Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Dydaktyka fizyki/biochemii
Course of study:
2017/2018
Code:
JFCB-3-306-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Studenci zdobywają informacje na temat obowiązujących norm nauczania oraz w praktyce ćwiczą sposób prowadzenia zajęć z podstaw fizyki dla studentów AGH.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie konieczność nieustannego pogłębiania i uaktualniania swoich wiadomości celem jak najlepszego przekazania ich w procesie nauczania. Activity during classes
M_K002 Student rozumie potrzebę profesjonalnego zachowania w procesie dydaktycznym, stosowania wysokich standardów pracy dydaktycznej, szacunku dla osób uczestniczących w procesie dydaktycznym. Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi rozwiązywać zadania i przekazywać tę umiejętność grupie, potrafi wyjaśniać wątpliwości dotyczące rozwiązania, tłumaczyć niezrozumiałe terminy naukowe.
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat obowiązujących zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz posiada wiedzę dotyczącą sposobów przekazywania posiadanych umiejętności z zakresu fizyki. Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie konieczność nieustannego pogłębiania i uaktualniania swoich wiadomości celem jak najlepszego przekazania ich w procesie nauczania. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę profesjonalnego zachowania w procesie dydaktycznym, stosowania wysokich standardów pracy dydaktycznej, szacunku dla osób uczestniczących w procesie dydaktycznym. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozwiązywać zadania i przekazywać tę umiejętność grupie, potrafi wyjaśniać wątpliwości dotyczące rozwiązania, tłumaczyć niezrozumiałe terminy naukowe. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat obowiązujących zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz posiada wiedzę dotyczącą sposobów przekazywania posiadanych umiejętności z zakresu fizyki. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów AGH

1. Wprowadzenie
-podstawowe prawa i obowiązki studentów wynikające z Regulaminu Studiów
-podstawowe prawa i obowiązki prowadzącego wynikające z Regulaminu Studiów
-organizacja zajęć dydaktycznych na WFIS
-rodzaje zajęć (wykład, seminarium, zajęcia audytoryjne, konwersatorium, laboratorium, praktyka, projekt)
-Wirtualna Uczelnia
2. Plan prowadzenia zajęć dydaktycznych
-ustalanie zakresu przerabianego materiału z osobą odpowiedzialną za przedmiot (wykładowcą, kierownikiem laboratorium, itp)
-opracowanie wymagań obowiązujących studentów (dot. nieobecności uspraw. i nieusprawiedliwionych, poprawek, odrabiania zajęć, kryteriów oceniania) zgodnych z syllabusem dla danego przedmiotu
-prowadzenie listy obecności i ocen cząstkowych, strony internetowej z bieżącymi informacjami dla studentów, konsultacji
3. Technika efektywnego prowadzenia zajęć
-dobra komunikacja pomiedzy prowadzącym a studentami (głośna, wyraźna mowa, mówienie w stronę audytorium, zapiski na tablicy dostosowane do stopnia percepcji grupy, dopasowanie używanego nazewnictwa do stopnia zaawansowania grupy)
-podtrzymywanie, przykuwanie uwagi grupy (zwracanie się do konkretnej osoby, ilustrowanie poprzez podawanie przykładów i zastosowań z życia codziennego)
4. Trudności, jakie najczęściej można napotkać
-brak potrzebnego aparatu matematycznego
-wiadomości na wykładzie podążają za ćwiczeniami, zamist wyprzedzać
-bardzo mała liczba godzin wykładu w stosunku do liczby godzin ćwiczeń i materiału wymaganego na egzaminie
-niesubordynacja grupy
-nierealistyczne/idealistyczne wymagania wykładowcy
-przeszkody zewnętrzne (duszne pomieszczenie, późne godziny zajęć, słabo widoczna tablica, itp)
5. przygotowywanie opracowań i publikacji naukowych

Seminar classes:
Praktyczne aspekty prowadzenie zajęć dla studentów wszystkich kierunków AGH

Praktyczne ćwiczenia przygotowujące do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych.
-Prowadzenie strony internetowej z uaktalnianymi informacjami dla studentów (godziny konsultacji, kontakt, problemy i zadania do rozwiązywania na ćwiczeniach
-dobór zadań odpowiednich do kierunku studiów, poziomu zaawansowania studentów i wymagań wykładowcy
-ćwiczenia w tłumaczeniu zadań ze zbiorów zadań sprzed roku 2000 na język potoczny zrozumiały dla obecnych studentów
-klarowny sposób rozwiązywania i zapisu rozwiązania zadań

Praktyczne zajęcia przygotowujace do prowadzenia zajęć laboratoryjnych.
-regulamin pracowni
-organizacja pracowni
-skrypty, podręczniki, internetowe opisy ćwiczeń
-protokoły ćwiczeń – sposób oceniania
-specyfika pracy z grupą laboratoryjną wynikający z ograniczeń czasowych dla zajęć laboratoryjnych
-sprawdzanie przygotowania teoretycznego grupy laboratoryjnej
-symulowane prowadzenie zajęć na pracowni wraz z omówieniem i wykonaniem zadań laboratoryjnych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 105 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie uzyskuje student, który był obecny na co najmniej 18h zajęć oraz wykonał zadania seminaryjne przewidziane programem.
Ocena końcowa (OK) jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z trzech części zajęć przygotowujących do:
1.Komunikacji z grupą ćwiczeniową (KO)
2.Prowadzenia zajęć audytoryjnych (ZA)
3.Prowadzenia laboratorium fizycznego (LF)

OK = (KO+ZA+LF)/3

Powyższa średnia odpowiada ocenie zgodnej z regulaminem studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna znajomość fizyki i matematyki odpowiadająca zakresowi wiedzy obowiązującemu dla Studiów III Stopnia z Fizyki

Recommended literature and teaching resources:

1. Materiały dydaktyczne na stronie internetowej WFIS
2. Opisy ćwiczeń i metod opracowania danych umieszczone na portalu Pracowni Fizycznej WFiIS AGH http://www.fis.agh.edu.pl/~pracownia_fizyczna/
3. red. A.Zięba, PRACOWNIA FIZYCZNA Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, Część I, Wydanie trzecie zmienione. Skrypt SU 1642, Wydawnictwa AGH, Kraków 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:
Student, który z powodu choroby lub innych usprawiedliwionych powodów opuści zajęcia, zobowiązany jest do wykonania zaległych zadań seminaryjnych i przedstawienia ich do oceny prowadzącemu przedmiot. W przypadku opuszczenia wykładu, student zobowiązany jest do zapoznania się z treścią wykładu oraz indywidualnej dyskusji z prowadzącym przedmiot, dotyczącej treści wykładu, w ramach godzin konsultacji. Zaliczenie uzyskuje student, który był obecny na co najmniej 18h zajęć oraz wykonał zadania seminaryjne przewidziane programem.