Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Conventional open and minimally invasive surgical methods
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-610-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Kozak Józef (josef.kozak@aesculap.de)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie zarówno techniczne jak i medyczne aspekty i skutki działalności inżyniera biomedycznego IB1A_K02 Activity during classes
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, rozumie potrzebę i podnosi swoje kwalifikacje, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób IB1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi krytycznie ocenić techniczną, a w szczególności medyczną stronę zagadnienia, co jest niezwykle ważną umiejętnością dla inżyniera biomedycznego - osoby stanowiącej łącznik pomiędzy współczesną medycyną a inżynierią IB1A_U09, IB1A_U08 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi samodzielnie rozwiązać postawiony problem z zakresu chirurgii wspomaganej komputerowo IB1A_U10, IB1A_U09, IB1A_U02 Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi samodzielnie obsługiwać urządzenia pod nadzorem prowadzącego i zebrać informacje niezbędne do przygotowania krótkiej prezentacji na zadany temat, indywidualnie lub w małym zespole IB1A_U10, IB1A_U09, IB1A_U04 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi opisać klasyczne metody leczenia konkretnych chorób w chirurgii IB1A_W06, IB1A_W05 Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Zapoznał się z większością technik operacyjnych stosowanych w chirurgii ortopedycznej poszerzających jego wiedzę na temat wykorzystania inżynierii w medycynie. IB1A_W06, IB1A_W09 Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 Zna i potrafi opisać zagadnienia wybranych obecnie stosowanych technik w zabiegach małoinwazyjnych IB1A_W09 Test,
Execution of laboratory classes
M_W004 Zna i potrafi opisać metody leczenia na podstawie konkretnych zagadnień chirurgicznych, co pozwoli mu przybliżyć się do warsztatu pracy lekarza i metod chirurgicznych IB1A_W12 Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie zarówno techniczne jak i medyczne aspekty i skutki działalności inżyniera biomedycznego - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, rozumie potrzebę i podnosi swoje kwalifikacje, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi krytycznie ocenić techniczną, a w szczególności medyczną stronę zagadnienia, co jest niezwykle ważną umiejętnością dla inżyniera biomedycznego - osoby stanowiącej łącznik pomiędzy współczesną medycyną a inżynierią - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie rozwiązać postawiony problem z zakresu chirurgii wspomaganej komputerowo - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie obsługiwać urządzenia pod nadzorem prowadzącego i zebrać informacje niezbędne do przygotowania krótkiej prezentacji na zadany temat, indywidualnie lub w małym zespole - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi opisać klasyczne metody leczenia konkretnych chorób w chirurgii + - + - - - - - - - -
M_W002 Zapoznał się z większością technik operacyjnych stosowanych w chirurgii ortopedycznej poszerzających jego wiedzę na temat wykorzystania inżynierii w medycynie. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi opisać zagadnienia wybranych obecnie stosowanych technik w zabiegach małoinwazyjnych + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna i potrafi opisać metody leczenia na podstawie konkretnych zagadnień chirurgicznych, co pozwoli mu przybliżyć się do warsztatu pracy lekarza i metod chirurgicznych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Klasyczne metody leczenia chirurgicznego z terminologią medyczną
- Chirurgia szczękowo-twarzowa
- Chirurgia otolaryngologiczna
- Neurochirurgia
- Chirurgia kręgosłupa
- Brachyterapia
- Total Knee Arthroplasty
- Total Hip Arthroplasty
- Unicompartmental Knee Replacement
- Anterior Cruciate Ligament
- High Tibia Osteotomy
2. Małoinwazyjne metody leczenia chirurgicznego z terminologią medyczną
- Chirurgia otolaryngologiczna
- Neurochirurgia
- Chirurgia kręgosłupa
- Total Knee Arthroplasty
- Total Hip Arthroplasty
- High Tibia Osteotomy
3. Małoinwazyjne metody chirurgiczne wspomagane z USG w obszarach medycyny opartej na faktach (ang. evidence-based medicine)
- Chirurgia otolaryngologiczna
- Neurochirurgia
- Chirurgia kręgosłupa
- Total Knee Arthroplasty
- Total Hip Arthroplasty
- Anterior Cruciate Ligament
- High Tibia Osteotomy
4. Małoinwazyjne metody chirurgiczne wspomagane fluoroskopią ISO-C 3D w obszarach medycyny opartej na faktach (ang. evidence-based medicine)
- Chirurgia kręgosłupa
- Total Knee Arthroplasty
- Total Hip Arthroplasty
- Anterior Cruciate Ligament
- High Tibia Osteotomy
5. Metody leczenia chirurgicznego w medycynie spersonalizowanej (ang. personalised healthcare)
- Chirurgia kręgosłupa
- Total Knee Arthroplasty
- Total Hip Arthroplasty
- High Tibia Osteotomy

Laboratory classes:

W przedmiocie prowadzone są ćwiczenia laboratoryjne. Treści tych zajęć ugruntowują i rozszerzają wiedzę przekazywana podczas wykładów, szczegółową dyskusję wybranych zagadnień, a także ich poszerzenie w formie krótkich prezentacji.
Studenci realizują ćwiczenia laboratoryjne w warunkach narzuconych zagadnień terapeutycznych na modelu układu kostnego, zdefiniowanych struktur wymiany informacji oraz unormowanych procedur testów poprawności rezultatów pooperacyjnych. Ćwiczenia dotyczą m.in.:
1. Techniki minimalnie inwazyjne (ang. MIS) w chirurgii otolaryngologicznej
2. Techniki minimalnie inwazyjne w neurochirurgii
3. Techniki minimalnie inwazyjne w chirurgii kręgosłupa
4. Techniki minimalnie inwazyjne wspomagane z USG
5. Techniki minimalnie inwazyjne wspomagane fluoroskopią ISO-C 3D
6. Metody leczenia chirurgicznego w medycynie personalizowanej
7. Sprawy organizacyjne
8. Kolokwium

Efekty kształcenia:
-Student potrafi opisać wybrane małoinwazyjne, jak i klasyczne metody leczenia chirurgicznego
-Student potrafi zebrać informacje niezbędne do realizacji samodzielnego zadania medyczno-inżynierskiego, sporządzić harmonogram realizacji, dokonać analizy dostępnych rozwiązań i przedstawić i zaargumentować podjęte decyzje
-Student potrafi dokonać zestawienia otrzymanych rezultatów i sformułować wnioski końcowe.
-Student potrafi zebrać informacje niezbędne do przygotowania krótkiej prezentacji na zadany temat, indywidualnie lub w małym zespole.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest otrzymanie pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych oraz z kolokwium zaliczeniowego z wykładu. Ocena końcowa jest wyliczana jako średnia arytmetyczna dwóch ocen składowych.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność posługiwania się literaturą medyczną w zakresie podstawowym, umiejętność pisania raportów i sprawozdań, umiejętności prezentacji.

Recommended literature and teaching resources:

Podręczniki medyczne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak