Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemia
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-150-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Drożdż Ewa (edrozdz@agh.edu.pl)
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
dr inż. Leszczyński Juliusz (Juliusz.Leszczynski@agh.edu.pl)
dr inż. Łącz Agnieszka (alacz@agh.edu.pl)
dr Wierzbicka Małgorzata (mwierzb@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciagłego uzupełniania wiedzy chemicznej. IB1A_K01 Activity during classes
M_K002 Potrafi pracować w grupie. IB1A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów i równowag w roztworach elektrolitów. IB1A_U01 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi samodzielnie prowadzić podstawowe operacje w laboratorium chemicznym, potrafi wykrywać najważniejsze jony w rozworach zwiazków nieorganicznych oraz okreslić ich stężenie. IB1A_U02 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, kwantowo-mechaniczny opis budowy atomów i wiązań chemicznych, zna prawa rządzące podstawowymi stanami materii i potrafi zcharakteryzować te stany. IB1A_W03 Examination,
Test
M_W002 Zna podstawy teorii roztworów elektrolitów wraz z teorią dysocjacji elektrolitycznej i ilościowym opisem równowag w roztworach elektrolitów, potrafi zastosować prawa termodynamiki chemicznej w celu określenia samorzutności reakcji. IB1A_W03 Examination,
Test
M_W003 Potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków, zna podstawy kinetyki chemicznej oraz klasycznej analizy jakościowej i ilościowej. IB1A_W03 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciagłego uzupełniania wiedzy chemicznej. + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów i równowag w roztworach elektrolitów. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie prowadzić podstawowe operacje w laboratorium chemicznym, potrafi wykrywać najważniejsze jony w rozworach zwiazków nieorganicznych oraz okreslić ich stężenie. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, kwantowo-mechaniczny opis budowy atomów i wiązań chemicznych, zna prawa rządzące podstawowymi stanami materii i potrafi zcharakteryzować te stany. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy teorii roztworów elektrolitów wraz z teorią dysocjacji elektrolitycznej i ilościowym opisem równowag w roztworach elektrolitów, potrafi zastosować prawa termodynamiki chemicznej w celu określenia samorzutności reakcji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków, zna podstawy kinetyki chemicznej oraz klasycznej analizy jakościowej i ilościowej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Układ okresowy pierwiastków. Podstawowe prawa chemii. Charakterystyka stanów materii. Wiązania chemiczne. Związki nieorganiczne i kompleksowe- właściwości. Typy i mechanizmy reakcji chemicznych. Elementy termodynamiki chemicznej i termochemii. Kryteria równowagi termodynamicznej, samorzutności i wymuszoności procesów. Roztwory. Równowagi fazowe. Zjawiska na granicach faz – adsorpcja. Elementy kinetyki homo- i heterogenicznej. Kataliza. Elementy elektrochemii-procesy elektrodowe, ogniwa. Elektroliza.

Laboratory classes:

1.Stężenia roztworów + stechiometria,
2.Równowaga chemiczna
3.Dysocjacja elektrolityczna + pH roztworu,
4.Równowagi w roztworach związków trudnorozpuszczalnych,
5.Roztwory buforowe, hydroliza,

Analiza wybranych kationów i anionów
Analiza ilościowa:
•Alkacymetria: oznaczanie NaOH, HCl, CH3COOH
•Redoksometria: oznaczanie H2C2O4 oraz jonów miedzi

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 141 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Preparation for classes 30 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK = 0,4 * OL + 0,6 * OE
Ocena z laboratorium i ocena z egzaminu jest oceną średnią, czyli uwzględnia wszystkie oceny niedostateczne otrzymane przez studenta.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na zajęciach (wykładach i laboratoriach – obowiązkowa) jest uwzględniona w przypisanych punktach ECTS.
Warunkiem otrzymania zaliczenia z laboratorium na podstawie pracy studenta w semestrze jest uzyskanie co najmiej 50% punktów z ocen kolokwiów oraz co najmiej 50% punktów z części eksperymenatalnej.
Zaliczenie laboratorium stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu.

Recommended literature and teaching resources:

1. A.Bielański – Chemia ogólna i nieorganiczna
2. A.Bielański – Podstawy chemii nieorganicznej
3. F.A.Cotton, G. Wilkinson, P.L.Gaus – Chemia nieorganiczna. Podstawy.
4. Obliczenia w chemii ogólnej. Cz. I. Podstawy teoretyczne (pod redakcją Andrzeja Małeckiego), skrypt AGH
5. Obliczenia w chemii ogólnej, Cz. II. Przykłady i zadania (pod redakcją Anny Kozłowskiej-Róg), skrypt AGH
6. Skrypt uczelniany SU1624, „Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej, Analiza Jakościowa” pod redakcją Anny Kozłowskiej-Róg, Kraków 2001
7. Skrypt uczelniany SU1649, „Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej, Analiza Ilościowa” pod redakcją Andrzeja Małeckiego, Kraków 2003
8. Obliczenia chemiczne : zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi : praca zbiorowa / pod red. Alfreda Śliwy ; [poszczególne rozdz. oprac. Wiktor Gorzelany et al.].

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None