Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Problemy globalizacji i modernizacji
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-607-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kulińska Lucyna (lkulin@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kulińska Lucyna (lkulin@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju. IB1A_K01 Oral answer,
Activity during classes,
Essay
M_K002 Rozumie potrzebę stałej edukacji; inspiruje intelektualnie inne osoby, organizuje ich proces uczenia się. IB1A_K01 Oral answer,
Activity during classes
M_K003 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym. IB1A_K02 Activity during classes,
Essay
M_K004 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych wyznaczonych przez opiekuna naukowego. IB1A_K04 Activity during classes,
Essay
M_K005 Zachowuje etyczna postawę w prowadzonych projektach badawczych, publikuje ich efekty w sposób rzetelny i uczciwy zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym. IB1A_K04 Activity during classes
M_K006 Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania. IB1A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych w języku polskim i angielskim (lub w innym języku uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej). IB1A_U01 Activity during classes,
Essay
M_U002 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społeczne. IB1A_U01 Activity during classes,
Essay
M_U003 Potrafi napisać tekst naukowy w języku polskim i obcym (uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej), będący dobrze udokumentowanym bibliograficznie opracowaniem danego problemu, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej. IB1A_U04 Essay
M_U004 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych samodzielnie pracować nad problemem badawczym ;potrafi przygotować wypowiedź ustną lub tekst pisemny dotyczący problemów pozatechnicznych uwarunkowań przemian zachodzących w społeczeństwie w perspektywie filozoficznej, kulturowej, ekonomicznej, prawnej, historycznej religijnej, politycznej i społecznej. IB1A_U01 Essay
Knowledge
M_W001 Zna na poziomie podstawowym pozatechniczne uwarunkowania przemian zachodzących we współczesnym świecie w wymiarze filozoficznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym, historycznym, religijnym, politycznym i społecznym. IB1A_W13 Activity during classes,
Essay
M_W002 Rozumie zasady funkcjonowania mechanizmów rynkowych we współczesnym świecie. IB1A_W13 Activity during classes,
Essay
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju. + - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę stałej edukacji; inspiruje intelektualnie inne osoby, organizuje ich proces uczenia się. + - + - - - - - - - -
M_K003 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym. + - - - - - - - - - -
M_K004 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych wyznaczonych przez opiekuna naukowego. - - + - - - - - - - -
M_K005 Zachowuje etyczna postawę w prowadzonych projektach badawczych, publikuje ich efekty w sposób rzetelny i uczciwy zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym. - - + - - - - - - - -
M_K006 Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych w języku polskim i angielskim (lub w innym języku uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej). + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społeczne. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi napisać tekst naukowy w języku polskim i obcym (uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej), będący dobrze udokumentowanym bibliograficznie opracowaniem danego problemu, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych samodzielnie pracować nad problemem badawczym ;potrafi przygotować wypowiedź ustną lub tekst pisemny dotyczący problemów pozatechnicznych uwarunkowań przemian zachodzących w społeczeństwie w perspektywie filozoficznej, kulturowej, ekonomicznej, prawnej, historycznej religijnej, politycznej i społecznej. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna na poziomie podstawowym pozatechniczne uwarunkowania przemian zachodzących we współczesnym świecie w wymiarze filozoficznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym, historycznym, religijnym, politycznym i społecznym. + - + - - - - - - - -
M_W002 Rozumie zasady funkcjonowania mechanizmów rynkowych we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Program zajęć:

1. Podstawowe definicje globalizacji i modernizacji. 2 godz.

2. Ziemia pojmowana jako wspólny dom wszystkich ludzi- zagrożenia wynikające z katastrof naturalnych, zmian klimatu, a także skażenia planety przez działalność ludzi, (gazy cieplarniane, śmieci, skażenia chemiczne, problem GMO itp.) 6h
3. Problemy światowej demografii, zagadnienie depopulacji i migracje 4 h

4. Potencjalne skutki wyczerpywania się łatwodostępnych surowców energetycznych będących motorem rozwoju dzisiejszego świata. Alternatywy – energetyka jądrowa, surowce odnawialne. Problem planowego osłabiania produktów przemysłowych i konsekwencje takich działań. 6 h.

5. Planowe osłabianie produktów przemysłowych i konsekwencje takich działań 2 h

6.Ekonomiczne aspekty globalizacji:rynek globalny i nowe reguły w ekonomi i gospodarce, zagadnienie nierównomiernego rozwoju społeczeństw, działalność gospodarczych organizacji międzynarodowych, korporacje, przyczyny światowych kryzysów, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2008-2012). 6 h

7.Kulturowe aspekty globalizacji: teoria zderzenia cywilizacji Huntingtona i inne pokrewne; zachodnie społeczeństwo konsumpcyjne, multikulturalizm 2h

8.Polityczne aspekty globalizacji: światowy układ sił, główne konflikty i wojny XXI wieku, terroryzm; idee demokracji w zderzeniu ze współczesnym rynkiem.) 2 h


Ponadto:
Prowadzone dwa razy w tygodniu dyżury dla studentów służą prowadzącej do osobistych kontaktów ze studentami, dyskusji z nimi na tematy ich interesujące i omawianiu zaleconej literatury oraz konsultowaniu pisanych przez nich prac semestralnych.

Laboratory classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się ocena wynikająca z frekwencji na wykładach i ćwiczeniach oraz ocena z pisemnej pracy semestralnej kończącej zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Na zakończenie zajęć student zobowiązany jest złożyć pracę semestralną o objętości do 10 stron maszynopisu z aparaturą naukową ( bibliografia, przypisy) napisaną na zadane przez prowadzącego tematy.
Student zobowiązany jest też zapoznawać się z literaturą przedmiotu i obejrzeć filmy naukowe i popularnonaukowe zalecane jako ilustracja zajęć wykładowych.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
Baylis John, Smith Steve, Globalizacja polityki światowej Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych , UJ Kraków 2008.
Bogunia – Borowska M., Śleboda M. Globalizacja i konsumpcja Dwa dylematy
współczesności. Kraków 2003.
Grefe Ch., Greffrath M., Schumann H. Czego chcą krytycy globalizacji, Kraków 2004.
Globalopolis,pod. red. R. Borkowskiego, Kraków 2003.
Huntington S., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997.
Judt Tony, Źle ma się kraj, Warszawa 2011.
Martin H.P. , Schumann H., Pułapka Globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt ,Wrocław 1997.
Pickett Kate,Wilkinson Richard, Duch równości, Warszawa 2011.
Ritzer G., Mc Donaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997.
Stiglitz J.E. Globalizacja , Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca:
Barber B., Dżihad contra Macświat, Warszawa 1997.
Globalizacja i My. Tożsamość lokalna wobec trendów globalistycznych red. Piekarski R., Graban M., Kraków 2003
Baudrillard Jean, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006.
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, pod red. Ryszarda Zięby ,Warszawa 2008.
Bourdieu Pierre, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2008.
Bryc Agnieszka ,Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2008.
Dietl Wilhelm, Hirschmann Kai, Tophoven Rolf, Terroryzm,Wydawnictwo Naukowe PWN 2009
Filipowicz Stanisław, Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007.
Galbraith Johan Kenneth, Gospodarka Niewinnego oszustwa, Warszawa 2005.
Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared servis centers, pod red. Adama Szymaniaka, Warszawa 2008.
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Redakcja naukowa Miklaszewski Stanisław, Molendowski Edward ,Warszawa 2009
Hall Dorota, New Age w Polsce. Lokalny wymiar globalnego zjawiska, Warszawa 2007.
Harvey Dawid, Neoliberalizm. Historia katastrofy. SERIA: LE MONDE DIPLOMATIQUE, Warszawa 2005.
Hofstede Geert, Hofstede Gert Jan, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2007.
MacIntyre Alasdair ,Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, Warszawa 2007.
Karczmarek Tadeusz Teofil ,Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki, Warszawa 2007.
Lipset Seymour M., Wyjątkowość amerykańska – broń obosieczna, Warszawa 2008.
Majcherek Janusz A., Demokracja, przygodność, relatywizm, Warszawa 2007.
Misiak Władysław ,Globalizacja – więcej niż podręcznik. Społeczeństwa – kultura – polityka , Warszawa 2007.
Nye Joseph S. jr. , Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009
Patrick J. Buchanan, Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwazje imigrantów zagrażają naszemu krajowi i naszej cywilizacji, Warszawa 2005.
Polak Ewa, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Warszawa 2009.
Rybiński Krzysztof , Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne nierównowagi – polityka pieniężna , Warszawa 2007.
Sassen Saskia, Globalizacja. Nowej mobilności ludzi i pieniędzy, UJ Kraków 2007.
Scholie Jan Aart, Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, Sosnowiec 2006.
Sennet Richard,Kultura nowego kapitalizmu, Warszawa 2010.
Stiglitz Joseph E., Wizja sprawiedliwej globalizacji ,Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
Stiglitz Joseph E, Bilmes Linda J., Wojna za trzy biliony dolarów. Prawdziwy koszt konfliktu w Iraku. Warszawa 2008.
Szamański Władysław ,Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Warszawa, 2004.
Tapscott Don, Anthony D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa 2008.
Taylor John B., Zrozumieć kryzys finansowy .Przyczyny, skutki, interpretacje Wydawnictwo Naukowe PWN 2009
Wojna i przemoc w religiach świata. Fakty i przyczyny , Khoury Adel Theodor, Grundmann Ekkehard, Muller Hans – Peter, Kielce 2006.
Toffler, A. i H., Wojna i antywojna, Warszawa 1997;
Toffer A. Trzecia Fala, Warszawa 2003.
Toynbee A., Cywilizacja w czasie próby, Warszawa 1991.
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Aspekty ekonomiczno-techniczne,. Redakcja naukowa W. Jabłoński, J. Wnuk. Sosnowiec 2009.
Filmy:
Doktryna Szoku /The Shock Doctrine/,Wielka Brytania 2009.
Drogi terroru /Les routes de la terreur/, Francja 2011.
Home SOS Ziemia!, Francja 2009.
Gwałtowne przebudzenie. Katastrofa naftowa/A crude Avakening- the oil crash/, Szwajcaria 2006 .
Historia Kapitalizmu /History of Kapitalizm/ – Discovery SERIAL 6 ODCINKÓW Discovery.
Korporacja. /The Corporation/, USA 2003.
Korporacyjne jedzenie / Food Inc./ , USA 2008.
Krach. Kulisy globalnego kryzysu. The secret story of the global finance colapse .Kanada 2011.Odc.1-4.
Kryzys cywilizacji,/Crizis of Cywilization/Wielka Brytania 2011.
Nakarmimy świat/We feed the Word/, Austria 2006.
Przekręt w Enronie, (Enron, the Smartest Guys in the Room), USA, 2005 .
Spisek Żarówkowy .Nieznana historia zaplanowanej nieprzydatności. /The light bulb conspiracy aka Piramid sof Waste/.Hiszpania, Francja 2010.
Sześć stopni może zmienić świat /Six Degrees could change the Word/, USA 2007. National Geografic.
Świat według Monsanto/ The World According to Monsanto / Francja/Niemcy/Kanada 2008 .
Zaróbmy jeszcze więcej /Let’s Make Money/, Austria 2009.
Zabójczo tanie/ A Killer Bergain/, Dania 2008 .
Zaróbmy jeszcze więcej. /Let’s Make Money/, Austria 2009.
Zniewolone łono,/ La ventre des fammes /Francja 2010.

Pomoc naukowa : Linki do :Licznik świata http://worldmeters.info/ i strony www.prisonplanet.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None