Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Quality menagement
Course of study:
2017/2018
Code:
CIM-2-111-MF-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Materiały funkcjonalne
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Jakubowska Małgorzata (jakubows@agh.edu.pl)
dr inż. Niewiara Ewa (niewiara@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Paczosa-Bator Beata (paczosa@agh.edu.pl)
dr Reczyński Witold (wreczyn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystywać normy, a w szczególności normy dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o jakości oraz systemów zarządzania jakością. Test,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 Ma wiedzę o zasadach, metodach i narzędziach zarządzania jakością Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystywać normy, a w szczególności normy dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o jakości oraz systemów zarządzania jakością. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o zasadach, metodach i narzędziach zarządzania jakością + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Nauka o jakości – kwalitologia. Teoria jakości i inżynieria jakości. Cechy produktów i usług i ich stan. Podstawowe operacje jakościowe. Kamienie milowe nauki o jakości. Deming i jego zasady. Jakość w projektowaniu inżynierskim. Rola klienta w systemach zapewnienia jakości i rodzaje klientów (bezpośredni, wewnętrzny i mimowolny). Koszty jakości i ich analiza. Benchmarking. Normalizacja i jej rola w systemach zapewnienia jakości. Normy serii ISO 9000. Zintegrowane systemy zarządzania jakość – środowisko – bhp. Dokumentacja systemu zapewnienia jakości. Zasady zarządzania jakością (cykl PDCA, Kaizen, zasada “zero defektów”, zasada pracy zespołowej). Metody w zarządzaniu jakością (Metoda rozwinięcia funkcji jakości, Analiza przyczyn i skutków wad, Statystyczna kontrola odbiorcza,
Statystyczna kontrola procesu, Projektowanie eksperymentów).
Narzędzia stosowane z zarządzaniu jakością.

Seminar classes:

Polskie doświadczenia z zakresu TQM; przedmiot i zakres normy PN-EN ISO/IEC 17025; podstawowe założenia systemu jakości w aspekcie kryteriów i wymogów akredytacji; dokumenty odniesienia wykorzystywane przy dokumentowaniu systemów jakości w jednostkach akredytowanych; treść i zakres Księgi Jakości i Księgi Procedur Ogólnych Zapewnienia Jakości; szacowanie niepewności pomiarów; walidacja metod badawczych; sposób postępowania z wyposażeniem pomiarowym i badawczym (WPiB) w laboratorium akredytowanym; polityka PCA w zakresie kontroli jakości badań: badanie biegłości personelu, międzylaboratoryjne badania porównawcze; analiza podstawowych dokumentów PCA dotyczących jednostek akredytowanych; akredytacja w Europie i w Polsce. Samodzielne opracowanie wybranej Procedury Ogólnej Zapewnienia Jakości; opracowanie koncepcji przeprowadzenia auditu wewnętrznego, tj. jego programu, zakresu oraz podstawowych formularzy dokumentów związanych z jego przebiegiem; opracowanie koncepcji przeprowadzenia przeglądu zarządzania; opracowanie koncepcji nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym w laboratorium akredytowanym; opracowanie koncepcji nadzoru nad dokumentami i zapisami technicznymi w laboratorium akredytowanym.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 15 h
Contact hours 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 0,5 ocena z kolokwium + 0,5 ocena z seminarium

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Recommended literature and teaching resources:

A.Hamrol, W.Mantura, „Zarządzanie jakością – teoria i praktyka” PWN Warszawa 2002
J.Łunarski, “Systemy jakości, normalizacji i certyfikacji wyrobów” OWPRz Rzeszów 2001
J.J.Dahlgaard, K.Kristensen, G.K.Kanji, “Podstawy zarządzania jakością” PWN Warszawa 2002
S.Wawak, “Zarządzanie jakością – teoria i praktyka” Helion, Gliwice 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa