Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elementy biochemii
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-430-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Mielczarek Przemysław (przemyslaw.mielczarek@agh.edu.pl)
Module summary

Student zyskuje wiedzę o podstawowych procesach biochemicznych, a w czasie laboratoriów zyskuje umiejętność pracy w grupie i planowania eksperymentów

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi przygotować prezentację, współdziałać w zespole IB1A_K04, IB1A_K03 Test
Skills
M_U001 Nabycie umiejętności pracy w zespole, planowania i wykonania eksperymentów IB1A_U02, IB1A_U05 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zapoznanie studentów z budową makromolekuł organizmów żywych oraz zależnościami pomiędzy strukturą a funkcją. Omawiane będą zagadnienia molekularnych podstaw życia oraz korelacje kliniczne, jak również podstawowe techniki analityczne, stosowane w biochemii IB1A_W04 Examination
M_W002 Nabycie świadomości symbiozy organizmów żywych ze środowiskiem IB1A_W13 Execution of laboratory classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi przygotować prezentację, współdziałać w zespole - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Nabycie umiejętności pracy w zespole, planowania i wykonania eksperymentów - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zapoznanie studentów z budową makromolekuł organizmów żywych oraz zależnościami pomiędzy strukturą a funkcją. Omawiane będą zagadnienia molekularnych podstaw życia oraz korelacje kliniczne, jak również podstawowe techniki analityczne, stosowane w biochemii + - + - - - - - - - -
M_W002 Nabycie świadomości symbiozy organizmów żywych ze środowiskiem + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Biochemia

Budowa komórki (eukaryota i prokaryota), tkanki i organizmy. Aminokwasy jako podstawowe elementy budulcowe peptydów i białek, rodzaje i właściwości. Peptydy – wiązanie peptydowe, peptydy biologicznie czynne. Białka proste i złożone – struktura I-IV-rzędowa, denaturacja – zależność pomiędzy strukturą i funkcją. Hemoglobina – allosteria, hemoglobiny patologiczne, mutacje genów a funkcje białek. Modyfikacje potranslacyjne i ich wpływ na aktywność/regulację aktywności białek. Enzymy i inhibitory enzymów – mechanizm działania (chymotrypsyna), cholinesteraza i konwertaza angiotensyny oraz ich inhibitory jako leki. Węglowodany. Monosacharydy i disacharydy – właściwości fizykochemiczne i znaczenie biologiczne. Polisacharydy – skrobia, glikogen, celuloza, chityna – struktura a własności. Rola węglowodanów w organizmie – metabolizm energetyczny. Defekty przemian węglowodanów – schorzenia spichrzeniowe. Lipidy. Podział lipidów (obojętne, fosfolipidy, sfingolipidy, glikolipidy, lipoproteiny). Błony biologiczne – struktura i znaczenie. Rola lipidów w organizmie – podstawowe przemiany. Sterole, rola i funkcja w organizmie. Tratwy lipidowe, Defekty przemian lipidów – lipidozy, lipidemie. Przemiany energetyczne w komórkach. Techniki biochemiczne: ekstrakcja, dializa, chromatografia (HPLC i UPLC), elektroforeza, PCR, metody skaningowe).

Laboratory classes:
Biochemia

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zakres tematyczny, omawiany w trakcie wykładów oraz zagadnienia dodatkowe: główne grupy związków (białka, kwasy nukleinowe, lipidy i oligosacharydy, techniki izolacji molekuł, mikroanalityka)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 126 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń:
Ocena studentów w czasie prowadzenia zajęć laboratoryjnych jest dwustopniowa:
1. Studenci zobowiązani są do przygotowania podstaw teoretycznych dla każdego ćwiczenia samodzielnie. Ocenie podlega ich wiedza związana z każdym ćwiczeniem przed jego rozpoczęciem. Narzędzie oceny: test otwarty wielokrotnego wyboru. Zaliczenie testu jest każdorazowo warunkiem koniecznym do dopuszczenia do wykonywania ćwiczenia.
Po zakończeniu ćwiczeń zostanie przeprowadzony test zaliczeniowy

Ocena końcowa ćwiczeń obliczana jest z zastosowaniem wag: 0,6 x średnia ocena z kolokwiów + 0,4 x ocena z testu zaliczeniowego

Sposób obliczania oceny końcowej

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych, nie mogą przystąpić do egzaminu
Egzamin z kursu obejmuje tematykę wykładów oraz ćwiczeń. Egzamin będzie miał formę ustną.
Ocena końcowa z kursu składa się z dwóch ocen:
1. Ocena końcowa z laboratorium z wagą 0,45
2. Ocena końcowa z egzaminu z wagą 0,55

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

L. Stryer “Biochemia” PWN Warszawa 1995 lub dowolne wydanie późniejsze
Materiały edukacyjne znajdujące się na serwerze Katedry Biochemii i Neurobiologii (neuro.agh.edu.pl)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Szczegółowe informacje zostaną podane na zajęciach.
UWAGA: Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych, nie mogą przystąpić do egzaminu.