Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Course of study:
2017/2018
Code:
MIM-2-207-IS-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Joining Engineering
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Bednarek Sylwia (syb@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Łukaszek-Sołek Aneta (alukasze@metal.agh.edu.pl)
Bednarek Sylwia (syb@agh.edu.pl)
dr inż. Lisiecki Łukasz (lisiecki@agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się z funkcją oraz elementami zarządzania. Zostanie omówiona filozofia Kaizen, wybrane narzędzia Lean Manufacturing oraz logistyka.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Umiejetność samodzielnego myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. IM2A_K01 Case study
Skills
M_U001 Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej w kontekście realizowania celów organizacji i osobistych. IM2A_U17, IM2A_U03 Activity during classes,
Execution of exercises
M_U002 Umiejętność kierowania małymi zespołami, w kontekście realizacji złożonych zadań w określonym terminie. IM2A_U17, IM2A_U04 Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Znajomość podstaw zarządzania w organizacjach, z uwzględnieniem aspektów takich jak: produkcja, usługi i presonel. Ponadto wiedza ogólna o tworzeniu i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście uwarunkowań socjo-ekonomicznych. IM2A_W14, IM2A_W18, IM2A_W15 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Umiejetność samodzielnego myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej w kontekście realizowania celów organizacji i osobistych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Umiejętność kierowania małymi zespołami, w kontekście realizacji złożonych zadań w określonym terminie. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Znajomość podstaw zarządzania w organizacjach, z uwzględnieniem aspektów takich jak: produkcja, usługi i presonel. Ponadto wiedza ogólna o tworzeniu i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście uwarunkowań socjo-ekonomicznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Funkcje i elementy zarządzania
2. Filozofia Kaizen
3. Wybrane narzędzia Lean Manufacturing (Just in Time, typy marnotrawstwa)
4. Wybrane narzędzia Lean Manufacturing (5S, SMED, Kanban)
5. Wybrane narzędzia Lean Manufacturing (Poka Yoke, Standaryzacja pracy, 5W)
6. TQM – Total Quality Management
7. Logistyka a jakość

Seminar classes:

Indywidualnie przygotowywane referaty z zakresu zarządzania produkcją, usługami i personelem, które studenci wybierają i omawiają z prowadzącym podczas pierwszych zajęć. Zaliczenie kończy się kolokwium zaliczeniowym.

Student podczas zajęć powinien poznać podstawy asertywnego zachowania, komunikacji interpersonalnej i rozwijania własnych zasobów. Poruszone zostaną kwestie zarządzania w organizacji, dotyczące zarówno zasobów ludzkich jak i materiałowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 5 h
Participation in seminar classes 14 h
Participation in lectures 14 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) to średnia ważona na podstawie oceny z zaliczenia (OZ) oraz obecności na wykładach (OW). Wzór poniżej:

OK = 0,6*OZ + 0,4*OW

WAŻNE!
Na ocenę końcową mają wpływ następujące czynniki:
WYKŁADY – obecność na wykładach (40% oceny końcowej)
SEMINARIUM (60% oceny końcowej) – warunki do zaliczenia:
1. Obecność na seminariach (minimum 70% frekwencji)
2. Wygłoszony referat (tematy do wyboru na pierwszych zajęciach)
3. Dostarczony konspekt wraz z prezentacją dla wybranego referatu
4. Napisane na ocenę co najmniej 3.0 kolokwium sprawdzające wiedzę
______________________________________________________________________
ZALICZENIE POPRAWKOWE – możliwe dla osób zalegających z konspektem lub z niezaliczonym kolokwium końcowym. Aby uzyskać zaliczenie w terminie poprawkowym należy uzupełnić braki i/lub poprawić niezaliczone kolokwium w terminie do ostatniego dnia sesji dla danego semestru.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

Przykładowa literatura:
Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.
Nelson B., Economy P., Zarządzanie dla bystrzaków, Gliwice 2008.
Oleksyn T., Sztuka kierowania, Warszawa 1999.
Sonya H.: Jak mówić żeby nas słuchali? Petit, 1997.

Ponadto inne książki/opracowania związane z tematyką zajęć i przedmiotem jako całością.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None