Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Practical placement
Course of study:
2017/2018
Code:
JIS-1-604-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Furman Leszek (Leszek.Furman@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

W trakcie realizacji modułu, student będzie miał możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej w trakcie studiów wiedzy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K005 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na pracę zespołu. IS1A_K03, IS1A_K04 Activity during classes
Skills
M_U007 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne. IS1A_U19, IS1A_U02 Activity during classes,
Execution of exercises
M_U008 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac. IS1A_U03 Activity during classes,
Report
Knowledge
M_W004 Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki. IS1A_W21, IS1A_W19 Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K005 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na pracę zespołu. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U007 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne. - - - - - - + - - - -
M_U008 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W004 Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:
Zajęcia praktyczne

Celem letnich praktyk studenckich jest zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców i ułatwienie wyboru miejsca pracy po studiach.
W szczególności Student powinien mieć możliwość:

  • zapoznania się z procedurą przyjęcia do pracy,
  • zapoznania się z komercyjnym zastosowaniem systemów informatycznych,
  • przeszkolenia oraz samodzielnego (pod nadzorem upoważnionej osoby) wykonywania zadań informatycznych, w tym testów specjalistycznych (kontrola jakości),
  • obsługi i konserwacji sprzętu informatycznego – zagadnienia inżynierskie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Preparation for classes 8 h
Completion of practical placements 110 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Student pisze krótkie sprawozdanie (max. 2 strony A4) z przebiegu praktyki. Sprawozdanie jest weryfikowane i oceniane przez Zewnętrznego Opiekuna Praktyki. Na podstawie sprawozdania złożonego u Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich dla kierunku IS, zgodnie z regulaminem studiów AGH, praktyka zaliczana jest przy użyciu zapisu zaliczono (“zal”).

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza w zakresie metod i narzędzi informatycznych.
Podstawowa umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym.

Recommended literature and teaching resources:

Według zalecenia w miejscu odbywania praktyki.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

P.Wróbel, M.Czyżycki, L.Furman, K.Kolasiński, M.Lankosz, A.Mrenca, L.Samek, D.Węgrzynek
LabVIEW control software for scanning micro-beam X-ray fluorescence spectrometer,
Talanta, 93 (2012) 186-192
Sugiharto, Z.Stęgowski, L.Furman, Z.Su’ud, R.Kurniadi, A,Waris, Z.Abidin
Dispersion determination in a turbulent pipe flow using radiotracer data and CFD analysis,
Computers & Fluids, 79 (2013) 77-81

Additional information:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich. Wszelkie zmiany muszą być zgłoszone nie później niż do ostatniego dnia semestru letniego. Praktyki muszą być zrealizowane w terminie zgodnym z podanym w zarządzeniu Rektora w sprawie organizacji bieżącego roku akademickiego.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, termin praktyki może zostać zmieniony na wniosek studenta po wcześniejszym uzgodnieniu z Zewnętrznym Opiekunem Praktyki oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich dla kierunku IS. Nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu odbywania praktyki skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia.