Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
B.Sc. thesis
Course of study:
2017/2018
Code:
JIS-1-701-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Praca dyplomowa, jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki stosowania narzędzi informatycznych IS1A_K02 Review of a thesis
M_K002 Student potrafi pracować pod kierunkiem doświadczonego opiekuna i dotrzymywać wyznaczonych przez niego terminów IS1A_K01, IS1A_K04 Engineering project
M_K003 Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich IS1A_K03 Review of a thesis
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z informacyjnych baz danych, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji IS1A_U01 Engineering project,
Review of a thesis
M_U002 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania IS1A_U07, IS1A_U03 Engineering project,
Review of a thesis
M_U003 Student potrafi swobodnie posługiwać się narzędziami przygotowywania prezentacji merytorycznych IS1A_U04 Engineering project,
Review of a thesis
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu problematyki, której dotyczy temat pracy inżynierskiej IS1A_W09, IS1A_W08, IS1A_W03, IS1A_W04 Examination,
Engineering project,
Review of a thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki stosowania narzędzi informatycznych - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować pod kierunkiem doświadczonego opiekuna i dotrzymywać wyznaczonych przez niego terminów - - - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z informacyjnych baz danych, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi swobodnie posługiwać się narzędziami przygotowywania prezentacji merytorycznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu problematyki, której dotyczy temat pracy inżynierskiej - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

 • Omówienie realizacji pracy z opiekunem
 • Zebranie i opracowanie literatury związanej z tematem pracy
 • Studia literaturowe / tworzenie oprogramowania lub urządzenia, systemu będącego przedmiotem pracy / pomiar i ocena efektywności analizowanego systemu informatycznego
 • Opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków
 • Opracowanie redakcyjne pracy

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 390 h
Module ECTS credits 15 ECTS
Completion of a project 245 h
Participation in project classes 45 h
Contact hours 100 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
 • Praca dyplomowa oraz praktyki zawodowe, jako moduły zajęć, podlegają zaliczeniu przy użyciu zapisu
  zaliczono („zal.”) albo nie zaliczono („nzal.”).
 • Zapis słowny „zal.” nie ma żadnego odpowiednika w ocenie liczbowej i nie może być uwzględniany przy obliczeniu średniej ocen za określony okres studiów.
 • Punkty ECTS za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej przyznawane są przez Dziekana Wydziału z chwilą złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie (rejestracji pracy dyplomowej).
Prerequisites and additional requirements:
 • Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie (zarejestrować) jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie pisemnej oraz jeden egzemplarz w ustalonym formacie elektronicznym nie później niż w terminie:
 • do końca lutego – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;
 • do końca września – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
 • Student zobowiązany jest przedłożyć pracę dyplomową opiekunowi pracy celem jej oceny
  przed upływem terminów, o których mowa powyżej.
 • Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów,
  w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna
  ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta. Od negatywnej oceny pracy studentowi przysługuje odwołanie w ciągu czternastu dni do kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca.
Recommended literature and teaching resources:
 • Leslie Lamport, LaTeX: A Document Preparation System (2nd edition), Addison Wesley Professional, 1994
 • Literatura zalecana przez opiekuna pracy
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bibliografia pracowników WFiIS AGH na stronach Biblioteki Głównej AGH:
http://www.bpp.agh.edu.pl/?wydz=13&odR=0&doR=2017&lang=pl

Additional information:
 • Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Szczegółowe zasady weryfikacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego określa Rektor w drodze zarządzenia.
 • Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, a która zaliczyła wszystkie przedmioty i praktyki zgodnie z programem studiów, w tym planem studiów, może za zgodą Dziekana Wydziału wznowić studia w celu złożenia pracy i przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Prawo to przysługuje studentom jednorazowo, w okresie do jednego roku od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z tego powodu stała się ostateczna. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego w tym trybie, w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału, student traci prawo do poprawkowego egzaminu dyplomowego.