Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium doktorskie
Course of study:
2017/2018
Code:
JFCB-3-405-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Spisak Bartłomiej (spisak@novell.ftj.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Spisak Bartłomiej (spisak@novell.ftj.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
dr hab. Micek-Ilnicka Anna (ncilnick@cyf-kr.edu.pl)
dr hab. Horzela Andrzej (andrzej.horzela@ifj.edu.pl)
dr hab. Chmielarz Lucjan (lucjanchmielarz@gmail.com)
Module summary

Seminarium zapewnia doktorantom możliwość prezentacji uzyskanych wyników w obszarze prowadzonych badań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Doktorantka (Doktorant) potrafi przygotować specjalistyczną prezentację. FCB3A_U03 Activity during classes
M_U002 Doktorantka (Doktorant) potrafi podjąć publiczną dyskusję podczas prezentowania wyników badań. Doktorantka (Doktorant) potrafi pozyskiwć z różnych źródeł informacje na temat prowadzonych badań naukowych w swojej specjalności. FCB3A_U02 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Doktorantka (Doktorant) posiada wiedzę odnoszącą się do dyscypliny naukowej, którą się zajmuje. Activity during classes
M_W002 Doktorantka (Doktorant) ma wiedzę na temat publicznej prezentacji wyników badań naukowych w formie referatu. FCB3A_W02 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Doktorantka (Doktorant) potrafi przygotować specjalistyczną prezentację. - - - - - + - - - - -
M_U002 Doktorantka (Doktorant) potrafi podjąć publiczną dyskusję podczas prezentowania wyników badań. Doktorantka (Doktorant) potrafi pozyskiwć z różnych źródeł informacje na temat prowadzonych badań naukowych w swojej specjalności. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorantka (Doktorant) posiada wiedzę odnoszącą się do dyscypliny naukowej, którą się zajmuje. - - - - - + - - - - -
M_W002 Doktorantka (Doktorant) ma wiedzę na temat publicznej prezentacji wyników badań naukowych w formie referatu. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Seminarium doktorskie jest podzielone na trzy części, które odbywają się w kolejnych latach staudiów (drugim, trzecim i czwartym).
Podczas każdej części doktorantka (doktorant) jest zobowiązany do wygłoszenia jednego seminarium.
Część pierwsza ma być wprowadzeniem w dyscyplinę naukową wraz z określeniem swojej tematyki badawczej.
Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów FCB wskazane jest aby w tej części wprowadzenie miało charakter
popularyzatorski.

Część druga seminarium powinna zawierać przyjęte cele oraz wstępne wyniki prowadzonych badań. W tej części mile jest widziana obecność promotora.

Cześć trzecia seminarium powinna być poświęcona kompleksowemu spojrzeniu na prowadzone badania. Powinna zawierać uzyskane wyniki oraz głóowne
tezy przygotowywanej rozprawy. Podobnie jak poprzednio, w tej części mile jest widziana obecność promotora.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 35 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie z seminarium uzyskuje się na podstawie wygłoszenia referatu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None