Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zajęcia dydaktyczne IV
Course of study:
2017/2018
Code:
JFCB-3-802-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć doktoranci uczestniczą w różnych formach realizacji przedmiotu (laboratoria, ćwiczenia audytoryjne) w roli prowadzącego zajęcia pod kontrolą osoby odpowiedzialnej za przedmiot.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Doktorant rozwija i doskonali swoje kompetencje zawodowe (naukowe i dydaktyczne). FCB3A_K03
Skills
M_U001 Doktorant potrafi przekazać posiadaną wiedzę ćwiczeniowej lub laboratoryjnej grupie studentów oraz posiada umiejętność oceny postępów grupy. FCB3A_W03
Knowledge
M_W001 Doktorant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. FCB3A_W03, FCB3A_U03
M_W002 Doktorant potrafi zdobywać, analizować i przekazywać wiedzę pozyskaną w oparciu o oficjalne dostępne źródła drukowane i internetowe. FCB3A_U02, FCB3A_U01 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Doktorant rozwija i doskonali swoje kompetencje zawodowe (naukowe i dydaktyczne). - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Doktorant potrafi przekazać posiadaną wiedzę ćwiczeniowej lub laboratoryjnej grupie studentów oraz posiada umiejętność oceny postępów grupy. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. - - - - - - + - - - -
M_W002 Doktorant potrafi zdobywać, analizować i przekazywać wiedzę pozyskaną w oparciu o oficjalne dostępne źródła drukowane i internetowe. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:
Prowadzenie zajęć audytoryjnych lub laboratoriów

Doktorant ma za zadanie przekazać wiedzę z zakresu fizyki, chemii, biofizyki lub przedmiotów powiązanych z nimi, zgodnie z zaleceniami i wskazówkami osoby odpowiedzialnej za przedmiot oraz zgodnie z regulaminem studiów, dbając o rozwój wiedzy, zdolności pracy w grupie i etyczne postępowanie studentów uczestniczących w zajęciach.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie zajęć uzyskuje się na podstawie rozliczenia godzin dydaktycznych zgodnie z harmonogramem prowadzonych zajęć przedstawionym kierownikowi ŚSD -Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej lub osobie odpowiedzialnej za moduł. Rozliczenie jest po zakończonym roku akademickim.

Prerequisites and additional requirements:

Zapoznanie się z sylabusem obserwowanych lub prowadzonych zajęć oraz sposobem realizacji tych zajęć.

Recommended literature and teaching resources:

Zgodnie z zaleceniami osoby odpowiedzialnej za dany przedmiot, do którego doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Doktorant jest hospitowany przez wykładowcę, oceniany przez studentów oraz Wydziałowy System Kontroli Jakości Kształcenia.