Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Biologia i genetyka
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-170-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Module summary

Kurs obowiązkowy poruszający podstawowe problemy w zakresie nauk biologicznych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie interakcje zachodzące pomiędzy organizmem żywym a otoczeniem. Potrafi zintegrować informacje pochodzące z działalnosci technicznej z danymi biologicznymi. IB1A_K02 Activity during classes
M_K002 Potrafi pracować w grupie badawczej przyjmując różne zajęcia, zależnie od zapotrzebowania w celu realizacji projektu badawczego. IB1A_K03 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie opracować procedurę analityczną w podstawowym zakresie pracy w laboratorium biologicznym (obsługa podstawowych urządzeń: pipety automatyczne, spektrofotometr, wirówki, komory laminarne, mikroskopy itp.) jak również przedstawić wyniki badań w zwięzły i syntetyczny sposób IB1A_U04 Execution of laboratory classes,
Presentation
M_U002 Potrafi posługiwać się podstawowymi, dostępnymi źródłami informacji (literatura naukowa, internetowe bazy danych). Uzyskuje podstawowe informacje dzięki indywidualnym poszukiwaniom IB1A_U01 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę w zakresie poruszania się w zakresie terminologii biologicznej w projektach interdyscyplinarnych łączących biologię/medycynę/biotechnologię z naukami technicznymi. IB1A_W04 Examination
M_W002 Posiada wiedzę o funkcjonowaniu układów biologicznych w zakresie mikrostruktur jak i w makroskali złożonych systemów (populacja, ekosystem). Rozumie powiązania pomiędzy materią ożywioną i otoczeniem (w tym produktami cywilizacji). IB1A_W13 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie interakcje zachodzące pomiędzy organizmem żywym a otoczeniem. Potrafi zintegrować informacje pochodzące z działalnosci technicznej z danymi biologicznymi. - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie badawczej przyjmując różne zajęcia, zależnie od zapotrzebowania w celu realizacji projektu badawczego. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie opracować procedurę analityczną w podstawowym zakresie pracy w laboratorium biologicznym (obsługa podstawowych urządzeń: pipety automatyczne, spektrofotometr, wirówki, komory laminarne, mikroskopy itp.) jak również przedstawić wyniki badań w zwięzły i syntetyczny sposób - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się podstawowymi, dostępnymi źródłami informacji (literatura naukowa, internetowe bazy danych). Uzyskuje podstawowe informacje dzięki indywidualnym poszukiwaniom + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę w zakresie poruszania się w zakresie terminologii biologicznej w projektach interdyscyplinarnych łączących biologię/medycynę/biotechnologię z naukami technicznymi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę o funkcjonowaniu układów biologicznych w zakresie mikrostruktur jak i w makroskali złożonych systemów (populacja, ekosystem). Rozumie powiązania pomiędzy materią ożywioną i otoczeniem (w tym produktami cywilizacji). + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Biologia z genetyką

Tematyka cyklu wykładów obejmuje:
1. Warunki fizyczne życia na Ziemi, teorie powstawania życia i kryteria definiujące organizm żywy. Rozwój form żywych na Ziemi. Organizmy jednokomórkowe i wielokomórkowe, radiacja adaptacyjna, transfer informacji genetycznej w komórce. Podstawowe zagadnienia i mechanizmy ewolucyjne.
2. Mutacje – rola w ewolucji i rodzaje, przykłady chorób genetycznych, ewolucja hominidów, różnice pomiędzy ewolucją biologiczną a kulturową.
3. Podstawowe formy życia, szczegółowa charakterystyka komórek prokariotycznych i eukariotycznych. Różnice pomiędzy komórką zwierzęcą a roślinną.
4. Rozmnażanie, dziedziczenie, budowa i powstawanie gamet, zapłodnienie, rozwój zarodka, nieprawidłowości w zapłodnieniu i rozwoju embrionalnym, techniki zapłodnienia wspomaganego.
5. Cykl komórkowy, mitoza, mejoza, rola cyklin, budowa i organizacja materiału genetycznego w komórkach.
6. Kod genetyczny, szczegółowa budowa DNA i RNA, replikacja, transkrypcja, translacja, białka zaangażowane w procesy.
7. Regulacja ekspresji białek u eukariontów i prokariontów, strategie życiowe komórek pro- i eukariotycznych.
8. Podstawy reakcji odpornościowych organizmu człowieka. Transplantacje, odpowiedź humoralna i komórkowa, odpowiedź przeszczep przeciw dawcy, rodzaje komórek odpornościowych.

Laboratory classes:
Ćwiczenia dla kursu Biologia z genetyką

W bloku ćwiczeniowym studenci zapoznają się z ośmioma grupami ćwiczeń (podano robocze nazwy ćwiczeń):
1. BHP i podstawy pracy w laboratorium biologicznym
2. Podstawy mikroskopowania
3. Biologia komórki (gospodarka wodno-mineralna komórki, organelle komórkowe, porównanie różnych typów komórek)
4. Wybrane elementy fizjologii zwierząt
5. Wybrane elementy fizjologii roślin
6. Wybrane elementy genetyki
7. Wybrane elementy ekologii i ochrony środowiska; interakcje między organizmami żywymi
8. Przegląd wybranych przedstawicieli poszczególnych taksonów

Ocena studentów w czasie prowadzenia zajęć laboratoryjnych jest dwustopniowa:
1. Studenci zobowiązani są do przygotowania podstaw teoretycznych dla każdego ćwiczenia samodzielnie. Ocenie podlega ich wiedza związana z ćwiczeniem przed jego rozpoczęciem. Narzędzie oceny: test otwarty wielokrotnego wyboru. Zaliczenie testu jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do wykonywania ćwiczenia.
Po zakończeniu cyklu ćwiczeń przeprowadzone zostanie kolokwium końcowe, podsumowujące blok ćwiczeniowy. Ocena końcowa ćwiczeń obliczana jest z zastosowaniem wag: 0,6 x średnia ocena z kolokwiów + 0,4 x ocena z kolokwium końcowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 135 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 9 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 45 h
Completion of a project 10 h
Participation in laboratory classes 28 h
Participation in lectures 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jest w następujący sposób:
1. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych:
Wyniki z pięciu kolokwiów wstępnych z wagą 0,6 + kolokwium końcowe z wagą 0,4 (kolokwium wstępne: 10 pytań, kolokwium końcowe: pytania problemowe do rozwiązania). UWAGA: do zaliczenia laboratoriów konieczne jest uzyskanie wystarczającej ilości punktów z kolokwiów wstępnych (min. 50%) ORAZ zaliczenie kolokwium końcowego. Ocena końcowa z kolokwiów wyrażona jest zgodnie ze skalą ocen a obliczana jest zgodnie z zaleceniami punktacji AGH. Istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby punktów (max +10% czyli +5 pkt/semestr) dzięki aktywności/braku zainteresowania na ćwiczeniach laboratoryjnych. Dodatkowe punkty przyznawane/kasowane są uznaniowo przez Prowadzącego dane ćwiczenie.

2. Ocena z egzaminu końcowego.
Egzamin z materiału prezentowanego na wykładach ma formę ustną. Tematyka egzaminu końcowego może obejmować również wybrane zagadnienia z laboratoriów.
Ocena końcowa z kursu składa się z dwóch ocen:
1. Ocena końcowa z laboratorium z wagą 0,45
2. Ocena końcowa z egzaminu z wagą 0,55

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Dowolny podręcznik poruszający tematykę z pogranicza biologii i biochemii.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None