Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elektroceramika
Course of study:
2017/2018
Code:
CIM-2-205-MF-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Materiały funkcjonalne
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Bućko Mirosław (bucko@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. IM2A_K06 Examination,
Test
M_K002 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych IM2A_K08 Test,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej. IM2A_U04 Test,
Presentation
M_U002 Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości elektrycznych materiałów ceramicznych oraz interpretować uzyskane wyniki IM2A_U08 Activity during classes,
Presentation
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii ciała ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy badaniu właściwości materiałów o róznym typie przewodnictwa IM2A_W02 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod badań właściwości materiałów w szczególności przewodnictwa elektrycznego. IM2A_W08 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W003 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat procesów transportu masy w materiałach ceramicznych w tym w kompozytach. IM2A_W11 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości elektrycznych materiałów ceramicznych oraz interpretować uzyskane wyniki - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii ciała ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy badaniu właściwości materiałów o róznym typie przewodnictwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod badań właściwości materiałów w szczególności przewodnictwa elektrycznego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat procesów transportu masy w materiałach ceramicznych w tym w kompozytach. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Celem przedmiotu jest umiejętność wykorzystania wiedzy o czynnikach determinujących właściwości fizykochemiczne ciał stałych do projektowania materiałów.Przedmiot zapoznaje z podstawami nauki o materiałach dielektrycznych, piezoelektrycznych, półprzewodnikowych, przewodników jonowych oraz nadprzewodników. Szczególny nacisk jest położony na określeniu wzajemnych korelacji pomiędzy właściwościami elektronowymi tych materiałów a ich parametrami użytkowymi.
I.Przewodniki elektronowe;
1.Nadprzewodniki,
2.Półprzewodniki,
3.Dielektryki
II.Przewodniki jonowe;

Seminar classes:

Tematyka zajęć seminaryjnych powiązana jest z tematyką wykładów i dotyczy zastosowania materiałów ceramicznych omawianych w ramach wykładów:
1. Dielektryki i Multiferroiki
2.Ogniwa paliwowe typu SOFC

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 18 h
Examination or Final test 6 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in seminar classes 10 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0.4 oceny z seminarium +0.6 oceny z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy fizykochemii ciała stałego

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa
Podręczniki : Chemia Ciała Stałego, Fizyka Ciała Stałego, Elektrochemia, Nauka o materiałach
Dawid W. Richerson " Modern Ceramic Engineering"
A. J. Moulson “Electroceramics”
Literatura uzupełniająca specjalistyczne artykuły naukowe

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

M.Radecka, M.Rękas: “The Effect of Cation on the Semiconducting and Dielectric of Barium Metatitanate”, Reactivity of Solids, 7 (1989) 43.
P.Pasierb, S. Komornicki, M.Radecka: “ Structural and optical properties of Sr1-xBaxTiO3 thin films prepared by rf sputtering”, Thin Solid Films, Vol. 324 No.1-2 (1998) 134-40
M.Radecka, P.Pasierb, K.Zakrzewska, M.Rękas: “Transport properties of (Sn,Ti)O2 polycrystalline ceramics and thin films” Solid State Ionics 119 (1999) 43-48
S.Komornicki,* M.Radecka* M.Rękas: “Frequency-dependent electrical properties in the system SnO2- TiO2”, Journal of Materials Science-Materials in Electronics, vol.12, no.1, (2001), 11-16
M.Radecka, M.Rekas, K.Zakrzewska “Titanium dioxide In photoelectrolysis of water”, Trends in Inorganic Chemistry, Review, 9 (2006) 81-125
K.Haberko, M.Jasiński, P.Pasierb, M.Radecka, M.Rękas, “Structural and electrical properties of Ni-YSZ cermet materials” Journal of Power Sources195 (2010) 5527–5533

Additional information:

Obecność na zajęciach obowiązkowa