Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RIA-2-207-ID-s
Name:
Niepewność i monitoring w wibroakustyce
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pawlik Paweł (pawlik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Korbiel Tomasz (tkorbiel@agh.edu.pl)
dr inż. Stępień Bartłomiej (Bartlomiej.Stepien@agh.edu.pl)
dr inż. Borkowski Bartłomiej (bborkow@agh.edu.pl)
dr inż. Mleczko Dominik (dmleczko@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Wszołek Tadeusz (tadeusz.wszolek@agh.edu.pl)
dr inż. Wszołek Grażyna (wszolek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kłaczyński Maciej (mklaczyn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 Potrafi posługiwać się aktami prawnymi w zakresie pomiarów długookresowych i oceny hałasu i drgań i towarzyszącej im niepewności IA2A_K02, IA2A_W06, IA2A_U19 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi zastosować wiedzę z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych, zwłaszcza umie wyznaczyć parametry zmiennych losowych i rozumie ich znaczenie, zna typowe rozkłady losowe. IA2A_U08, IA2A_W03 Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Ma wiedzę na temat przeprowadzania i potrafi wykonać pomiary sygnałów wibroakustycznych, opracować wyniki, rodzaju niepewności i sposobów ich wyznaczania. Potrafi dobrać elementy toru pomiarowego, zwłaszcza parametry mikrofonu oraz przetworników drgań w monitoringu ciągłym IA2A_W01, IA2A_U04, IA2A_K03 Report
Knowledge
M_W001 Podstawową wiedzę z zakresu metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości akustycznych i drganiowych IA2A_K02, IA2A_W01 Examination,
Test results
M_W004 Umie prowadzić pomiary akustyczne i drganiowe z zastosowaniem najnowszych technik pomiarowych, w tym z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej wraz z oceną niepewności oraz oceną oddziaływania drgań i hałasu na człowieka i jego środowisko IA2A_U16, IA2A_W06, IA2A_K04 Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 Potrafi posługiwać się aktami prawnymi w zakresie pomiarów długookresowych i oceny hałasu i drgań i towarzyszącej im niepewności + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować wiedzę z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych, zwłaszcza umie wyznaczyć parametry zmiennych losowych i rozumie ich znaczenie, zna typowe rozkłady losowe. + - - - - - - - - - -
M_U002 Ma wiedzę na temat przeprowadzania i potrafi wykonać pomiary sygnałów wibroakustycznych, opracować wyniki, rodzaju niepewności i sposobów ich wyznaczania. Potrafi dobrać elementy toru pomiarowego, zwłaszcza parametry mikrofonu oraz przetworników drgań w monitoringu ciągłym - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Podstawową wiedzę z zakresu metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości akustycznych i drganiowych + - - - - - - - - - -
M_W004 Umie prowadzić pomiary akustyczne i drganiowe z zastosowaniem najnowszych technik pomiarowych, w tym z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej wraz z oceną niepewności oraz oceną oddziaływania drgań i hałasu na człowieka i jego środowisko - + + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. 1. Problematyka monitoringu i niepewności w badaniach wibroakustycznych, możliwe rodzaje błędów i związanych z nimi niepewności.

  Podstawową wiedzę z zakresu metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości akustycznych i drganiowych oraz źródła niepewności.

 2. 2. Rozwiązania obecne w procedurach oceny niepewności polecane przez międzynarodowe organizacje metrologiczne, określone w „Przewodniku po niepewności

  Znormalizowane sposoby obliczania niepwności wg przeowdnika GUM.

 3. 3. Niepewność numeryczna w przetwarzaniach wyników akustycznych w badaniach eksperymentalnych. Metody nieklasyczne w modelowaniu zadań niepewności.

  Niepewność numereczyna w ujęciu klasycznym ( wg przewodnika GUM) oraz nieklasycznym. Metody bootstrupowe oraz bayseowskie. Modelowanie zadań oceny niepewności w badaniach wibroakustycznych formalizmem teorii szeregów czasowych i arytmetyką przedziałową oraz metodą propagacji rozkładów.

 4. 5. Charakterystyka wibroakustycznych sygnałów pomiarowych w systemach monitoringu ciągłego

  Parametry mierzalne sygnałów wibroakustycznych oraz sygnałów towaarzyszących, charkteryzujących warunki środowiskowe oraz monitorowany obiekt i ich wpływ na niepewność pomiaru.

 5. 7. Niepewność wnoszona przez elementy toru pomiarowego. Niepewność wzorcowania

  Szczegółowy algorytm wyznaczania niepewności cząstkowytch wnoszonych przez elementy toru pomiarowego oraz ich wzorcowanie.

 6. 8. Realizacja sprzętowa i dobór parametrów pracy stacji .

  Realizacja sprzętowa i dobór parametrów pracy stacji monitoringowej. Estymacja wielkości mierzalnych sygnałów akustycznych i drganiowych. Filtracja zakłóceń. Rozproszone wielokanałowe systemy monitorujące i ich budowa.

 7. 10. Budżet niepewności w systemach monitorujących. Uwarunkowania prawne

  Regulacje prawne konstruowania budżetu niepewności. Zalecane procedury oraz wymagania metodyk referencyjnych. Praktyczne aspekty tych uregulowań w zadaniach inżynierskich.

 8. 11. Monitoring akustyczny wybranych źródeł hałasu. Hałas lotniczy, drogowy, szynowy, przemysłowy

  Uwarunkowania monitoringu podstawowych źródeł hałasu – drogowego, lotniczego, kolejowego i przemysłowego. Dobór parametrów monitorowanych wielkości.

Auditorium classes:
 1. Testy rozkładów wyników pomiarowych

  Testy rozkładów statystycznych wyników pomiarów monitoringowych.

 2. Wyznaczanie niepewności standardowej i poszerzonej.

  Wyznaczanie niepewności standardowej i poszerzonej w przypadku rozkładu normalnego oraz innych rozkładów spotykanych w zaaniach metrologii wibroakustycznej.

 3. Propagacja niepwności.

  Propagacjia niepwności w oparciu o prawo proagacji niepewności. Wpływ korelacji parametrów wejściowych.

 4. Konstrukcja kompletnego budżetu niewewności

  Konstrukcja kompletnego budżetu niewewności z podziałem na niepewność typu A i B dla podstawowych obiektów – źródeł hałasu przemysłowego, drogowego, kolejowego i lotniczego.

Laboratory classes:
 1. 1. Pomiary monitoringowe hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz przemysłowego

  Pomiary monitoringowe hałasu drogowego. Założenia sprzętowe oraz dobór parametrów monitorowanych wielkości.

 2. Niepewność wzorcowania toru akustycznego i drganiowego.

  Wyznaczanie niepewności wnoszonej przez elementy toru pomiarowego, w tym niepewność wzorcowania toru akustycznego i drganiowego. Realizacja praktyczna budżetu niepewności.

 3. 6. Konstrukcja budżetu niepewności w monitoringu hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz przemysłowego

  Niepewności czstkowe wnoszone przez system pomiarowy, zakłócenia i sposób ich filtracji, uwarunkowania środowiskowe oraz wybór rejestrowanych parametrów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 135 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Contact hours 30 h
Examination or Final test 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na podstawie oceny z ćwiczeń laboratoryjnych, aduytoryjnnych i oceny z testów

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien znać podstawowe zagadnienia z zakresu podstaw wibroakustyki oraz posługiwania się komputerem, w tym podstaw zasad działania sieci komputerowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. B&K – Acoustics Noise Measurements
2. B&K – Mechanical Vibration and Shock Measurements
3. Instrukcja analizatora Nor 840
7. Zb.Engel – Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem
8. Zb.Żyszkowski – Miernictwo akustyczne
9. Danuta Turzeniecka – Analiza dokładności wybranych przybliżonych
metod oceny niepewności
10. Normy Polskie i międzynarodowe PN ISO 1996-1,2,3
11. Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik GUM.
12. Guide 98-3 and Supplements.
13. Materiały dostępne na stronie przedmiotu na platformie UPEL.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None