Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wprowadzenie do diagnostyki medycznej z użyciem promieniowania jonizującego
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-710-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Wasilewska-Radwańska Marta (Marta.Radwanska@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Wasilewska-Radwańska Marta (Marta.Radwanska@fis.agh.edu.pl)
dr Bolewski Andrzej (bolewski@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi w sposób konstruktywny współpracować w zespole pracowni rentgenodiagnostycznej i medycyny nuklearnej IB1A_K04
M_K002 Student angażuje się w rozwiązywanie prostych zagadnień z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta i personelu IB1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi przedstawić fizyczny opis pojęć stosowanych w obrazowej diagnostyce medycznej np. rozdzielczość, kontrast IB1A_U08 Activity during classes,
Test
M_U002 Student potrafi przedstawić podstawowe zasady optymalizacji narażenia radiologicznego pacjenta i personelu zgodnie z obowiązującymi przepisami. IB1A_U09 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach fizycznych rentgenodiagnostyki i medycyny nuklearnej oraz o wielkościach dozymetrycznych i metodach ich pomiaru IB1A_W10 Activity during classes,
Test
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawnych, detekcji promieniowania jonizującego, QA (Quality Assurance) w rentgenodiagnostyce i QA w medycynie nuklearnej IB1A_W09 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi w sposób konstruktywny współpracować w zespole pracowni rentgenodiagnostycznej i medycyny nuklearnej + - - - - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w rozwiązywanie prostych zagadnień z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta i personelu - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przedstawić fizyczny opis pojęć stosowanych w obrazowej diagnostyce medycznej np. rozdzielczość, kontrast + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przedstawić podstawowe zasady optymalizacji narażenia radiologicznego pacjenta i personelu zgodnie z obowiązującymi przepisami. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach fizycznych rentgenodiagnostyki i medycyny nuklearnej oraz o wielkościach dozymetrycznych i metodach ich pomiaru + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawnych, detekcji promieniowania jonizującego, QA (Quality Assurance) w rentgenodiagnostyce i QA w medycynie nuklearnej + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
wykład

WYKŁAD1. Promieniowanie jonizujące – rodzaje i źródła naturalne oraz sztuczne.2. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią (alfa, beta, gamma, promieniowanieX).3. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na układy biologiczne (efekty stochastyczne, efekty deterministyczne). 4. Wielkości dozymetryczne i ich jednostki.5. Podstawy fizyczne rentgenodiagnostyki : wprowadzenie (cztery grupy tkanek), źródła i detektory promieniowania X, diagnostyka rentgenowska (radiologia konwencjonalna, mammografia, densytometria kości, rentgenowska tomografia komputerowa)., przykłady zastosowań.6. Narażenie radiologiczne pacjenta i personelu w diagnostyce rentgenowskiej.7. Podstawy fizyczne medycyny nuklearnej: radioizotopy i radiofarmaceutyki stosowane w diagnostyce In vivo, generator Mo/Tc, budowa gamma kamery jedno-, dwu- i trój głowicowej, metoda SPECT (Single Photon Emission Tomography), metoda PET (Positron Emission Tomography). Przykłady zastosowań.8. Narażenia radiologiczne pacjenta i personelu w medycynie nuklearnej.9. Przyrządy dozymetryczne: aktywne (komory jonizacyjne, detektory półprzewodnikowe) i pasywne (klisze, detektory termoluminescencyjne).10. Przepisy międzynarodowe (Dyrektywa 96/29/Euratom i Dyrektywa 97/43/Euratom) oraz krajowe (Ustawa Prawo atomowe – tekst jednolity D.U. z 2014 r. poz. 1162- oraz rozporządzenia wykonawcze, w tym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej -tekst jednolity D.U. z 2013r. poz.1015

Laboratory classes:
laboratorium : "Pracownia jądrowa" WFiIS AGH; Instytut Fizyki Jądrowej PAN

→Pracownia jądrowa – WFiIS AGH – tematyka ćwiczeń: regulamin Pracowni i zasady BHP postępowania z izotopowymi źródłami promieniotwórczymi; ćwiczenia pokazowe z anihilacji pozytonów (diagnostyka PET) oraz rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej; pomiary promieniowania gamma przy użyciu detektora Geigera-Millera z elementami statystyki w pomiarach jądrowych; pomiary mocy równoważnika dawki przy użyciu wybranych dozymetrów; spektrometria promieniowania gamma przy użyciu detektora półprzewodnikowego HPGe (pomiar naturalnego tła promieniotwórczego, pomiar tła wewnątrz osłony ołowianej, pomiary widm promieniotwórczych); spektrometria promieniowania gamma przy użyciu detektora scyntylacyjnego NaI (Tl) (pomiar naturalnego tła promieniotwórczego, pomiar tła wewnątrz osłony ołowianej, pomiary widm izotopów promieniotwórczych);
→ IFJ PAN w Krakowie: System zapewnienia jakości (QA – Quality Assurance) w rentgenodiagnostyce:· Aparatura pomiarowa: dwa multimetry: Unfors Xi Platinum Edition firmy Unfors Instruments AB oraz miernik Barracuda firmy RTI Electronics· Testy specjalistyczne obejmujące: generator wysokiego napięcia, lampę rtg i jej parametry,, w tym wydajność [uGy/Mas], geometria wiązki, jakość promieniowania, system AEC;· Pozostałe składniki procesu obrazowania tj. kontrola ekranów wzmacniających, warunków oceny zdjęć rentgenowskich oraz sam proces wywoływania również wchodzi w zakres testów specjalistycznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) jest jako średnia ważona ocen z kolokwium (K) zaliczeniowego i laboratorium (L) obliczana wg wzoru:
OK = 0.8 x K + 0.2 x L

Prerequisites and additional requirements:

· Podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii człowieka
· Podstawowe wiadomości z fizyki

Recommended literature and teaching resources:

· A.Z. Hrynkiewicz (redakcja), Człowiek i promieniowanie jonizujące. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001
· B. Pruszyński (redakcja), Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2000
· Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego
· Dyrektywa Rady 97/43 EURATOM z dnia 30 czerwca 1997r. w sprawie ochrony zdrowia osób fizycznych przed niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego związanego z badaniami medycznymi
· Ustawa Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r (Ustawa z dnia 25 lipca 2014r. o zmianie ustawy Prawo atomowe D.U. z 2014 r. poz.1162) oraz przepisy wykonawcze w tym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity D.U. z 2013 r. poz. 1015))
Literatura uzupełniająca:
· M. M. Janiak i A. Wójcik (redakcja), Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2005
· J.V. Trap pand T. Kron (edited by), An Introduction to Radiation Protection In Medicine. Taylor&Francis New York London 2008
B.Dziunikowski, S.J. Kalita, Ćwiczenia laboratoryjne z jądrowych metod pomiarowych. wydanie II zmienione, Wydawnictwa AGH, skrypty uczelniane Nr 1440, Kraków 1995

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None