Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technology of polymer materials
Course of study:
2017/2018
Code:
CIM-2-110-MF-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Materiały funkcjonalne
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga (jlaska@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga (jlaska@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, pracy indywidualnej oraz zespołowej, a także rozumie potrzebę oceny procesów tecnologicznych i użytkowania materiałów ze względu na ochronę środowiska naturalnego IM2A_K01 Examination,
Test,
Presentation
Skills
M_U001 Potrafi dobrać odpowiedni proces technologiczny do produkcji i przetwórsta tworzyw polimerowych Examination,
Test,
Presentation
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzą z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych oraz właściwości użytkowych materiałów polimerowych Examination,
Test,
Presentation
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat czasu użytkowania oraz recyklingu tworzyw sztucznych Examination,
Test,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, pracy indywidualnej oraz zespołowej, a także rozumie potrzebę oceny procesów tecnologicznych i użytkowania materiałów ze względu na ochronę środowiska naturalnego + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać odpowiedni proces technologiczny do produkcji i przetwórsta tworzyw polimerowych + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzą z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych oraz właściwości użytkowych materiałów polimerowych + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat czasu użytkowania oraz recyklingu tworzyw sztucznych + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Przedmiot zapoznaje studentów z technologiami produkcji najważniejszych polimerów, przede wszystkim tych produkowanych w Polsce. Wykład obejmuje także klasyfikację przemysłową i oznaczenia handlowe. Omawiane są metody przetwórstwa i formowania (wytłaczanie, wtryskiwanie, prasowanie, kształtowanie, odlewanie, formowanie włókien, powlekanie, zamszowanie) oraz metody recyklingu i
odzysku materiałów polimerowych.

Wybrane tematy wykładów:
1. Technologiczne metody polimeryzacji (emulsyjna, suspensyjna, blokowa, rozpuszczalnikawa etc.)
2. Technologie produkcji poliolefin
3. Technologie produkcji polistyrenu
4. Technologie produkcji (polichlorku winylu)
5. Technologie produkcji poliamidw i włókien poliamidowych
6. Technologie produkcji poliuretanów. Tworzywa spienione, elastomery
7. Przetwórstwo i formowanie polimerów
8. Recykling odpadów polimerowych

Seminar classes:

Zajęcia seminaryjne obejmują:
1) wycieczkę technologiczną do zakładów produkujących tworzywa sztuczne oraz zapoznanie się z procesem produkcji wybranych polimerów
2) referaty przygotowane przez studentów na podstawie zebranych przez nich materiałów na temat technologii produkcji wybranych tworzyw sztucznych (np. poliestry, polietery, poliakrylany) oraz metod przetwórczych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 4 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK = 0.5E + 0.5S

Prerequisites and additional requirements:

zaliczony przedmiot “Materiały polimerowe”

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Pielichowski, A. Puszyński: Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa, 1992
2. W. Szlezyngier: Tworzywa sztuczne,Wyd. Ośwat. FOSZE, Rzeszów 1998
3. K. Dobrosz, M. Matysiak: Tworzywa sztuczne. Materiałoznawstwo i przetwórstwo. WSiP, Warszawa, 1994
4. Bieżące czasopisma wybrane przez prowadzącego

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None