Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Programming in Python
Course of study:
2017/2018
Code:
JIS-2-007-AD-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Modelowanie i analiza danych
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Krawczyk Małgorzata (krawczyk@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Krawczyk Małgorzata (krawczyk@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest poznanie jednego z nowoczesnych języków programowania jakim jest język Python.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi wybrać i wykorzystać odpowiedni dla danego problemu model programowania w języku Python. IS2A_U05, IS2A_U05, IS2A_U03, IS2A_U03 Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi skorzytać z dokumentacji i manuala języka Python. IS2A_U01, IS2A_U01 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student wie do utworzenia jakiego typu aplikacji zastosować nowoczesny język skryptowy Python. IS2A_W04, IS2A_W04 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student zna mozliwości języka Python w zakresie programowania w modelu proceduralnym IS2A_W04, IS2A_W04 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student zna mozliwości języka Python w zakresie programowania w modelu obiektowym IS2A_W04, IS2A_W04 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi wybrać i wykorzystać odpowiedni dla danego problemu model programowania w języku Python. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi skorzytać z dokumentacji i manuala języka Python. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student wie do utworzenia jakiego typu aplikacji zastosować nowoczesny język skryptowy Python. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna mozliwości języka Python w zakresie programowania w modelu proceduralnym - - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna mozliwości języka Python w zakresie programowania w modelu obiektowym - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
 1. Python w pigułce

  Student zna składnie języka Python
  Student zna podstawowe typy danych i instrukcje sterujące używane w języku Python

 2. Listy, krotki i ciągi znaków

  Student zna złożone struktury danych
  Student potrafi wykonywać operacje na ciągach znaków

 3. Słowniki

  Student wie czym jest słownik w Pythonie
  Student potrafi wykorzystać słowniki

 4. Funkcje

  Student wie w jaki sposób parametry są przekazywane do funkcji
  Student wiejak zwrócić wynik działania funkcji
  Student potrafi utworzyć i wywołać funkcję o zmiennej liczbie parametrów
  Student zna zasady zasięgu zmiennych

 5. Funkcje wbudowane

  Student zna podstawowe funkcje wbudowane języka Python
  Student potrafi wykorzystać funkcje anonimowe

 6. Generatory

  Student wie czym są generatory
  Student potrafi utworzyć i wykorzystać generator
  Student wie czym są wyrażenia generatora

 7. Operacje na plikach

  Student potrafi wykonywać operacje na plikach

 8. Moduły i pakiety

  Student wie co to jest moduł
  Student wie co to jest pakiet
  Student potrafi utworzyć i wykorzystać własne moduły i pakiety

 9. Klasy

  Student potrafi utworzyć hierarchię klas
  Student potrafi wykorzystać utworzone klasy

 10. Wyjątki

  Student wie czym są wyjątki
  Student zna zasady obsługi wyjątków w Pythonie

 11. Iteratory

  Student wie czym jest iterator
  Student potrafi utworzyć i wykorzystać iterator

 12. Obliczenia numeryczne w Pythonie

  Student zna dostępne moduły numeryczne i potrafi z nich skorzystać

 13. Rozszerzenia w języku C

  Student potrafi utworzyć w wykorzystać własne rozszerzenie napisane w języku C

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 105 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in laboratory classes 45 h
Preparation for classes 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Każde zajęcia laboratoryjne rozpoczynają się krótką kartkówka z materiału wcześniejszego, za które można uzyskać 50% punktów. Pozostałe 50% punktów można uzyskać za program napisany w czasie zajęć. Przy obliczaniu oceny końcowej z laboratorium anulowana jest najsłabsza ocena z kartkówek i najsłabsza ocena z programów. Wysokość oceny końcowej będzie ustalana zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w regulaminie AGH, przyporządkowującą procent opanowania materiału konkretnej ocenie (Par.13, pkt.1).

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z programowania.

Recommended literature and teaching resources:
 1. www.python.org
 2. Mark Lutz, Python. Wprowadzenie.Wydanie III, Helion, Gliwice, 2010.
 3. Peter Norton i inni, Python od podstaw, Helion, Gliwice, 2006.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Według bazy WoS

Additional information:

Każde zajęcia rozpoczynają się krótką kartkówką z materiału wcześniejszego, następnie Studenci samodzielnie realizują projekt według instrukcji podanej przez prowadzącego zajęcia

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

 • usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia

Zasady zaliczania zajęć:

 • podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. W przypadku braku zaliczenia w terminie podstawowym Student może dwukrotnie przystąpić do kolokwium zaliczeniowego w formie ustnej.