Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona własności intelektualnej w inżynierii biomedycznej
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-706-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Kozak Józef (josef.kozak@aesculap.de)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Kozak Józef (josef.kozak@aesculap.de)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania oraz podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej IB1A_K02, IB1A_K05 Test
Skills
M_U001 Potrafi krytycznie ocenić podejście globalnych firm z branży inżynierii biomedycznej do zagadnienia tworzenia i komercjalizacji produktów z uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej IB1A_U01 Test,
Project
M_U002 Potrafi omówić cechy zgłoszenia patentowego na podstawie praktycznej metody „analizy cech patentów”, która opiera się na poszukiwaniach w bazie danych europejskiego urzędu patentowego, z uwzględnieniem cech charakterystycznych danego zgłoszenia IB1A_U05, IB1A_U01 Test,
Project
M_U003 Potrafi napisać wniosek patentowy w ramach zajęć projektowych IB1A_U04, IB1A_U01 Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna możliwości jakie niosą patenty jako źródła informacji IB1A_W14 Test,
Project
M_W002 Ma wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz przemysłowej. Posiada wiedzę dotyczącą zasad przygotowania patentu. IB1A_W14 Test,
Project
M_W003 Zna mechanizmy kierujące patentowaniem nowoczesnych wynalazków i rozumie istotę ich stosowania IB1A_W14 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania oraz podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi krytycznie ocenić podejście globalnych firm z branży inżynierii biomedycznej do zagadnienia tworzenia i komercjalizacji produktów z uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi omówić cechy zgłoszenia patentowego na podstawie praktycznej metody „analizy cech patentów”, która opiera się na poszukiwaniach w bazie danych europejskiego urzędu patentowego, z uwzględnieniem cech charakterystycznych danego zgłoszenia - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi napisać wniosek patentowy w ramach zajęć projektowych - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna możliwości jakie niosą patenty jako źródła informacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz przemysłowej. Posiada wiedzę dotyczącą zasad przygotowania patentu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna mechanizmy kierujące patentowaniem nowoczesnych wynalazków i rozumie istotę ich stosowania + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej w świetle europejskiego prawa patentowego
2. Własność przemysłowa jako rodzaj praw wyłącznych, wynikających z narodowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa, określona w patencie.
3. Struktura patentów europejskich
4. Zastrzeżenia patentowe: niezależne i zależne
5. Warunki udzielania patentów
6. Prawo patentowe: polskie, niemieckie, europejskie i wspólnotowe
7. Ochrona wynalazku na podstawie zastrzeżeń
8. Inne formy ochrony własności intelektualnej
9. Poszukiwania patentowe
10. Poprawa strategicznego zarządzania technologią i innowacją poprzez poszukiwania patentowe
11. Zagrożenie technologii wynikające z prawa własności na przykładach innowacyjnych patentów z robotyki chirurgicznej
12. Patent jako medium do informacji rynkowej
13. Narzędzie patentowe jako zespół działań – instrumentów zarządzania – które wspomagają decyzje z zakresu planowania, organizacji, zarządzania i kontroli działania przedsiębiorstwa.
14. Patenty jako źródło najwcześniej ujawnianych danych z zakresu informacji technicznej (ok. 80 % informacji zawartych w dokumentacji patentowej nie jest ujawniana w innych publikacjach)
15. Patent jako medium do informacji technicznej
16. Przykłady własnych patentów
17. Przykłady własnych zgłoszeń patentowych
18. Kolokwium

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest otrzymanie pozytywnej oceny z zajęć projektowych oraz z kolokwium zaliczeniowego z wykładu. Ocena końcowa jest wyliczana jako średnia arytmetyczna dwóch ocen składowych.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne: brak
Wymagania dodatkowe: obecność na zajęciach

Recommended literature and teaching resources:

-Materiały publikowane na stronach internetowych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: www.uprp.pl
-Materiały publikowane na stronach internetowych European Patent Office (EPO): www.epo.org

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak