Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RIA-2-103-ID-s
Name:
Psychoacoustics
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kleczkowski Piotr (kleczkow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Kleczkowski Piotr (kleczkow@agh.edu.pl)
mgr inż. Smolik Damian (damian.smolik@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę szerzenia w otoczeniu i społeczeństwie świadomości zagrożeń płynących z ekspozycji na dźwięki o nadmiernym natężeniu IA2A_K05, IA2A_U21, IA2A_U20, IA2A_W05, IA2A_U15, IA2A_U13, IA2A_K04, IA2A_K03, IA2A_U16 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test results
Skills
M_U001 potrafi określić słyszalność różnych sygnałów akustycznych występujących samodzielnie albo w określonym kontekście IA2A_U08, IA2A_U02, IA2A_K05, IA2A_U21, IA2A_U20, IA2A_U06, IA2A_W05, IA2A_U15, IA2A_U13, IA2A_W06, IA2A_K04, IA2A_W03, IA2A_U16 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_U002 potrafi określić słyszalność zmian w sygnale akustycznym IA2A_U03, IA2A_U08, IA2A_U02, IA2A_K05, IA2A_U21, IA2A_U20, IA2A_U06, IA2A_W05, IA2A_U15, IA2A_U13, IA2A_W06, IA2A_K04, IA2A_U16 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_U003 potrafi ocenić dźwięki odbierane przez słuch pod względem ich ewentualnej uciążliwości lub szkodliwości IA2A_U08, IA2A_U02, IA2A_K05, IA2A_U21, IA2A_U20, IA2A_U06, IA2A_W05, IA2A_U13, IA2A_W06, IA2A_K04, IA2A_W04, IA2A_U16, IA2A_U04 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Test results
Knowledge
M_W001 zna i rozumie funkcjonowanie poszczególnych elementów narządu słuchu IA2A_W05, IA2A_U13, IA2A_W06 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_W002 zna efekty występujące w percepcji różnego rodzaju dźwięków IA2A_W05, IA2A_U13, IA2A_W06 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę szerzenia w otoczeniu i społeczeństwie świadomości zagrożeń płynących z ekspozycji na dźwięki o nadmiernym natężeniu + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi określić słyszalność różnych sygnałów akustycznych występujących samodzielnie albo w określonym kontekście + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi określić słyszalność zmian w sygnale akustycznym + - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi ocenić dźwięki odbierane przez słuch pod względem ich ewentualnej uciążliwości lub szkodliwości + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie funkcjonowanie poszczególnych elementów narządu słuchu + - - - - - - - - - -
M_W002 zna efekty występujące w percepcji różnego rodzaju dźwięków + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Przegląd miar i bodźców stosowanych w psychoakustyce.
 2. Zasady psychofizyki. Wprowadzenie do psychoakustyki. Progi bezwzględne i różnicowe.
 3. Elementy narządu słuchu i ich funkcje. Budowa ucha zewnętrznego i środkowego.
 4. Budowa ucha wewnętrznego. Właściwości błony podstawnej i jej drgania.
 5. Działanie narządu Cortiego. Rola komórek rzęsatych wewnętrznych i zewnętrznych. Proces aktywny. Emisja otoakustyczna.
 6. Mechanizm generacji potencjałów czynnościowych w komórkach rzęsatych wewnętrznych. Model percepcji natężenia dźwięku.
 7. Teorie słyszenia: miejsca, czasu i mieszana. Model percepcji wysokości dźwięku.
 8. Właściwości percepcji wysokości dźwięków.
 9. Właściwości percepcji głośności dźwięków.
 10. Filtr słuchowy. Rozdzielczość częstotliwościowa słuchu i pasmo krytyczne. Konsekwencje istnienia pasm krytycznych dla słyszenia.
 11. Zjawisko maskowania dźwięków. Maskowanie jednoczesne i niejednoczesne. Maskowanie informacyjne. Odmaskowanie komodulacyjne.
 12. Słyszenie kierunkowe.
 13. Zależności czasowe w percepcji dźwięków. Rodzaje rozdzielczości czasowej i ich modelowanie. Detekcja synchroniczności.
 14. Percepcja obiektów słuchowych. Cechy wspomagające identyfikację źródeł.
 15. Metody badań psychoakustycznych.
Laboratory classes:
 1. Demonstracja różnych bodźców i efektów dźwiękowych.
 2. Wyznaczanie progów percepcji drobnych zmian w nagraniu dźwiękowym (6 godz.).
 3. Doświadczalna weryfikacja praw Webera-Fechnera i Stevensa.
 4. Wyznaczanie bezwzględnych progów słyszenia metodami: stałych bodźców, teorii detekcji sygnału oraz adaptacyjną.
 5. Maskowanie: wyznaczanie progu słyszenia dźwięku maskowanego.
 6. Wyznaczanie progu czułości słuchu na zmiany głośności i wysokości różnych bodźców.
 7. Prezentacja paradoksu Sheparda.
 8. Wpływ czasu trwania na percepcję głośności i wysokości dźwięków. Ocena czasu trwania dźwięku.
 9. Organizacja percepcji słuchowej w odbiorze wielu dźwięków.
 10. Opracowanie i przygotowanie bodźców do własnego eksperymentu psychoakustycznego przy pomocy języka Matlab.
 11. Kolokwium zaliczeniowe.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 107 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Preparation for classes 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Completion of a project 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie:

a) oceny z kolokwium zaliczeniowego – 50% o.k., pod warunkiem zdania kolokwium
b) ocen z kartkówek – 25% o.k.
c) aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych – 25% o.k.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Edward Ozimek, Dźwięk i jego percepcja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002
2. Brian C. J. Moore, Wprowadzenie do psychologii słyszenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None