Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Propedeutyka nauk medycznych
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-180-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Jung Aleksandra (Aleksandra.Jung@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Wołoszyn Paweł (logan@agh.edu.pl)
Module summary

Student będzie miał możliwość zdobycia podstawowej wiedzy z dziedzin nauk medycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość problemów etycznych spotykanych we współczesnej medycynie. IB1A_K02, IB1A_K05 Essay
M_K002 Student rozumie znaczenie publikacji naukowych dla rozwoju medycyny opartej na rzetelnych badaniach klinicznych. IB1A_K05 Essay
M_K003 Student ma świadomość zagrożeń wynikających ze stosowania nierzetelnych i nie potwierdzonych naukowo metod terapeutycznych. IB1A_K05 Essay
Skills
M_U001 Student potrafi sformułować opis wybranej jednostki chorobowej używając poprawnej terminologii medycznej. IB1A_U01 Essay
M_U002 Student potrafi objaśnić przebieg interakcji diagnostyczno-terapeutycznej i określić znaczenie jej etapów. IB1A_U01, IB1A_U11 Essay
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o specyfice nauk medycznych, głównych zadaniach ochrony zdrowia, charakterystyce zawodu lekarza i jego społecznych uwarunkowaniach, zna definicję pojęcia zdrowia. IB1A_W13, IB1A_W12 Essay
M_W002 Student zna przebieg interakcji diagnostyczno-terapeutycznej, etapy badania lekarskiego, sposoby ustalania i rodzaje rozpoznań. Posiada wiedzę o aktualnie stosowanych technikach terapii. IB1A_W13, IB1A_W12, IB1A_W05, IB1A_W10 Essay
M_W003 Student posiada wiedzę o głównych specjalnościach medycznych i specyfice odpowiadających im najczęściej spotykanych schorzeń. IB1A_W13, IB1A_W05, IB1A_W10 Essay
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość problemów etycznych spotykanych we współczesnej medycynie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie znaczenie publikacji naukowych dla rozwoju medycyny opartej na rzetelnych badaniach klinicznych. + - - - - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość zagrożeń wynikających ze stosowania nierzetelnych i nie potwierdzonych naukowo metod terapeutycznych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi sformułować opis wybranej jednostki chorobowej używając poprawnej terminologii medycznej. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi objaśnić przebieg interakcji diagnostyczno-terapeutycznej i określić znaczenie jej etapów. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o specyfice nauk medycznych, głównych zadaniach ochrony zdrowia, charakterystyce zawodu lekarza i jego społecznych uwarunkowaniach, zna definicję pojęcia zdrowia. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna przebieg interakcji diagnostyczno-terapeutycznej, etapy badania lekarskiego, sposoby ustalania i rodzaje rozpoznań. Posiada wiedzę o aktualnie stosowanych technikach terapii. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę o głównych specjalnościach medycznych i specyfice odpowiadających im najczęściej spotykanych schorzeń. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Pojęcia zdrowia i choroby

  Rozumienie pojęcia zdrowia w medycynie historycznej i współczesnej, systemy medyczne i odpowiadające im koncepcje patologii i terapii, znaczenie definicji zdrowia dla systemu ochrony zdrowia, warunki i czynniki konieczne dla zapewnienia zdrowia społecznego.

 2. Rozpoznanie lekarskie

  Rola diagnozy w procesie leczenia, rodzaje rozpoznań i ich odniesienie do etapów procesu diagnostyczno-terapeutycznego, rozpoznanie objawowe, obrazowe, histopatologiczne, śródoperacyjne, kliniczne, stawianie i weryfikacja hipotez diagnostycznych, diagnostyka różnicowa.

 3. Nozologia i symptomatologia

  Pojęcie jednostki chorobowej, system klasyfikacji jednostek chorobowych i jego role, pojęcie objawu, rodzaje i sposoby badania objawów, powiązania między objawami a jednostkami chorobowymi, objawy specyficzne, niespecyficzne, patognomoniczne.

 4. Interakcja diagnostyczno-terapeutyczna

  Kontakt pacjenta z lekarzem, etapy diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, rola pacjenta, lekarza, personelu pomocniczego, problemy społeczne i psychologiczne interakcji lekarz-pacjent.

 5. Badanie lekarskie

  Klasyczne etapy i metody badania lekarskiego, badanie podmiotowe, techniki zbierania, przebieg i znaczenie wywiadu lekarskiego, badanie przedmiotowe, podstawowe techniki badania, rola zmysłów i doświadczenia lekarza w interpretacji objawów, specyficzne techniki badania w specjalnościach medycznych.

 6. Rola aparatury medycznej w diagnostyce i terapii

  Badania dodatkowe, obrazowe, laboratoryjne, ich znaczenie w diagnostyce, wykorzystanie aparatury we wdrażaniu i monitorowaniu terapii, lecznicze zastosowania aparatury, interakcje pacjenta z aparaturą medyczną, problemy kulturowe i etyczne związane z wykorzystaniem aparatury.

 7. Metody i środki współczesnej terapii

  Leczenie objawowe i przyczynowe, zachowawcze i zabiegowe, kliniczne i ambulatoryjne, zasób dawnych i współczesnych metod leczenia, farmakoterapia i postępy farmakologii, rozwój chirurgii i technik zabiegowych, metody fizykoterapii, terapie hormonalne, immunologiczne i genetyczne, kierunki przyszłego rozwoju, metody medycyny komplementarnej.

 8. Nauki i specjalności medyczne

  Nauki podstawowe medycyny, nauki kliniczne, główne specjalności medyczne i ich specyfika.

 9. Medycyna poza terapią

  Rola zapobiegania chorobom w zdrowiu publicznym, prewencja wtórna i pierwotna, badania przesiewowe i profilaktyczne, edukacja prozdrowotna, rehabilitacja i jej znaczenie w procesie terapeutycznym, medycyna paliatywna, znaczenie opieki terminalnej.

 10. Aktualne problemy medycyny

  Choroby cywilizacyjne, schorzenia autoimmunologiczne i psychosomatyczne, choroba nowotworowa, problemy osób niepełnosprawnych, ochrona zdrowia w skali globalnej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena prezentacji wybranego problemu z zakresu tematyki wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień biologii człowieka

Recommended literature and teaching resources:

Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski: Anatomia i fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003
Jan W. Guzek: Patofizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
Jan Tatoń, Anna Czech: Diagnostyka internistyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None