Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spajalność materiałów specjalnych
Course of study:
2017/2018
Code:
MIM-2-201-IS-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Joining Engineering
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Tuz Lechosław (ltuz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Żurek Zbigniew (zzurek@agh.edu.pl)
dr inż. Tuz Lechosław (ltuz@agh.edu.pl)
dr inż. Pańcikiewicz Krzysztof (krzysztof.pancikiewicz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób zwięzły przedstawić wyniki obserwacji z zakresu wykonywanych prac inżynierskich. Potrafi w wyniku pracy samodzielnej i w zespole sformułować wnioski i sugestie dotyczące konkretnych, prostych problemów inżynierskich. IM2A_K03 Test,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Posiada umiejętność doboru techniki łączenia, materiałów dodatkowych i warunków prowadzenia procesu niezbędnych do wykonania połączenia o odpowiedniej jakości. Potrafi sformułować kryteria oceny poprawności wykonania złączy. IM2A_U10, IM2A_U11, IM2A_U15 Examination
M_U002 Potrafi przeprowadzić ocenę spawalności stopów lekkich oraz dokonać doboru materiałów dodatkowych do łączenia materiałów o podobnych lub różnych właściwościach. IM2A_U10, IM2A_U11, IM2A_U15 Test,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student posiada rozległą wiedzę podstawową o strukturze i właściwościach materiałów specjalnych użyteczną przy prowadzeniu doboru technik łączenia oraz warunków prowadzenia procesu. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych (uniwersalnych) metod łączenia materiałów o takich samych właściwościach i o zupełnie odmiennych oraz ze specjalnych, dedykowanych dla poszczególnych materiałów. Posiada wiedzę niezbędną w zakresie doboru i stosowania właściwych technik i metod oceny jakości połączeń z wykorzystaniem badań niszczących i nieniszczących. IM2A_W09, IM2A_W03, IM2A_W08, IM2A_W17 Examination
M_W002 Posiada podstawy teoretyczne niezbędne do scharakteryzowania i oceny jakości połączeń oraz zna zjawiska fizyczne wykorzystywane do wykonania tych złączy. Zna sposoby i metodologię wyznaczania warunków prowadzenia procesu łączenia, doboru materiałów dodatkowych i kryteriów oceny jakości złączy. IM2A_W03, IM2A_W08 Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób zwięzły przedstawić wyniki obserwacji z zakresu wykonywanych prac inżynierskich. Potrafi w wyniku pracy samodzielnej i w zespole sformułować wnioski i sugestie dotyczące konkretnych, prostych problemów inżynierskich. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność doboru techniki łączenia, materiałów dodatkowych i warunków prowadzenia procesu niezbędnych do wykonania połączenia o odpowiedniej jakości. Potrafi sformułować kryteria oceny poprawności wykonania złączy. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić ocenę spawalności stopów lekkich oraz dokonać doboru materiałów dodatkowych do łączenia materiałów o podobnych lub różnych właściwościach. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada rozległą wiedzę podstawową o strukturze i właściwościach materiałów specjalnych użyteczną przy prowadzeniu doboru technik łączenia oraz warunków prowadzenia procesu. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych (uniwersalnych) metod łączenia materiałów o takich samych właściwościach i o zupełnie odmiennych oraz ze specjalnych, dedykowanych dla poszczególnych materiałów. Posiada wiedzę niezbędną w zakresie doboru i stosowania właściwych technik i metod oceny jakości połączeń z wykorzystaniem badań niszczących i nieniszczących. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawy teoretyczne niezbędne do scharakteryzowania i oceny jakości połączeń oraz zna zjawiska fizyczne wykorzystywane do wykonania tych złączy. Zna sposoby i metodologię wyznaczania warunków prowadzenia procesu łączenia, doboru materiałów dodatkowych i kryteriów oceny jakości złączy. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Źródła ciepła stosowane w spajaniu materiałów specjalnych
2. Charakterystyka konstrukcyjnych materiałów metalowych i niemetalowych
3. Fizykochemiczne właściwości złączy materiałów specjalnych
4. Podstawowe techniki spajania materiałów specjalnych
5. Specjalne techniki łączenia materiałów konstrukcyjnych
6. Łączenie stopów lekkich
7. Łączenie materiałów metalowych z ceramicznymi
8. Łączenie kompozytowych tworzyw sztucznych
9. Łączenie stopów niklu, kobaltu, cyrkonu, tantalu
10. Łączenie miedzi i jej stopów
11. Zastosowanie połączeń materiałów zaawansowanych w przemyśle

Laboratory classes:

1. Zajęcia organizacyjne. Metody ochrony łączonych brzegów stopów lekkich
2. Ocena spawalności stopów magnezu
3. Ocena spawalności stopów aluminium
4. Ocena spawalności tworzyw sztucznych
5. Ocena spawalności stopów niklu
6. Ocena spawalności miedzi i jaj stopów
7. Zgrzewanie materiałów różnorodnych
8. Ocena możliwości wykonywania połączeń w procesie lutospawania
9. Wpływ topników na głębokość wtopienia (stopy specjalne)
10. Wyznaczenia zawartości wodoru w stopie stopów specjalnych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 148 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = ocena z laboratorium * 0,4 + ocena z egzaminu * 0,6

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. Tom 1 / pod red. Jana Pilarczyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003,
2. Technika spawalnicza w praktyce / pod red. Kazimierza Ferenca, wyd. Verlag Dashofer,
3. Klimpel A.: Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1998,
4. Aktualnie obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i zalecenia
5. Publikacje techniczno-naukowe w czasopismach technicznych krajowych i zagranicznych podejmujących problematykę łaczenia materiałów specjalnych m.in. Przegląd Spawalnictwa, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, Welding Journal itp.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/
1. Zinc contamination cracking in stainless steel after welding / Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Lechosław TUZ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // Engineering Failure Analysis ; ISSN 1350-6307. — 2014 vol. 39, s. 149–154. — Bibliogr. s. 153–154, Abstr..
2. Badania skłonności do pęknięć gorących wybranych stali austenitycznych — [Evaluation of selected austenitic stainless hot crack susceptibility] / Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Edmund TASAK, Janusz Adamiec, Tomasz GÓRAL // Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ; ISSN 0867-583X. — 2014 R. 58 nr 6, s. 31–35. — Bibliogr. s. 35. — L. Tuz, K. Pańcikiewicz, E. Tasak, T. Góral – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
3. Mikrostruktura i odporność na korozję wżerową jedno- i różnorodnych złączy spawanych wybranych stali austenitycznych — Microstructure and pitting corrosion resistance of similar- and dissimilar welded joints of selected austenitic stainless steels / Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Zbigniew ŻUREK, Marcin Gębka // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2015 t. 82 nr 4, s. 275–283. — Bibliogr. s. 283
4. Ocena mikrostruktury połączeń lutospawanych stali niestopowej z wykorzystaniem spoiwa CuSi3 — [Microstructure evaluation of the non-alloy steel weld brazing joints made with the use of CuSi3 filler metal] / Tomasz Groń, Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // W: „Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych” : sympozjum katedr i zakładów spawalnictwa : Istebna, 16–17 czerwca 2015 : praca zbiorowa / pod red. Artura Czupryńskiego. — Katowice ; Gliwice : Archives of Foundry Engineering, cop. 2015. — ISBN: 978-83-63605-16-2. — S. 187–196. — Bibliogr. s. 196. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
5. Ocena mikrostruktury wybranych stopów niklu — Microstructure assessment of selected nickel alloys / Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Edmund TASAK, Janusz Adamiec // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2014 [R.] 86 nr 5, s. 64–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Abstr.. — XIX konferencja spawalnicza : Spawanie w energetyce : Jarnołtówek, 8–10 kwietnia 2014 r.
6. Quality of marks on metals made with the use of the Nd:YAG laser engraving method — Jakość znaków na materiałach metalowych wykonanych metodą grawerowania wiązką lasera Nd:YAG / Lechosław TUZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2013 vol. 39 no. 1, s. 55–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr., Streszcz.
7. Resistance welding of high-manganese cast steel with unalloyed steel rails / E. TASAK, A. ZIEWIEC, L. TUZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2014 vol. 14 spec. iss. 1, s. 115–120. — Bibliogr. s. 119–120, Abstr.. — tekst:
8. Wpływ wybranych parametrów spawania łukowego na jakość złączy odlewniczych stopów magnezu — Influence of arc welding parameters on joints quality of cast magnesium alloys / Lechosław TUZ, Andrzej Kolasa // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2013 R. 85 nr 2, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.
9. Wybrane aspekty spawania stopów stosowanych w podwyższonej temperaturze — Selected aspects of the welding alloys used at high temperature / Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Lechosław TUZ, Aneta ZIEWIEC, Zbigniew ŻUREK, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Paweł Kajda // W: Bloki o nadkrytycznych parametrach pracy : nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji oraz ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła : monografia : IV Międzynarodowa n-t konferencja spawalnicza POWERWELDING 2015 : 5–8 październik, 2015, Słok k/ Bełchatowa / praca zbiorowa pod red. Adama Hernasa, Henryka Mazura i Jerzego Pasternaka. — druk (Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne), 2015. — Opis częściowo wg okładki. — ISBN: 978-83-60837-93-1. — S. 307–316. — Bibliogr. s. 316

Additional information:

Brak