Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RIA-2-203-ID-s
Name:
Akustyka małych pomieszczeń
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Kamisiński Tadeusz (kamisins@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Kamisiński Tadeusz (kamisins@agh.edu.pl)
dr inż. Flach Artur (flach@agh.edu.pl)
dr inż. Pilch Adam (apilch@agh.edu.pl)
dr inż. Rubacha Jarosław (jrubacha@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje wiedzę z zakresu projektowania adaptacji akustycznej, ochrony przeciwdźwiękowej i systemów nagłośnieniowych dla małych pomieszczeń odsłuchowych, studiów nagrań, sal prób.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Współpracuje ze specjalistami z innych branż zaangażowanych w tworzenie projektu np. architektami, projektantami instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej sanitarnej IA2A_K05, IA2A_K04, IA2A_K07 Case study,
Report,
Activity during classes
M_K002 Ma świadomość potrzeb muzyków, producentów i realizatorów dźwięku i potrafi je uwzględnić przy tworzeniu wytycznych do projektu adaptacji akustycznej pomieszczeń. IA2A_K06, IA2A_K05, IA2A_K04 Case study,
Report,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi sformułować wytyczne akustyczne do projektu adaptacji wnętrza w zależności od jego funkcji i dostępnych środków IA2A_U03, IA2A_U04 Case study,
Report,
Test,
Activity during classes
M_U002 Stosuje materiały i ustroje akustyczne umożliwiające kształtowanie parametrów akustycznych małych pomieszczeń IA2A_U20, IA2A_U06, IA2A_U04 Case study,
Report,
Test,
Activity during classes
M_U003 Potrafi przedstawić rozwiązania mające na celu ograniczenie hałasu w małych pomieszczeniach o akustyce kwalifikowanej IA2A_U04 Case study,
Report,
Test,
Activity during classes
M_U004 Umie dobrać odpowiednie metody obliczeniowe do wyznaczenia parametrów akustycznych pomieszczeń IA2A_U18 Case study,
Report,
Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą zasad projektowania adaptacji akustycznej małych pomieszczeń w zależności od jego funkcji IA2A_W11, IA2A_W07, IA2A_W01 Case study,
Report,
Test,
Activity during classes
M_W002 Zna metody ochrony przed hałasem w małych pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej IA2A_W02 Case study,
Report,
Test,
Activity during classes
M_W003 Zna zasady projektowania systemów nagłośnieniowych dla małych pomieszczeń IA2A_W08, IA2A_W07, IA2A_W02 Case study,
Report,
Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Współpracuje ze specjalistami z innych branż zaangażowanych w tworzenie projektu np. architektami, projektantami instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej sanitarnej + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość potrzeb muzyków, producentów i realizatorów dźwięku i potrafi je uwzględnić przy tworzeniu wytycznych do projektu adaptacji akustycznej pomieszczeń. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sformułować wytyczne akustyczne do projektu adaptacji wnętrza w zależności od jego funkcji i dostępnych środków + - + - - - - - - - -
M_U002 Stosuje materiały i ustroje akustyczne umożliwiające kształtowanie parametrów akustycznych małych pomieszczeń + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przedstawić rozwiązania mające na celu ograniczenie hałasu w małych pomieszczeniach o akustyce kwalifikowanej + - + - - - - - - - -
M_U004 Umie dobrać odpowiednie metody obliczeniowe do wyznaczenia parametrów akustycznych pomieszczeń + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą zasad projektowania adaptacji akustycznej małych pomieszczeń w zależności od jego funkcji + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody ochrony przed hałasem w małych pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady projektowania systemów nagłośnieniowych dla małych pomieszczeń + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do akustyki małych pomieszczeń – zjawiska falowe w pomieszczeniach, odpowiedź częstotliwościowa, mody pomieszczenia, wady akustyczne (2h).
2. Adaptacja akustyczna małych pomieszczeń – kształtowanie odpowiedzi częstotliwościowej pomieszczenia, kontrolowanie pierwszego odbicia, dobór i rozmieszczenie ustrojów dźwiękochłonnych, pomieszczenia o regulowanej akustyce (2h).
3. Zasady projektowania akustycznego małych pomieszczeń – założenia projektowe (EBU-tech), dobór proporcji pomieszczenia, koncepcje realizacji reżyserni dźwięku i pomieszczeń odsłuchowych (LEDE, RFZ, Non Environment), projektowanie sal prób indywidualnych i studiów nagrań (3h).
4. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń – dobór izolacyjności przegród (ściany, elementy stolarki), zabezpieczenie przepustów instalacyjnych, redukcja hałasu od instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (2h).
5. Modelowanie parametrów akustycznych wnętrz z wykorzystaniem metod numerycznych – metody falowe (MES), metody geometryczne, modelowanie akustyczne w skali (2h).
6. Zasady projektowania systemów nagłośnieniowych dla małych pomieszczeń – reżysernia dźwięku, pomieszczenia do odsłuchu stereo i wielokanałowego (2h).
7. Projektowanie i realizacja małych pomieszczeń kwalifikowanych akustycznie – przykłady obliczeniowe, realizacja, pomiary kontrolne i powykonawcze (2h).

Laboratory classes:

1. Sformułowanie założeń do projektu adaptacji akustycznej małego pomieszczenia na studio nagrań, reżysernię dźwięku lub salę prób. (2h)
2. Kształtowanie charakterystyki częstotliwościowej pomieszczenia w zakresie niskich częstotliwości. (2h)
3. Obliczenia parametrów akustycznych z wykorzystaniem metod numerycznych – metoda elementów skończonych. (2h)
4. Obliczenia parametrów akustycznych z wykorzystaniem metod numerycznych – metody geometryczne. (1h)
5. Modelowanie akustyczne pomieszczeń z wykorzystaniem modeli w skali. (1h)
6. Projekt systemu nagłośnienia w małym pomieszczeniu (2h)
7. Realizacja własnych koncepcji pomieszczenia odsłuchowego: pomiary parametrów akustycznych – analiza opóźnienia pierwszego odbicia, wyznaczanie częstotliwości własnych pomieszczenia, poziom dźwięku w pomieszczeniu, ocena subiektywna. (4h)
8. Zaliczenie (1h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z ocen:
średnia z kolokwiów cząstkowych (waga 0,4),
projekt adaptacji akustycznej małego pomieszczenia (0,4),
sprawozdanie z pomiarów parametrów akustycznych małego pomieszczenia (0,2)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Gervais R., Home Recording Studio: Built it Like the Pros, Artistpro Publishing, Boston 2006
2. Kulowski A., Akustyka Sal, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2011
3. Kuttruff H., Room acoustics, Taylor & Francis, London 2009
4. Long M, Architectural Acoustics, Elservier, San Diego 2006
5. Nowell P., Recording Studio Design, Focal Press, Oxford 2003
6. Everest F.A., Sound Studio Construction on a Budget, McGraw-Hill Education 1996
7. Cox T., D’Antonio P., Acoustic Absorbers and Diffusers, CRC Press, Boca Raton 2016

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None