Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie wspomagane komputerem
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-403-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Ryniewicz Anna (ryniewic@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Ryniewicz Anna (ryniewic@agh.edu.pl)
dr inż. Madej Tomasz (tmadej@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posiada umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji projektowej dla przekazywaniu myśli technicznej w inżynierskiej komunikacji interpersonalnej. IB1A_K01, IB1A_K04 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of laboratory classes,
Test results
Skills
M_U001 Potrafi dokonać odwzorowania bryły w rzutach prostokątnych i w rzutach aksonometrycznych. IB1A_U03, IB1A_U08, IB1A_U02 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_U002 Posiada umiejętność przedstawienia elementu konstrukcji bioinżynierskich w odpowiednim sposobie odwzorowania z narzuceniem wymiarów, tolerancji kształtowo wymiarowych i stanu powierzchni. IB1A_U03, IB1A_U08 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_U003 Potrafi zaprojektować konstrukcje z wykorzystaniem połączeń gwintowych oraz na połączeń pasowanych. IB1A_K04, IB1A_U08 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_U004 Posiada umiejętność modelowania płaskich i przestrzennych obiektów technicznych w programach CAD. IB1A_U11, IB1A_U08 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of laboratory classes,
Test results
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego. IB1A_W01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_W002 Zna i rozumie sposoby odwzorowania i wymiarowania oraz oznaczeń stanu powierzchni elementów konstrukcji bioinżynierskich jak również metody zapisu tych informacji w dokumentacji 2D i 3D . IB1A_W07, IB1A_W01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_W003 Zna i rozumie sposoby przedstawiania i projektowania połączeń rozłącznych i nierozłącznych ze szczególnym uwzględnieniem połączeń gwintowych i śrubowych oraz sposoby ich wymiarowania. IB1A_W07, IB1A_W01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_W004 Poznaje sposoby projektowania konstrukcji bioinżynierskich w obszarze ortopedii i protetyki stomatologicznej i ich przedstawiania w formie komputerowej dokumentacji projektowej. IB1A_W07, IB1A_W03 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of laboratory classes,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posiada umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji projektowej dla przekazywaniu myśli technicznej w inżynierskiej komunikacji interpersonalnej. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać odwzorowania bryły w rzutach prostokątnych i w rzutach aksonometrycznych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność przedstawienia elementu konstrukcji bioinżynierskich w odpowiednim sposobie odwzorowania z narzuceniem wymiarów, tolerancji kształtowo wymiarowych i stanu powierzchni. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować konstrukcje z wykorzystaniem połączeń gwintowych oraz na połączeń pasowanych. - - + - - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejętność modelowania płaskich i przestrzennych obiektów technicznych w programach CAD. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie sposoby odwzorowania i wymiarowania oraz oznaczeń stanu powierzchni elementów konstrukcji bioinżynierskich jak również metody zapisu tych informacji w dokumentacji 2D i 3D . + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie sposoby przedstawiania i projektowania połączeń rozłącznych i nierozłącznych ze szczególnym uwzględnieniem połączeń gwintowych i śrubowych oraz sposoby ich wymiarowania. + - - - - - - - - - -
M_W004 Poznaje sposoby projektowania konstrukcji bioinżynierskich w obszarze ortopedii i protetyki stomatologicznej i ich przedstawiania w formie komputerowej dokumentacji projektowej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Rzut aksonometryczny i rzutowanie prostokątne. 2. Widoki, przekroje, kłady. 3. Wymiarowanie
i oznaczanie stanu powierzchni 4. Odwzorowanie elementów konstrukcji. 4. Rysowanie połączeń
śrubowych i gwintowych. 5. Tolerancje i pasowania; oznaczenie stanu powierzchni. 6. Podstawy
projektowania połączeń rozłącznych. 7. Podstawy projektowania połączeń nierozłącznych.
nierozłącznych. 8. Wykorzystanie programów CAD do zapisu konstrukcji, systemy CAD/CAM. 9.
Metody projektowania, dokumentacja techniczno projektowa. 10. Wały i łożyskowania ,11.
Projektowanie napędów, rodzaje sprzęgieł 12. Projektowanie konstrukcji protetycznych w
stomatologii. 13. Systemy CAD/CAM 14. Analiza kontaktu konstrukcji protetycznych z tkankami
układu stomatognatycznego. 15. Nowoczesne systemy projektowania.

Laboratory classes:

1. Rysowanie modeli w rzutach prostokątnych na trzy i sześć rzutni (zadanie domowe –
modelowanie bryły na podstawie rzutów prostokątnych). 2. Rysowanie modeli w rzucie
izometrycznym na podstawie rzutów prostokątnych. 3. Rysowanie i wymiarowanie
indywidualnych modeli drewnianych. 4. Rysowanie połączeń gwintowych i śrubowych – zasady
doboru znormalizowanych parametrów gwintów i znormalizowanych części złącznych. 5.
Graficzna analiza tolerancji i pasowań. 6. Rysowanie rysunku wykonawczego wału maszynowego
na podstawie rysunku złożeniowego przekładni. 7. Wykonanie zadania projektowego 1:
zaprojektować połączenie gwintowe wykorzystywane w konstrukcjach ortopedycznych –
obliczenia i dobór. 8. Odwzorowanie prostych elementów konstrukcji w układzie 2D z
wykorzystaniem programu AutoCad. 9. Przestrzenne modelowanie elementów konstrukcji z
wykorzystaniem SolidWorks. 10, 11, 12. Modelownie złącza śrubowego z wykorzystaniem
oprogramowania SolidWorks i symulacja obciążeń z wykorzystaniem programu NE/Nastran dla
zadania projektowego 1. 13, 14, 15. Wykonanie zadania projektowego 2: zaprojektowanie mostu
protetycznego z wykorzystaniem programów liczących i modelujących. Analiza wymuszeń
biomechanicznych i warunków klinicznych rozpiętości przęsła i filarów mostu – zaprojektowanie
kształtu i wymiarów oraz dobór biomateriałów. Sformułowanie kryterium wytężenia konstrukcji i
tkanek układu stomatognatycznego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Contact hours 10 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie przedmotu uzyskuje się na podstawie pozytywnej oceny z kolokwium opisowotestowego
dotyczącego materiału wykładu, pozytywnych ocen cząstkowych prac rysunkowych i
projektowych zaliczanych w trakcie zajęć laboratoryjnych.
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych rysunkowych 50%. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych
komputerowych 25%. Ocena z kolokwium z wyklładów 25%.

Prerequisites and additional requirements:

Do przedmiotu wymagana jest wiedza z obszaru przestrzennego rozwiązywania problemów
inżynierskich, zasad sporządzania dokumentacji, odwzorowania, kształtowania
technologicznego, wymiarowania elementów konstrukcji i urządzeń, analiza wymuszeń
mechanicznych, doboru i sposobu przedstawiania elementów znormalizowanych, obliczeń
wytrzymałościowych i kształtowania prostych konstrukcji bioinżynierskich, modelowania w
programach CAD.

Recommended literature and teaching resources:

Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy.
Osiński Z.: Podstawy konstrukcji maszyn
Ryniewicz A. M, Madej T: Projektowanie wspomagane komputerem w bioinżynierii (skrypt w
przygotowaniu)
Solid Works, Femap, NE/Nastran

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None