Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Glass and glass-ceramic functional materials
Course of study:
2017/2018
Code:
CIM-2-212-MF-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Materiały funkcjonalne
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Środa Marcin (msroda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Środa Marcin (msroda@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie zaprojektować proces krystalizacji szkła IM2A_U16, IM2A_U11, IM2A_U10 Test
M_U002 Umie powiązać właściwości materiału i wskazać jego zastosowanie IM2A_U09, IM2A_U08
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o szkle i jego trwałości termicznej IM2A_W02, IM2A_W07 Test results
M_W002 Ma wiedzę na temat rozwiązań technologicznych opartych o nowe kompozytowe materiały szklano-krystaliczne IM2A_W03, IM2A_W02, IM2A_W15
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie zaprojektować proces krystalizacji szkła - - - - - - - - - - -
M_U002 Umie powiązać właściwości materiału i wskazać jego zastosowanie - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o szkle i jego trwałości termicznej + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat rozwiązań technologicznych opartych o nowe kompozytowe materiały szklano-krystaliczne + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

1) Stan szklisty – wpływ składu chemicznego i struktury na właściwości szkła
2) Szkło-ceramika – sposób otrzymywania, wpływ krystalizacji na własciwości materiału
3) Szkła użytkowe – sposób otrzymania, właściwości, zastosowanie
4) Układy zwiększające wydajność ogniw fotowoltaicznych
5) Szkliste materiały izolacyjne
6) Szkło-ceramiczne materiały konstrukcyjne
7) Szkło-ceramika o właściwościach biozgodnych i bioaktywnych
8) Szkła porowate
9) Materiały szkliste w układach optoelektronicznych
10) Wykorzystanie szkła w ochronie środowiska
11) Szkło jako składnik materiałów kompozytowych
12) Szkło jako element układów optycznych
13) Szyby zespolone

Seminar classes:

Prezentacja wybranych zagadnień przez studentów i dyskusja

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 10 h
Participation in lectures 19 h
Participation in seminar classes 9 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 80% ocena z prezentacji studenta + 20 % aktywność na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę literatury naukowej.

Recommended literature and teaching resources:

Technologia Szkła – Właściwości fizykochemiczne Część 1. Ceramika/Ceramics, vol. 73, 2012
Technologia Szkła – Właściwości fizykochemiczne Część 2. Ceramika/Ceramics, vol. 113, 2012
Technologia Szkła, Wyd. Akrakdy Warszawa 1987

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Badanie właściwości luminescencyjnych szkieł tlenkowo-fluorkowych metodami spektroskopii czasowo-rozdzielczej — Time resolved spectroscopy of oxyfluoride glass ceramics activated by Pr3+ ions.
Marek Różański, Marcin ŚRODA, Czesław Koepke // W: Światłowody i ich zastosowanie / red. Roman Pampuch, Leszek Stoch. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008.
Barwienie szkła pierwiastkami ziem rzadkich na przykładzie prazeodymu — Rare earths as dyes of glass – an effect of Pr3+. Marcin ŚRODA, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials. Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; 2009 t. 61 nr 3 s. 208–211.
DTA/DSC study of nanocrystallization in oxyfluoride glasses / M. ŚRODA, Irena WACŁAWSKA, L. STOCH, M. REBEN // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2004 vol. 77 s. 193–200.
Effect of {Er2O3 on thermal stability of oxyfluoride glass / Marcin ŚRODA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2009 vol. 97 s. 239–243.
Filtracyjne szkła porowate — Porous glasses for filtration / Marcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA, Piotr Antkiewicz // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : materiały III konferencji ceramicznej = [proceedings of the ceramic conference]: pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. Ceramika; vol. 66/1, S. 161–168.
Krystalizacja napowierzchniowa i zjawiska transportowe towarzyszące korozji szkła krzemianowego sodowo-wapniowego — [Surface crystallization and transport phenomena associated to silica-sodium-calcium glass corrosion] / Leszek STOCH, Elżbieta GREINER-WRONA, Małgorzata CIECIŃSKA, Irena WACŁAWSKA, Barbara TRYBALSKA, Marcin ŚRODA // Szkło i Ceramika. — 1999 R. 50 nr 3 s. 2–6
Nanocrystallization of LaF3 in oxyfluoride glass / Marcin ŚRODA, Leszek STOCH // Optica Applicata; 2003 vol. 33 no. 1 s. 161–166.
Nanokrystaliczna, funkcjonalna szkło-ceramika — Nanocrystalline, functional glass-ceramics / Leszek STOCH, Jan Dutkiewicz, Marcin ŚRODA // Archiwum Nauki o Materiałach. — 2003 t. 24 nr 4 spec.: Nanomateriały s. 477–487.
Special glasses with submicrocrystalline sintered alumina admixture in {cBN} tools / Barbara Staniewicz-Brudnik, Bernadeta PROCYK, Marcin ŚRODA, Kazimiera Majewska-Albin // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2003 vol. 33 no. 1 s. 167–174.
Szkła nawozowe dla upraw ogrodniczych — Glassy fertilizers for horticulture / Irena WACŁAWSKA, Leszek STOCH, Marcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA, Grzegorz KUCIŃSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tyt. poprz. Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. — 2005 R. 57 nr 1 s. 6–12.

Additional information:

None