Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RIA-2-307-ID-s
Name:
Broadcast sound
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Module summary

Student pozna:

 • rodzaje modulacji stosowane w radiofonii,
 • parametry dotyczące emisji programów radiowych,
 • przebieg toru audio w radiofonii.
  Nauczy się konfigurować tor przesyłu dźwięku.
Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi określić zależność pomiędzy ustawieniem brzmienia stacji radiowej a rodzajem emitowanego materiału dźwiękowego oraz grupy docelowej słuchaczy IA2A_K04 Oral answer,
Activity during classes
Skills
M_U001 Umie skonfigurować i ustawić procesor mikrofonowy dla różnych mikrofonów i źródeł mowy, tak żeby efekt wyjściowy nadawał się do emisji radiowej IA2A_U02, IA2A_U04, IA2A_U15, IA2A_U13 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Oral answer,
Activity during classes
M_U002 Umie skonfigurować tor przesyłu dźwięku od źródła do nadajnika, używając różnych ustawień kodera i dekodera oraz potrafi posługiwać się oprogramowaniem do analizy parametrów nadawanego sygnału IA2A_U02, IA2A_U20, IA2A_U04, IA2A_U15 Execution of a project
M_U003 Umie ustawić parametry głównego procesora stacji w zależności od charakteru emitowanego materiału dźwiękowego oraz obowiązujących norm dotyczących transmisji FM IA2A_U21, IA2A_U15 Execution of laboratory classes,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe rodzaje modulacji stosowane w radiofonii oraz różnice pomiędzy nimi IA2A_W08 Oral answer,
Activity during classes
M_W002 Zna określone regulacjami europejskimi i krajowymi parametry dotyczące emisji programów radiowych FM IA2A_W08 Oral answer,
Activity during classes
M_W003 Zna przebieg toru audio w radiofonii FM i DAB oraz rozumie rolę procesora głównego w kontekście przestrzegania obowiązujących norm oraz brzmienia stacji IA2A_W08, IA2A_W06 Execution of a project,
Oral answer,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi określić zależność pomiędzy ustawieniem brzmienia stacji radiowej a rodzajem emitowanego materiału dźwiękowego oraz grupy docelowej słuchaczy - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie skonfigurować i ustawić procesor mikrofonowy dla różnych mikrofonów i źródeł mowy, tak żeby efekt wyjściowy nadawał się do emisji radiowej - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie skonfigurować tor przesyłu dźwięku od źródła do nadajnika, używając różnych ustawień kodera i dekodera oraz potrafi posługiwać się oprogramowaniem do analizy parametrów nadawanego sygnału - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie ustawić parametry głównego procesora stacji w zależności od charakteru emitowanego materiału dźwiękowego oraz obowiązujących norm dotyczących transmisji FM - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe rodzaje modulacji stosowane w radiofonii oraz różnice pomiędzy nimi + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna określone regulacjami europejskimi i krajowymi parametry dotyczące emisji programów radiowych FM + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna przebieg toru audio w radiofonii FM i DAB oraz rozumie rolę procesora głównego w kontekście przestrzegania obowiązujących norm oraz brzmienia stacji + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Radiofonia – krótka historia, elementy składowe toru audio, klasyfikacja źródeł sygnałów audio.
 2. Teoretyczne podstawy transmisji radiowej – model matematyczny modulacji AM i FM.
 3. Transmisja FM : składowe sygnału – MPX, RDS, SCA, preemfaza, ograniczenia systemu FM.
 4. Procesing dynamiki w stacji radiowej FM.

  Procesing dynamiki w stacji radiowej FM. Kompresja toru mikrofonowego i innych źródeł. Główny procesor dynamiki – specyfika kompresji dynamiki dla stacji FM. Norma ITU –R-BS.412-9 – wpływ na brzmienie stacji.

 5. Radio cyfrowe DAB. Historia standardu DAB. Jakość dźwięku a pojemność sytemu. Algorytmy kompresji stosowane w DAB.
 6. Procesing dynamiki dla radia cyfrowego, różnice pomiędzy FM a DAB. Norma ITU-R BS1770-1 w porównaniu do ITU-R BS.412-9.
 7. Radio internetowe – streaming audio. Algorytmy kompresji stratnej. Procesing dynamiczny. Porównanie jakości vs FM i DAB.
Laboratory classes:
 1. Omówienie elementów zestawu dydaktycznego. (3g)
 2. Zakończenie – ocena ocena indywidualnych prac studentów. (3g)
 3. Konsultacje indywidualnych projektów –prac pisemnych studentów. (3g)
 4. Wizyta w rozgłośni radiowej. Zapoznanie się z procesem produkcji programu.(6g)
 5. Omówienie roli głównego procesora stacji oraz zapoznanie się z jego funkcjonalnością, budową i sposobem obsługi. (3g)
 6. Radio internetowe.

  Radio internetowe – analiza różnych stacji internetowych pod względem użycia różnych algorytmów kompresji. Ocena słuchowa jakości dźwięków.

 7. Automatyzacja emisji radiowej. (3g)

  Automatyzacja emisji radiowej – zapoznanie się z funkcjonalnością przykładowego oprogramowania komputerowego do tworzenia programu radiowego. (3g)

 8. Tworzenie presetów głównego procesora stacji. (3g)

  Tworzenie presetów głównego procesora stacji w zależności od rodzaju materiału dźwiękowego emitowanego przez stację FM. Implementacja normy ITU BS.412. (3g)

 9. Analiza toru mikrofonowego. (3g)

  Analiza toru mikrofonowego. Badanie wpływu różnych nastaw procesora mikrofonowego na efekt końcowy. Dokonywanie nagrań dla różnych głosów i z użyciem różnych mikrofonów. Porównanie uzyskanych efektów. (3g)

 10. Zapoznanie z krytycznymi parametrami sygnału FM. (3g)

  3. Omówienie funkcji i obsługi analizatora sygnału FM oraz zapoznanie z krytycznymi parametrami sygnału FM, które stacja musi spełniać zgodnie z obowiązującymi normami. (3g)

 11. Analiza toru przesyłu dźwięku. (3g)

  Analiza toru przesyłu dźwięku i jego wpływu na zniekształcenia sygnału końcowego. Testowanie różnych możliwych kombinacji toru audio oraz algorytmów kompresji i badanie ich wpływu na końcowy sygnał FM. (3g)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 36 h
Preparation for classes 26 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen na podstawie ocen z aktywności, odpowiedzi ustnych i projektów indywidualnych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None