Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Współczesne metody badań fizykochemicznych I
Course of study:
2017/2018
Code:
JFCB-3-009-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Micek-Ilnicka Anna (ncilnick@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Celem kursu jest:
• przedstawienie wybranych, szczegółowych zagadnień dotyczących fizykochemii;
• zaznajomienie z podstawowymi technikami do opisu i charakteryzacji związków chemicznych;
• poznanie podstaw samodzielnego prowadzenia eksperymentów chemicznych;

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Doktorant posiada umiejętność pracy badawczej w różnorodnych zespołach badawczych. FCB3A_K01 Examination
M_K002 Doktorant ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje badawcze. FCB3A_K03 Examination
Skills
M_U001 Doktorant posiada umiejętności w zakresie metodyki i metodologii prowadzenia badań naukowych z zakresu fizykochemii, w tym umiejętność projektowania i realizacji oryginalnych badań na poziomie międzynarodowym FCB3A_U01 Examination
Knowledge
M_W001 Doktorant dysponuje wiedzą na temat nowoczesnych metod i technik niezbędnych do rozwiązywania problemów badawczych i tworzenia nowych teorii. Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Doktorant posiada umiejętność pracy badawczej w różnorodnych zespołach badawczych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Doktorant ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje badawcze. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Doktorant posiada umiejętności w zakresie metodyki i metodologii prowadzenia badań naukowych z zakresu fizykochemii, w tym umiejętność projektowania i realizacji oryginalnych badań na poziomie międzynarodowym + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant dysponuje wiedzą na temat nowoczesnych metod i technik niezbędnych do rozwiązywania problemów badawczych i tworzenia nowych teorii. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Współczesne metody badań fizykochemicznych

Treść zajęć:
XRD; Metody sorpcyjne – BET, TPD, TPR, TPO; XPS; Mikroskopia elektronowa, SEM, TEM; Modelowanie teoretyczne; Spektroskopie IR, Ramana; UV-vis;

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 98 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Contact hours 5 h
Examination or Final test 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Oceną końcową jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu testowego + dwóch najwyższych ocen z trzech wylosowanych grup metod.

Egzamin złożony z dwóch części:
1) Egzamin testowy ze wszystkich metod (test wyboru z 15 pytaniami z odpowiedziami a, b, c – z jedną poprawną).
2) Pisemny egzamin szczegółowy z wybranych trzech metod (pytania otwarte). Metody podzielone na cztery grupy. Doktorant losuje z trzech grup po jednym pytaniu otwartym.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

P.W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 2001
B. Grzybowska-Świerkosz, Elementy katalizy heterogenicznej, PWN, Warszawa, 1983.
Wykłady w postaci prezentacji multimedialnych
Szczegółowa literatura tematu.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None