Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Collective Intelligence Methods
Course of study:
2017/2018
Code:
JIS-2-030-GK-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Łukasik Szymon (slukasik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Łukasik Szymon (slukasik@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami inteligencji zbiorowej oraz przykładami ich użycia w rozmaitych zagadnieniach aplikacyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi w sposób odpowiedzialny planować i realizować prace w zespole wymagające działań o charakterze twórczym IS2A_K03, IS2A_K02, IS2A_K06 Project
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe narzędzia inteligencji zbiorowej w problemach technicznych oraz podsumować wyniki swojej pracy w czytelnej i zwięzłej formie IS2A_U02, IS2A_U01 Execution of laboratory classes,
Execution of a project
M_U002 Student umie, na podstawie uwarunkowań problemu, wybrać odpowiednią metodę/algorytm inteligencji zbiorowej oraz potrafi ustalić jego parametry IS2A_U03, IS2A_U04 Execution of laboratory classes,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie praktycznych aspektów związanych z zastosowaniem metod inteligencji zbiorowej. IS2A_W03, IS2A_W02, IS2A_W01 Execution of laboratory classes,
Project
M_W002 Student posiada elementarną wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych systemów wieloagentowych, metaheurystyk populacyjnych oraz sieci społecznościowych IS2A_W06, IS2A_W04, IS2A_W03, IS2A_W05 Execution of laboratory classes,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi w sposób odpowiedzialny planować i realizować prace w zespole wymagające działań o charakterze twórczym - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe narzędzia inteligencji zbiorowej w problemach technicznych oraz podsumować wyniki swojej pracy w czytelnej i zwięzłej formie - - + + - - - - - - -
M_U002 Student umie, na podstawie uwarunkowań problemu, wybrać odpowiednią metodę/algorytm inteligencji zbiorowej oraz potrafi ustalić jego parametry - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie praktycznych aspektów związanych z zastosowaniem metod inteligencji zbiorowej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada elementarną wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych systemów wieloagentowych, metaheurystyk populacyjnych oraz sieci społecznościowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do zagadnień metod inteligencji zbiorowej. Historia koncepcji inteligencji zbiorowej.
2. Systemy wspomagania decyzji.
3. Sytemy wieloagentowe.
4. Metaheurystyki populacyjne
5. Sieci społecznościowe.
6. Zastosowania praktyczne algorytmów inteligencji zbiorowej.

Laboratory classes:

Ćwiczenia laboratoryjne ilustrujące treść wykładu i pozwalające na opanowanie umiejętności związanych z praktycznym wykorzystaniem metod i algorytmów inteligencji zbiorowej.

Project classes:

Projekt ilustrujący treść wykładu i pozwalający na opanowanie umiejętności związanych z praktycznym wykorzystaniem algorytmów inteligencji zbiorowej. Projekt realizowany jest w formie zespołowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 119 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 45 h
Participation in laboratory classes 30 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 15 h
Contact hours 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona sprawozdań z ćwiczeń wykonanych w trakcie laboratorium (waga 2/3) oraz projektu obejmującego samodzielne rozwiązanie wybranego problemu inżynierskiego z użyciem metod inteligencji zbiorowej (waga 1/3).

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, Warszawa, 2011, PWN.
Arabas J., Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, Warszawa, 2004, WNT.
Borgatti S.P., Analyzing Social Networks, 2013, Sage Publications.
Shoham Y., Leyton-Brown K., Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations, 2008, Cambridge University Press.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
  1. S. Łukasik, P. Kowalski, “Study of Flower Pollination Algorithm for Continuous Optimization”, Intelligent Systems’ 2014, P.Angelov et al. (eds.), Springer, pp. 451-459, 2015.
  2. P.A. Kowalski, S. Łukasik, “Experimental Study of Selected Parameters of the Krill Herd Algorithm", Intelligent Systems’ 2014, P.Angelov et al.(eds.), Springer, pp.473-485, 2015.
  3. S. Łukasik, P.A. Kowalski, “Fully Informed Swarm Optimization Algorithms: Basic Concepts, Variants and Experimental Evaluation”, Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, pp. 155-161, 2014
  4. D. Falkiewicz (Gołuńska), S. Łukasik, “Modelowanie rozmyte z zastosowaniem algorytmu optymalizacji rojem cząstek”, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, seria: Automatyka, vol. 1-AC, pp. 41-54, 2012.
  5. S. Łukasik, S. Żak, “Firefly Algorithm for Continuous Constrained Optimization Tasks, Lecture Notes in Artificial Intelligence”, vol. 5796, pp. 97-106, 2009.
Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach student uzgadnia bezpośrednio z osobą prowadzącą odpowiednie zajecia