Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metalurgia metali nieżelaznych
Course of study:
2017/2018
Code:
MIM-2-112-IS-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Joining Engineering
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Moskalewicz Tomasz (tmoskale@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Moskalewicz Tomasz (tmoskale@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Dubiel Beata (bdubiel@agh.edu.pl)
dr inż. Miłkowska-Piszczek Katarzyna (kamilko@agh.edu.pl)
dr inż. Kargul Tomasz (tkargul@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie stosować zdobytą wiedzę do wyboru właściwej technologii wytwarzania metali nieżelaznych IM2A_U09, IM2A_U15 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi krytycznie ocenić technologię wytwarzania metali nieżelaznych IM2A_U09 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe procesy wytwarzania metali nieżelaznych IM2A_W08, IM2A_W17 Test results
M_W002 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw metalurgii metali nieżelaznych IM2A_W12, IM2A_W18, IM2A_W17 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie stosować zdobytą wiedzę do wyboru właściwej technologii wytwarzania metali nieżelaznych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi krytycznie ocenić technologię wytwarzania metali nieżelaznych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe procesy wytwarzania metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw metalurgii metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Opis

  Wykład jest skierowany do studentów kierunku Inżynieria Materiałowa, którzy są
  zainteresowani nowoczesną metalurgią metali nieżelaznych. Zasadnicza część
  wykładu dotyczy procesów produkcji i technologii otrzymywania metali nieżelaznych i
  ich stopów: cynku, miedzi, ołowiu, cyny, tytanu, aluminium i innych metali lekkich,
  metali wysokotopliwych, metali szlachetnych, metali ziem rzadkich i radioaktywnych.
  Dużą uwagę poświęcono metalurgii próżniowej i plazmowej, wydzielaniu metali z
  roztworów wodnych, rafinacji metali, a także nowym metodom wytwarzania, kontroli,
  sterowania i automatyzacji procesów wytwarzania.
  Wykład uwzględnia mikrostrukturę i właściwości metali nieżelaznych i ich stopów, jak
  również możliwości ich kształtowania. Omawiany jest wpływ procesów wytwarzania na
  środowisko naturalne oraz zużycie surowców i energii, recykling i utylizację odpadów.
  Wykład jest wzbogacony o liczne przykłady stosowania nowoczesnych technologii
  wytwarzania, a także zastosowania metali nieżelaznych w nowoczesnym przemyśle.

 2. Program wykładów:

  1.Metalurgia cynku: proces pirometalurgiczny i hydrometalurgiczny. Cynk wtórny.
  Mikrostruktura, właściwości i zastosowanie.
  2.Metalurgia ołowiu. Procesy produkcji ołowiu pierwotnego i wtórnego. Rafinacja
  ołowiu. Procesy topienia ołowiu i produkcji stopów ołowiu. Nowe technologie.
  3.Procesy produkcji cyny.
  4.Metalurgia miedzi i jej stopów: proces pirometalurgiczny, cykl hydrometalurgiczny.
  Stopy miedzi. Mikrostruktura, właściwości i zastosowanie.
  5.Metalurgia tytanu: proces Huntera i proces Krolla. Nowe metody wytwarzania. Stopy
  tytanu. Mikrostruktura, właściwości i zastosowanie.
  6.Procesy wytwarzania metali szlachetnych: złoto, srebro, platynowce.
  7.Metalurgia metali lekkich: aluminium, magnezu i innych. Technologie stosowane w
  produkcji aluminium z surowców pierwotnych i wtórnych. Stopy Al i Mg.
  Mikrostruktura, właściwości i zastosowanie.
  8.Procesy i technologie stosowane w produkcji metali wysokotopliwych: chromu,
  manganu, wolframu, wanadu, molibdenu, tantalu i niobu, renu, cyrkonu i hafnu.
  9. Metalurgia niklu i kobaltu.
  10.Otrzymywanie metali ziem rzadkich i radioaktywnych.
  11.Rafinacja metali: metoda świeżenia, metoda segregacji i likwacji, destylacja i
  rektyfikacja, metoda strefowej rafinacji, elektrorafinacja.
  12.Elektrolityczne otrzymywanie metali. Metalurgia próżniowa i plazmowa.
  Odlewnictwo metali nieżelaznych.
  13.Metody przyrostowe w wytwarzaniu metali nieżelaznych. Nowoczesne metody badawcze stosowane w metalurgii metali nieżelaznych. Nowe metody kontroli, sterowania i automatyzacji.
  14.Mikrostruktura i właściwości wybranych metali nieżelaznych i ich stopów.
  Zastosowanie metali nieżelaznych w nowoczesnym przemyśle elektronicznym,
  lotniczym, kosmicznym, motoryzacyjnym, optycznym, farmaceutycznym i
  biotechnologicznym. Metalurgia metali nieżelaznych, a środowisko naturalne. Emisje
  do atmosfery, wody i gruntu. Zużycie surowców i energii. Recykling. Utylizacja
  odpadów.

Seminar classes:

1. Procesy występujące w metalurgii miedzi. Elektrorafinacja miedzi.
2. Metalurgia tytanu i jego stopów. Problemy. Nowe metody wytwarzania tytanu.
3. Procesy hydrometalurgiczne w produkcji cynku i jego stopów.
4. Wytwarzanie metali nieżelaznych metodami przyrostowymi.
5. Utylizacja i przetwarzanie odpadów w metalurgii metali nieżelaznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 89 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in seminar classes 14 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: 0.5 • ocena z testu zaliczeniowego z wykładu + 0.5 • ocena z zaliczenia zajęć seminaryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Barcik, M. Kupka, A. Wala, Technologia metali, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
1998
2. T. Karwan, Metalurgia metali nieżelaznych, Kraków-Bukowno, 2013
3. M. Kucharski, Recykling metali nieżelaznych, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010
4. H.S. Ray, Extraction of Nonferrous Metals, Affiliated East-West Press Pvt. Ltd, 2008
5. M. Blicharski, Inżynieria materiałowa, WNT Warszawa 2014
6. M.F. Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie, tom 1 i 2, WNT Warszawa 1996
7. M.F. Ashby, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, WNT Warszawa 1998
8. Z. Górny, J. Sobczak, Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych, ZA-PIS, Kraków 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

B. Dubiel, Zmiany mikrostruktury podczas pełzania monokrystalicznych nadstopów niklu, Wydawnictwa
AGH, Kraków, 2011, ISBN: 978-83-7464-437-2
T. Moskalewicz, A. Czyrska-Filemonowicz, Influence of Protective Coatings on Properties of Near-Alpha
Titanium Alloys, In: “Titanium Alloys: Preparation, Properties and Applications”, P.N. Sanchez (ed.), Nova
Science Publishers Inc., New York, USA, 2010, pp. 235-268
T. Moskalewicz, M. Wróbel, S. Dymek, M. Blicharski, Differences in microstructure and texture
development during deformation and recrystallization of copper and aluminium (110)001 single
crystals, Archives of Metallurgy and Materials 51 (2006) 177-186
http://www.bpp.agh.edu.pl
http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp.phtml

Additional information:

None