Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka zawodowa
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-690-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Orzechowski Tomasz Stanisław (tstokrk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Orzechowski Tomasz Stanisław (tstokrk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole biorąc odpowiedzialność za wykonywane zadania. IB1A_K03, IB1A_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi dobrać właściwe urządzenie oraz metodę pomiaru z uwzględnieniem odpowiednich norm dla danego badania medycznego. IB1A_U06, IB1A_U02, IB1A_U01, IB1A_U03 Activity during classes
M_U002 Potrafi przeanalizować sposób działania wybranego urządzenia medycznego. IB1A_U02, IB1A_U01 Activity during classes
M_U003 Potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników oraz opracować wnioski wspierające postawienie diagnozy przez lekarza. IB1A_U01 Activity during classes
M_U004 Potrafi wykonać zadanie projektowe lub badawcze z zakresu informatyki medycznej / biomateriałów. IB1A_U05, IB1A_U02, IB1A_U07, IB1A_U04, IB1A_U01, IB1A_U08 Activity during classes
M_U005 Potrafi wykonać zadanie projektowe lub badawcze z zakresu informatyki medycznej / biomateriałów. IB1A_U05, IB1A_U02, IB1A_U07, IB1A_U04, IB1A_U01, IB1A_U08 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna zasady bezpieczeństwa pracy w zakładach opieki medycznej oraz laboratoriach naukowo-badawczych. IB1A_W08, IB1A_W09 Activity during classes
M_W002 Zna rolę systemów elektronicznych i informatycznych wpływającą na poprawę jakości usług medycznych. IB1A_W08, IB1A_W12, IB1A_W11, IB1A_W09 Activity during classes
M_W003 Zna rolę systemów informatycznych do zarządzania dokumentacją medyczną pacjenta. IB1A_W10 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole biorąc odpowiedzialność za wykonywane zadania. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać właściwe urządzenie oraz metodę pomiaru z uwzględnieniem odpowiednich norm dla danego badania medycznego. - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi przeanalizować sposób działania wybranego urządzenia medycznego. - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników oraz opracować wnioski wspierające postawienie diagnozy przez lekarza. - - - - - - + - - - -
M_U004 Potrafi wykonać zadanie projektowe lub badawcze z zakresu informatyki medycznej / biomateriałów. - - - - - - + - - - -
M_U005 Potrafi wykonać zadanie projektowe lub badawcze z zakresu informatyki medycznej / biomateriałów. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady bezpieczeństwa pracy w zakładach opieki medycznej oraz laboratoriach naukowo-badawczych. - - - - - - + - - - -
M_W002 Zna rolę systemów elektronicznych i informatycznych wpływającą na poprawę jakości usług medycznych. - - - - - - + - - - -
M_W003 Zna rolę systemów informatycznych do zarządzania dokumentacją medyczną pacjenta. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:
  1. Założenia programowe

    Praktyka ma na celu poznanie specyfiki potencjalnego, przyszłego miejsca pracy absolwenta kierunku inżynieria biomedyczna. Student powinien w ramach praktyk poznać i nauczyć się przestrzegać przepisy bhp związane z miejscem pracy. W szczególności powinien poznać strukturę organizacyjną, swój zakres odpowiedzialności, przyjęte wewnętrzne protokoły i regulaminy oraz zasady ochrony tajemnicy służbowej. Ponadto student powinien zapoznać się z wykorzystywaną aparaturą medyczną, aplikacjami informatycznymi lub badaniami naukowymi z zakresu inżynierii biomedycznej oraz mieć możliwość przeszkolenia oraz samodzielnego (pod nadzorem upoważnionej osoby) wykonywania badań, testów specjalistycznych (kontrola jakości) oraz konserwacji dostępnej aparatury medycznej.

  2. Program praktyk

    Praktyka w zależności od zaplecza technicznego placówki medycznej może obejmować wybrane zagadnienia z niżej przedstawionych:
    1.Metody przeprowadzania badań, użytkowanie oraz kontrola jakości aparatury medycznej w dziedzinie
    a.diagnostyki obrazowej (między innymi USG, RTG, TC, NMR, SPECT)
    b.rejestrowania sygnałów bioelektrycznych (między innymi EKG, EEG, EMG)
    2.Gromadzenie i zarządzanie danymi medycznymi o pacjentach (między innymi HIS, RIS, PACS)
    3.Akwizycja, przetwarzanie i analiza szeroko rozumianych danych biomedycznych (między innymi cyfrowa analiza sygnałów)
    4.Praktyka laboratoryjna w zakładach diagnostyki i analityki lekarskiej
    5.Stosowane techniki konserwacji, kontroli jakości oraz obsługi sprzętu
    a.medycznego
    b.rehabilitacyjnego
    6.Obsługa i konserwacja szeroko pojętego sprzętu rehabilitacyjnego – zagadnienia materiałowe i inżynierskie związane z protezami używanymi w leczeniu schorzeń ortopedycznych
    7.Dozymetria promieniowania jonizującego i testy specjalistyczne aparatury medycznej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 116 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Praktyka kończy się wystawieniem zaświadczenia o jej ukończeniu przez Zewnętrznego Opiekuna Praktyki (np. kierownik pracowni diagnostycznej). Zaświadczenie powinno zawierać ocenę praktyki. Student pisze krótkie sprawozdanie (max. 2 strony A4) z przebiegu praktyki. Sprawozdanie oceniane jest przez Pełnomocnika Dziekana do spraw Praktyk Studenckich.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych od Zewnętrznego Opiekuna Praktyki (Z) i od Pełnomocnika Dziekana do spraw Praktyk Studenckich (S) według poniższego wzoru:
OK = (Z+S)/2

Prerequisites and additional requirements:

1.Podstawowa wiedza w zakresie znajomości procesów fizjologicznych i anatomii
2.Podstawowa wiedza w zakresie znajomości działania aparatury medycznej
3.Podstawowa wiedza w zakresie znajomości informatyki

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana przez opiekuna praktyk

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana spraw Praktyk Studenckich. Wszelkie zmiany muszą być zgłoszone nie później niż do ostatniego dnia semestru letniego.
Praktyki muszą zostać zrealizowane w terminie zgodnym z podanym w zarządzeniu Rektora w sprawie organizacji bieżącego roku akademickiego.