pojęcie przestrzeni liniowej i przekształcenia liniowego. Student potrafi zastosować pojęcie kombinacji liniowej do badania współliniowości wektorów, zmieniać bazę w przestrzeni jak również rozwiązać macierzowy problem własny. IS1A_U08, IS1A_U01 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_U007 Student potrafi zastosować podstawowe działania na zbiorach w zadaniach ilustrujących typowe problemy z zakresu teorii zbiorów. Student umie przeprowadzać dowody metodą indukcji matematycznej i potrafi operować pojęciem permutacji n-elementowej. Student potrafi zastosować teorię liczb zespolonych w praktyce do typowych problemów algebraicznych jak i geometrycznych. IS1A_U08, IS1A_U01 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
Knowledge
M_W004 Student posiada elementarną wiedzę na temat teorii mnogości i potrafi praktycznie wykorzystać algebrę zbiorów do rozwiązywania typowych problemów z tej dziedziny. Student posiada wiedzę na temat podstawowych struktur algebraicznych i potrafi praktycznie je wykorzystać do rozwiązywania typowych problemów. IS1A_W01 Activity during classes,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W005 Student zna definicję macierzy i podstawowych funkcji macierzowych, jak również nabywa praktycznej umiejętności posługiwania się algebrą macierzową. Student potrafi zastosować rachunek macierzowy do rozwiązywania typowych problemów. IS1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Scientific paper
M_W006 Student posiada wiedzę na temat przestrzeni i przekształceń liniowych i potrafi ją wykorzystać w języku macierzowym do rozwiązywania podstawowych problemów: zmiana bazy, diagonalizacja, zagadnienie własne. Student zna pojęcie formy metrycznej i jej implikacje w postaci przestrzeni z iloczynem skalarnym. Student potrafi przeprowadzić ortogonalizację bazy w przestrzeni. Student zna rachunek wektorowy i potrafi go zastosować do zagadnień 2D i 3D. IS1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązującej problemy rachunkowe. Potrafi wyszukać w Internecie odpowiednie strony zawierające encyklopedyczne wiadomości z zakresu algebry liniowej i na ich podstawie opracować krótki referat. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U004 Student umie wykorzystać definicje podstawowych struktur algebraicznych w typowych zadaniach, jak również potrafi zastosować grupy permutacji n-elementowych do badania własności symetrii figur. Student umie przełożyć wybrane zagadnienia na język macierzowy i potrafi wykonywać operacje na macierzach. Student potrafi obliczyć wyznacznik jak i ślad macierzy + + - - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi wykorzystać wiedzę na temat przestrzeni liniowych z iloczynem skalarnym do badania niskowymiarowych przestrzeni euklidesowych bazując na pojęciu iloczynu skalarnego i wektorowego. + + - - - - - - - - -
M_U006 Student potrafi rozwiązywać układy równań liniowych, umie zastosować pojęcie przestrzeni liniowej i przekształcenia liniowego. Student potrafi zastosować pojęcie kombinacji liniowej do badania współliniowości wektorów, zmieniać bazę w przestrzeni jak również rozwiązać macierzowy problem własny. + + - - - - - - - - -
M_U007 Student potrafi zastosować podstawowe działania na zbiorach w zadaniach ilustrujących typowe problemy z zakresu teorii zbiorów. Student umie przeprowadzać dowody metodą indukcji matematycznej i potrafi operować pojęciem permutacji n-elementowej. Student potrafi zastosować teorię liczb zespolonych w praktyce do typowych problemów algebraicznych jak i geometrycznych. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W004 Student posiada elementarną wiedzę na temat teorii mnogości i potrafi praktycznie wykorzystać algebrę zbiorów do rozwiązywania typowych problemów z tej dziedziny. Student posiada wiedzę na temat podstawowych struktur algebraicznych i potrafi praktycznie je wykorzystać do rozwiązywania typowych problemów. + + - - - - - - - - -
M_W005 Student zna definicję macierzy i podstawowych funkcji macierzowych, jak również nabywa praktycznej umiejętności posługiwania się algebrą macierzową. Student potrafi zastosować rachunek macierzowy do rozwiązywania typowych problemów. + + - - - - - - - - -
M_W006 Student posiada wiedzę na temat przestrzeni i przekształceń liniowych i potrafi ją wykorzystać w języku macierzowym do rozwiązywania podstawowych problemów: zmiana bazy, diagonalizacja, zagadnienie własne. Student zna pojęcie formy metrycznej i jej implikacje w postaci przestrzeni z iloczynem skalarnym. Student potrafi przeprowadzić ortogonalizację bazy w przestrzeni. Student zna rachunek wektorowy i potrafi go zastosować do zagadnień 2D i 3D. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Algbra wyższa

1.Zbiory i relacje –- 2 godz.
2.Liczby naturalne, całkowite, wymierne i rzeczywiste –- 2 godz
3.Liczby zespolone –- 4 godz.
4.Zastosowanie liczb zespolonych w matematyce i fizyce — 2 godz.
5.Działania i wybrane struktury algebraiczne — 2. godz.
6.Macierze i ich własności – 2 godz.
7.Teoria wyznacznika — 2. godz.
8.Układy równań liniowych — 2. godz.
9.Przestrzenie liniowe — 2. godz.
10.Przekształcenia liniowe — 2. godz.
11.Zagadnienie własne operatora liniowego — 2. godz.
12.Formy dwuliniowe i kwadratowe — 2. godz.
13.Geometria przestrzeni liniowych z iloczynem skalarnym — 2. godz.
14.Wektory w niskowymiarowych przestrzeniach euklidesowych — 2. godz.

Auditorium classes:
 1. Wstęp do algebry liniowej – 4 godz.

  Efekty kształcenia:
  - student potrafi wykonywać podstawowe działania na zbiorach; zastosować metodę indukcji matematycznej, biegle operować pojęciem permutacji i posiądzie umiejętność zastosowania jej rozważań geometrycznych.

 2. Liczby zespolone – 4 godz.

  Efekty kształcenia:
  - Student potrafi biegle wykonywać podstawowe działania algebraiczne na liczbach zespolonych wraz z podaniem interpretacji geometrycznej tych działań.
  -Student umie zastosować teorię liczb zespolonych do opisu zagadnień fizycznych i matematycznych.

 3. Struktury algebraiczne– 2 godz.

  Efekty kształcenia:
  - Student umie sprawdzić typ działania oraz sprawdzić jego własności.
  - Student potrafi wskazać podstawowe struktury algebraiczne: , grupa, pierścień, ciało

 4. Macierz, wyznacznik ślad i układy równań liniowych – 6 godz.

  Efekty kształcenia:
  - Student potrafi sformułować zagadnienie w języku macierzowym i umie wykonywać podstawowe działania na macierzach. (dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez liczbę, jak również mnożenie przez macierz i odwracanie macierzy)
  -Student potrafi obliczyć wyznacznik i ślad macierzy.
  -Student potrafi zastosować rachunek macierzowy do rozwiązywania układów równań liniowych jednorodnych i niejednorodnych. (metoda Cramera, Gaussa-Jordana, tw. Koneckera-Capellego).

 5. Przestrzenie liniowe i odwzorowania liniowe – 4 godz.

  -Student potrafi sprawdzić czy struktura algebraiczna jest przestrzenią liniową, potrafi zdefiniować odwzorowanie liniowe i umie je wyrazić w języku macierzowym.
  - Student potrafi rozwiązać zagadnienie własne, jak również przeprowadzić diagonalizację macierzy za pomocą transformacji podobieństwa.

  Dla wyróżniających się studentów: referaty na temat: geometrii w przestrzeniach liniowych.

 6. Przestrzenie z iloczynem skalarnym – 4 godz.

  -Student umie zdiagonalizować formę kwadratową.
  -Student potrafi zastosować definicję iloczynu skalarnego, dokonać ortogonalizacji wektorów metodą Gramma-Schmidta jak również biegle operuje podstawowymi działaniami na wektorach wraz z podaniem interpretacji geometrycznej przeprowadzanych działań.
  -Student potrafi zastosować definicję iloczynu wektorowego w przestrzeniach 3D do praktycznych problemów z zakresu geometrii

  Dla wyróżniających się studentów: referaty na temat: ruchów euklidesowych, rodzajów przestrzeni indukowanych iloczynem skalarnym i odpowiadających im geometrii.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 153 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Examination or Final test 3 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Preparation for classes 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu (E) i z ćwiczeń rachunkowych ( C):
OK = C + E
gdzie < E > jest liczbą punktów uzyskanych na egzaminie od 0 do 55, < C > jest liczbą punktów od 0 do 45 uzyskaną w ramach prac pisemnych na ćwiczeniach.

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu poprzedzonego pozytywnym zaliczeniem ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

• Dobra znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej
• Umiejętność abstrakcyjnego myślenia.

Recommended literature and teaching resources:

1.T. Jurlewicz. Z Skoczylas, Algebra liniowa1, DEfinicje, twierdzenia, wzory.GiS, Wrocław 2001
2.A. T. Jurlewicz, Z Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania, GiS, Wrocław, 2001
3.A. Lenda Matematyczne Metody Fizyki. Algebra liniowa, elementy rachunku tensorowego – wersja elektroniczna wykładu na stronie autora
4J. Rutkowski, Algebra liniowa w zadaniach" Wyd. Naukowe PWN 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

OBECNOŚCI/NIEOBECNOŚCI I ICH KONSEKWENCJE

- Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa.
- Nieobecność na zajęciach musi zostać usprawiedliwiona w przeciągu dwóch tygodni od ich opuszczenia.
-Opuszczenie 20% zajęć bez usprawiedliwienia skutkuje brakiem zalicznia ćwiczeń audytoryjnych.
-Osoby nieobecne na zajęciach są zobowiązane do uzupełnienienia omawianego materiału we własnym zakresie. Zaliczenie tego materiału odbędzie się w terminie ustalonym przez prowadzącego.