Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RIA-2-213-ID-s
Name:
Akredytacja i certyfikacja w pomiarach WA
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wszołek Grażyna (wszolek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wszołek Grażyna (wszolek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi współdziałać w grupie i pracować zespołowo w zakresie planowania, budowania, wdrażania i nadzorowania systemów zarządzania oraz akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji IA2A_U03 Presentation
Skills
M_U001 Umie oszacować niepewność wyników pomiarów. IA2A_U09, IA2A_U02 Test results
M_U002 Potrafi posługiwać się aktami prawnymi związanymi z akredytacja i certyfikacją, mającymi zastosowanie w pomiarach, ocenie i kontroli hałasu i drgań. IA2A_U15 Report
M_U003 Posiada umiejętność w zakresie opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem laboratorium do akredytacji. Potrafi aktualizować dokumentację w zależności od wprowadzanych zmian przez PCA (nowelizacja norm i dokumentów PCA). IA2A_U04 Report
M_U004 Potrafi wybrać organizacje i instytucje spełniające kluczową rolę w obszarze wibroakustyki oraz określić wagę wydawanych przez nie świadectw, raportów oraz certyfikatów. IA2A_U07 Report
Knowledge
M_W001 Ma elementarną wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością , akredytacji, certyfikacji, ocen zgodności i notyfikacji. IA2A_W01 Test results
M_W002 Ma elementarną wiedzę z zakresu metrologii w systemach zarządzania jakością. IA2A_W01 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi współdziałać w grupie i pracować zespołowo w zakresie planowania, budowania, wdrażania i nadzorowania systemów zarządzania oraz akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie oszacować niepewność wyników pomiarów. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się aktami prawnymi związanymi z akredytacja i certyfikacją, mającymi zastosowanie w pomiarach, ocenie i kontroli hałasu i drgań. + - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność w zakresie opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem laboratorium do akredytacji. Potrafi aktualizować dokumentację w zależności od wprowadzanych zmian przez PCA (nowelizacja norm i dokumentów PCA). + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wybrać organizacje i instytucje spełniające kluczową rolę w obszarze wibroakustyki oraz określić wagę wydawanych przez nie świadectw, raportów oraz certyfikatów. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma elementarną wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością , akredytacji, certyfikacji, ocen zgodności i notyfikacji. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma elementarną wiedzę z zakresu metrologii w systemach zarządzania jakością. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Program wykładów
1.Co to jest akredytacja? Jak jest jej rola? Jak wygląda proces akredytacyjny (łącznie z nakładami finansowymi)?
2.Korzyści wynikające z akredytacji dla: akredytowanych jednostek, organizacji, konsumenta, rządu, przemysłu.
3.Przepisy prawa a systemy zarządzania. Związek pomiędzy polityką jakości jednostek prowadzących różną działalność a efektami w postaci realizacji celów tych jednostek.
4.Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji – wymagania dotyczące systemu zarządzania.
5.Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji – wymagania techniczne.
6.Akredytacja jednostek certyfikujących, kontrolujących oraz dokonujących oceny zgodności i weryfikacji zgodnie z odpowiednimi normami i wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji.
- systemy zarządzania środowiskowego (EMS) w oparciu o normy serii PN-EN ISO 1400,
- systemy zarządzania jakością (QMS) w oparciu o normy serii PN-EN ISO 9000,
- systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) w oparciu o normę PN-N 18001,
- systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) w oparciu o normę
PN-I-07799-2.
7.Wymagania stawiane laboratoriom wzorcującym i laboratoriom badawczym zajmującym się pomiarami, oceną i kontrolą hałasu i drgań w środowisku pracy i w środowisku zewnętrznym.
8.Współpraca międzynarodowa PCA w zakresie metrologii wibroakustycznej.

Laboratory classes:

Program ćwiczeń
1.Budowa i utrzymanie systemu zarządzania jakością w laboratorium
2.Metrologia w systemach zarządzania jakością. Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych
3.Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym
4.Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących zgodne z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
5.Praktyczne projektowanie i dokumentowanie systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
6.Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025. Spójność pomiarowa. Szacowanie niepewności pomiarów.
7.Akredytacja jako narzędzie notyfikacji. Notyfikacja jako narzędzie norm nowego podejścia #
Sprawdzian z umiejętności, zaliczenie sprawozdań

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z zaliczenia ćwiczenie, aktywności na zajęciach i kolokwium obejmującego materiał wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien znać podstawowe zagadnienia z zakresu akustyki i ochrony przed hałasem. Powinien również posiadać znajomość obsługi komputera i zagadnień technicznych związanych z podstawami zasad działania sieci.

Recommended literature and teaching resources:

1. Normy serii ISO: 9000, 14000 oraz inne odpowiednie do zamieszczonych tematów dotyczących systemów zarządzania.
2. Norma: PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne kompetencje dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących.
3. Przewodnik-Wyrażanie niepewności pomiaru. BIPM,IEC,IFCC,ISO,IUPAC,IUPAP i OIML: 1995, GUM 1999.
4. Dokumenty Polskiego Centrum Akredytacyjnego (m.in.: DAP..,DAB..,DA..,) zamieszczane na stronach internetowych PCA:www.pca.gov.pl
5. Materiały własne opracowane na podstawie szkoleń i doświadczenia zdobytego podczas przygotowywania do akredytacji oraz prowadzenia przez 10 lat akredytowanego laboratorium wzorcującego przyrządy do pomiarów akustycznych (AP 022)
6. Nowoczesne zarządzanie jakością, Praca zbiorowa pod redakcją: A.Tabora, M.Rączki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
7. Dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, normy – dotyczące pomiarów, ocen i kontroli hałasu oraz drgań.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None